Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
p„(l) = 2.16,2+ 12,5 (18,0-9,81)= 134,8 kN/m2

p„(l) = 2.16,2+ 12,5 (18,0-9,81)= 134,8 kN/m2

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

p„(l) = 2.16,2+ 12,5 (18,0-9,81)= 134,8 kN/m2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×