Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kỹ năng phát triển chương trình đào tạo

Kỹ năng phát triển chương trình đào tạo

Tải bản đầy đủ - 0trang

chương trình đã có nhằm đảm bảo thực hiện được mục tiêu của chương trình

đào tạo và đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình.

Kỹ năng phát phát triển chương trình của giảng viên được dựa trên cơ

sở nhận thức của giảng viên về phát triển chương trình đào tạo cùng với đó là

hành động thực hiện xác định mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của chương

trình, xây dựng chương trình khung đào tạo và đề cương mơn học, tổ chức

thực hiện và đánh giá chương trình và hồn thiện chương trình dựa trên kết

quả đánh giá.

Đây là một khái niệm còn khá mới mẻ đối với Việt Nam bởi quan niệm

“ăn sâu bén rễ” trong giảng viên là chương trình phải có sự ổn định, lâu dài,

được đóng gói cho mọi đối tượng, nên giảng viên khơng cần có kỹ năng phát

triển chương trình mà phát triển chương trình là cơng việc của một nhóm

chun gia.

Vai trò của kỹ năng phát triển chương trình đào tạo

Kỹ năng phát triển chương trình đào tạo giúp giảng viên thực hiện tốt

vai trò, trách nhiệm của giảng viên đại học trong thực hiện nhiệm vụ của

người giảng viên, giúp nhà trường đổi mới quá trình đào tạo đáp ứng nhu cầu

xã hội về năng lực người được đào tạo.

Kỹ năng phát triển chương trình của giảng viên giúp cho quá trình đào

tạo của nhà trường là q trình mang tính mở, mềm dẻo, linh hoạt, tạo điều

kiện để người học có cơ hội đạt được nền tảng học vấn rộng, thích ứng cao

sau khi tốt nghiệp, từ đó có cơ hội tìm kiếm việc làm và ln chuyển nghề

nghiệp.

Giảng viên có kỹ năng phát triển chương trình đào tạo, giúp nhà

trường và giảng viên chủ động trong phát triển chương trình đào tạo một cách

thường xuyên.

Phát triển chương trình đào tạo được tiến hành thường xuyên, giúp nhà

trường đảm bảo chất lượng, thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội và giải

quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

15Yêu cầu đối với giảng viên về rèn luyện kỹ năng phát triển chương

trình đào tạo

Giảng viên phải có nhận thức đúng về tầm quan trọng của kỹ năng phát

triển chương trình đào tạo và vai trò, trách nhiệm của giảng viên trong xây

dựng, phát triển chương trình đào tạo.

Giảng viên phải thường xuyên thực hiện phát triển chương trình đào tạo

ở các cấp độ ngành đào tạo, cấp độ mơn học và cấp độ bài giảng.

Ngồi việc thực hiện làm mới chương trình đào tạo, giảng viên có

nhiệm vụ điều chỉnh, hồn thiện chương trình đào tạo bằng nhiều hình thức

khác nhau, cập nhật nội dung kiến thức kỹ năng mới, tăng cường hoạt động

trải nghiệm thực tế cho sinh viên, đa dạng hóa hoạt động dạy học, mời chuyên

gia giỏi tại cơ sở sản xuât và doanh nghiệp tham gia phát triển chương trình

và tham gia giảng dạy. Trong quá trình thực hiện chương trình đào tạo, giảng

viên phải có kỹ năng đánh giá kết quả học tập của sinh viên và thực hiện tốt

những yêu cầu sau đây:

Nắm vững quy chế đào tạo, hiểu biết về các loại hình, phương pháp, kỹ

thuật kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận dựa vào

năng lực; Thực hiện đánh giá quá trình; Theo dõi, giám sát quá trình học

tập của sinh viên trong các hình thức tổ chức dạy học khác nhau; Thiết kế, sử

dụng các hình thức kiểm tra - đánh giá theo tiếp cận dựa vào năng lực, đặc

biệt chú ý đánh giá kỹ năng, thái độ nghề nghiệp; Hướng dẫn sinh viên thực

hiện tự đánh giá trong quá trình học tập (bao gồm cả sinh viên tự đánh giá

bản thân và sinh viên đánh giá lẫn nhau); Giám sát quá trình tự đánh giá của

sinh viên để đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan; Phối hợp vơi thế giới

nghề nghiệp trong đanh gia kêt qua hoc tâp cua sinh viên, bao gôm: phôi hơp

thiết kế đề bài cho các dự án , đồ án học tập ; thương xuyên liên lạc vơi thế

giới nghề nghiệp nơi sinh viên thưc tâp /thưc hanh đê đam bao giám sát quá

trình học tập của sinh viên ; phối hợp trong đánh giá kết quả thực tập/ thực

hành của sinh viên;

16Hướng dẫn thế giới nghề nghiệp thưc hiên đánh giá kết quả học tập

của sinh viên, bao gồm: xây dưng hương dân đanh gia kêt qua hoc tâp cua

sinh viên trong phạm vi môn học/module mình phụ trách; Tư vấn phương

pháp và kỹ thuật đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận dựa vào

năng lực;

Sử dụng kết quả đánh giá sinh viên, ý kiến phản hồi của sinh viên và

thế giới nghề nghiệp để điều chỉnh, cải tiến hoạt động dạy học;

Tham gia thực hiện kiểm định chất lượng đào tạo của nhà trường.

Giảng viên cần có kỹ năng thiết lập mối quan hệ với doanh nghiệp, nhà tuyển

dụng trong thực hiện phát triển chương trình đào tạo, học hỏi kiến thức,

kỹ năng từ thực tiễn để vận dụng trong quá trình đào tạo sinh viên.

Bên cạnh việc làm mới chương trình đào tạo, giảng viên phải thường

xuyên đánh giá chương trình và xử dụng kết quả đánh giá chương trình đào

tạo để hồn thiện chương trình đào tạo. Để thực hiện tốt được nhiệm vụ này,

giảng viên cần có kỹ năng nắm bắt chuẩn và tiêu chí đánh giá chương trình,

kỹ năng thiết kế bộ cơng cụ đánh giá chương trình đào tạo, kỹ năng khảo sát,

phỏng vấn, kỹ năng thu thập minh chứng vv…

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên cần thường xun thu thơng tin

ngược từ phía sinh viên, tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế nghề

nghiệp cho sinh viên để điều chỉnh quá trình đào tạo, dạy học cho phù hợp.

4. Kỹ năng dạy học phân hóa

Dạy học phân hóa là một cách tiếp cận dạy học mà ở đó giáo viên điều

chỉnh quá trình dạy học cho phù hợp với từng cá nhân hoặc nhóm sinh viên

nhằm phát triển tối đa năng lực học tập của mỗi em.

Như vậy, một hoạt động dạy học phân hóa hiệu quả là hoạt động mà ở

đó sinh viên được thụ hưởng những nội dung sau đây:

Hoạt động theo các phương thức khác nhau với những yêu cầu khác

nhau và trong khoảng thời gian khác nhau.17Mức độ hướng dẫn, hỗ trợ khác nhau từ phía giảng viên và bạn học.

Tùy theo năng lực nhận thức của sinh viên, giảng viên có kế hoạch tư vấn,

hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu, giải quyết các nhiệm vụ học tập

theo năng lực cá nhân, trong tình huống đó sinh viên giỏi cần sự trợ giúp của

giảng viên với những nội dung học tập nâng cao, sinh viên yếu, kém cần

nhiều sự trợ giúp của giảng viên để hồn thành nhiệm vụ nhận thức theo

chương trình đào tạo.

Sinh viên được sử dụng kiến thức và kĩ năng đã có trong giải quyết các

nhiệm vụ học tập và lĩnh hội tri thức mới.

Sinh viên chủ động chiếm lĩnh những kiến thức cần thiết hoặc giải

quyết một vấn đề học tập theo năng lực cá nhân.

Vai trò của kỹ năng dạy học phân hóa

Dạy học phân hóa là chiến lược giảng dạy dựa trên nhận thức của giảng

viên về nhu cầu của từng cá nhân người học.

Thực tế cho thấy học sinh trong lớp có nhiều điểm khác biệt, về quan

điểm và khả năng. Do đó, phương pháp giảng dạy của giảng viên cần phân

hóa theo đối tượng người học. Dưới sự dẫn dắt của Carol Ann Tomlinson,

khái niệm dạy học phân hóa (differentiated instruction) đã được nhiều người

biết đến. Chiến lược dạy học phân hóa đòi hỏi giảng viên phải “làm rõ mục

đích học tập bắt nguồn từ các tiêu chuẩn về nội dung, nhưng được thực hiện

một cách khéo léo để đảm bảo mọi học sinh đều tham gia và hiểu bài”

(Tomlinson, 2008, trang 26).

Bản chất quá trình dạy học phân hóa là điều chỉnh nội dung kiến thức

để đáp ứng nhu cầu, khả năng, kinh nghiệm của người học. Ứng dụng một

cách khéo léo dạy học phân hóa, người dạy sẽ có nhiều cách thức khác nhau

để giúp người học đạt được mục tiêu.

Với hình thức dạy học phân hóa, giảng viên lên kế hoạch và bài giảng

sao cho tích hợp nhiều chiến lược giảng dạy nhất có thể, nhằm cơng nhận các

điểm khác biệt của sinh viên trong lớp.

Dạy học phân hóa bao gồm các việc:

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng phát triển chương trình đào tạo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×