Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III.Mô hình hóa không gian ba chiều

III.Mô hình hóa không gian ba chiều

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quan sá t bản đ ồ 3DBiểu diễn bản đồ 3D có sử dụng mơ hình số độ cao

>M a p S ite s_G is cho phép kết hợp bản đồ 3D v ớ i mơ hình số

độ cao để thể hiện chính xác phối cảnh thế giới thực.

> K ế t h ợ p dữ liệu v ớ i ảnh địa hình (ảnh vệ tinh, ảnh hàng

khơng...) cho một cái nhìn trự c quan hơn. Dữ liệu ảnh sẽ bổ

sung cho những gì mà dữ. liệu vẹồtor.khơng thể hiện ht

30V

ớA

Qẫ yO )đh tp1savc11pôftI383>.'>.;>

v".--''-, V 'V s .'

;.;,vIm p o rt k ỷ h iẽ u t ừ c á c c h ư ơ n gtrình thiết kế 3D

> Mapsite Plan tự động gán các ký hiệu lên

bản đồ qui hoạch trong mồ hỉnh 3D> Import dữ liêu từ các chương trình thiết kế

3D

> Mapsite Plan tự động gán và hiển thị các đối

tượng lên bản đồ qui hoạch trong mơ hình 3D384Biểu diễn các đơi tư ợng 3D có bê mặỉ phức tạp

35 30 ViewUym!|fw .Xem duới ơạng 3D trong Mapsite Gis>Hệ thống có thể sử dụng từ nhiều nguồn dữ liệu khác

nhau: AutoCad, Microstation, Maplnío, ArcGIS, Autodesk 3Ds

Max, AutoDesk Maya, Google Sketch Up, ...

....___ _____:________________________________________________ ____*ĨCI£jMircoStationDữ liệu

AutoCADDữ liệu ảnh

vệ tinh385TÀI LIỆU THAM KHẢO. Báo c á o khoa học: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hóa do vẽ

bản đồ địa chính. Tổng cục địa chính. Hà Nội, 1996.

Báo cáo xây dựng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia, Hà Nội, 1998.

5. Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Micro Station. Hà Nội, 1996.

ị. B.x. Khâyfes. B.B. Danilơvich. Thực tập trắc địa cơng trình. Nhà xuất

bản "Nedra" Moxkva, 1973. Bản tiếng Nga.

5. G. p. Levtruc. Trắc địa ứng dụng. Nhà xuất bản "Nedra" Moxkva, 1981.

Bản tiếng Nga.

6. G .v. Bagratuni, p.x. Dakatov. Trắc địa công trình. Nhà xuất bản

"Nedra" Moxkva, 1997. Bản tiếng Nga.

7. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tứSet 5F/5FS/6E. Hà Nội, 1997.

8. James

M.

Anderson,

WCB, Mc.Graw-HillEdwardM.MikhailSurveying.9. KS. Nguyền Văn Bảy, PTS. Trần Đình Lữ, PTS. Phan Xn Hậu. Máy

tồn dạc diện từ. Nhà xuất bản Bản đồ. Hà Nội, 1997.

10. Lê Hồng Ánh. Trắc địa. Phấn bài tập. Nhà xuất bản Khoa học - Kỹ

thuật, Hà Nội, 1996.

11. Lucien Lapointe et Gilles Meyer. Topographie applìqueé aux' travaux

publics, batiments et levers urbains. Editions Eyrolles, Paris, 1991.

12. Michel Brabant. Topographie opérationnelle. Technique et Vulgarisation,

Paris. 1990.

13. Nguyễn Thạc Dũng. Latopographie en construction. Maison d'edition ĩ

éducation. Hanoi 1997.

14. Nguvễn Thế Thận, Nguyễn Thạc Dũng. Trắc địa và bản đồ kỹ thuật số

trong xây dựng. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2000.

38615. Nguyễn Thế Thận, Trần Công Ycn. Hướng dẫn sử dụng phần mém

Hệ thống thông tin địa lý GIS ARC - INFO. Nhà xuất bản Xây dựng,

Hà Nội, 2000.

16. Nguyễn Thế Thận, Trần Công Yên. Tổ chức hệ thống thông tin địa lý và

phần mềm Map lnfo 4.0. Nhà xuất bản Xây dựng, 2000.

17. Nguyễn Thế Thận. C ơ sở hệ thống thông tin địa lý GIS. Nhà xuất bản

Khoa học - Kỹ thuật. Hà Nội, 1999.

18. Níỉuvễn Thế Thận. Hướng dẫn sử dụnÍỊ phần mềm Suiýer đ ể vẽ bình đồ,

mặt cắt và tính khối lượng san nền trong xây dựng. Nhà xuất bản Giao

thông vận tải, Hà Nội, 1999.

19. Nguvễn Trọng San, Đào Quang Hiếu. Đinh Cơng Hòa. Trắc địa cơ sở.

Tập 1. Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội. 2002.

20. Phạm Văn Chuyên. Trắc địa trong xày dựng. Nhà xuất bản Giáo dục,

Hà Nội, 1996.

21. PTS. Vũ Bích Vân. C ơ sở cơng nghệ bàn đồ tự động hóa. Bản dịch tiếng

Anh. Hà Nội, 1996.

22. Trương Anh Kiệt. Giáo trình trắc địa ảnh. Đại học Mỏ - Địa chất.1990.23. Thông tin kỹ thuật địa c h ấ t. Sô 12/1997.

24. Thông tin kỹ thuật địa chất. Số 7/1998

25. V.Borshch - Komponiets. Eỉementary planeand minesurveying.Mir publishers. Moscovv, 1986.387MỤC LỤC

Trang

3Mó đầu

Phần thứ nhất

TRÁC ĐỊA ĐẠI CUƠNG

Chương 1. Những kiên thức trắc địa cơ bán51.1. Hệ quv chiếu trắc địa51.2. Phép chiếu bản đồ71.3. Bản đồ và bình đồ địa hình141.4. Định hướng đường thẳng241.5. Sử dụng bán đồ địa hình30Chưưng 2. Cơng tác đo đạc cơ bản452.1. Cơ sở lý thuyết sai số đo452.2. Đo góc562.3. Đo độ dài742.4. Đo độ cao862.5. Cơng nghệ GPS

Chương 3. Lưới không chế trác địa101

1153.1. Lưới khống chế tọa độ (mật bằng)1153.2. Lưới khống chế độ cao1223.3. Lưới khống chế đo vẽ125Chương 4. Đo vẽ bình đồ và m ặt cát địa hình1374.1. Khái niệm chung1374.2. Thành lập lưới cơ sở đo vẽ1384.3. Đo vẽ chi tiết địa vật và dáng đất1384.4. Công tác nội nghiệp1424.5. Đo vẽ địa hình bằng phương pháp tồn đạc1443884.6. Khái niệm về bản đồ số1474.7. Đo vẽ mặt cắt địa hình1484.8. Đo cao ơ vng1534.9. Đo vẽ địa hình bằng phương pháp chụp ảnh hàng không1554.10. Đo vẽ bản đồ bằng Hệ thống GPS (GPS.MS)160Chương 5. Công tác trác địa trong xây dựng1635.1. Cơng tác bố trí cơ bản1635.2. Bỏ' trí đường cong tròn1745.3. Bơ trí đường cong đứng1775.4. Cơng tác trắc địa trong xây dựng dân dụng và công nghiệp1795.5. Quan trắc biến dạng cơng trình187Phần thứ hai

CƠNG NGHỆ BẢN Đ ồ s ố VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ GIS

Chương 6. Cư sở công nghệ bản đồ số1986.1. Mô hình hóa bề mặt trái đất1986.2. Biểu diễn dạng số của bản đồ2016.3. Các phương pháp thành lập bản đồ số2126.4. Các thiết bị tin học làm bản đồ213Chưưnjỉ 7. Đo vẽ địa hình bàng máy tồn đạc điện tử2197 .1. Sử dụng máy toàn đạc điện tử và sổ đo điện tử2197.2. Sử dụng Card nhớ để ghi và lưu giữ giátrị đo2427.3. Sử dụng máy SET 5F/5F3/6E2507.4. Sử dụng máy toàn đạc Leica2607.5. Các phần mềm thành lập bản đồ266Chưưng 8. Cơng nghệ sơ hóa bản đồ2928.1. Khái niệm về số hóa bản đồ2928.2. Số hóa bản đồ bằng cơng nghệ vectơ hóa295389Chưưng 9. Thành lập bản đồ bằng cóng nghệ ảnh sơ3229.1. Đo ảnh số3229.2. Quy trình cơng nghệ thành lập bản đồ địa hình từ ảnh

hàng khơng bằng trạm ảnh số (Image stations)32ÍChương 10.Hệ thống thơngtin địa lý GIS34Í10.1. Những khái niệm cơ bản về cơng nghệ GIS34!10.2. Các thành phần cơ bản của GIS34Ỉ10.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS35;10.4. Phần mềm GIS35'10.5. ứng dụng GIS36:10.6. Tích hợp viễn thám và GIS3710.7. Hệ thống phần mềm Mapsite - GIS37!Tài liệu th am khảo39038<TRẮC ĐỊA ỨNG DỤNG

(Tái bán)Chịu trách nhiệm xuất bán :

TRỊNH XUÂN SƠNBiên tập :NGUYÊN t h u d u n gC h ế bản :NGUYẼN THẾTHẬN

VŨ HỒNG THANHSửa bản in :NGUYÊN t h u d u n gTrình bày bìa :HS. NGUYẼN HŨtJ TỪNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III.Mô hình hóa không gian ba chiều

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×