Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các nội dung thực hiện theo Kế hoạch số 123/KH-SYT của Sở Y tế tại mục 3.2 (Gửi kèm theo Kế hoạch này đến các thành viên tham gia hội thi để nghiên cứu thực hiện).

Các nội dung thực hiện theo Kế hoạch số 123/KH-SYT của Sở Y tế tại mục 3.2 (Gửi kèm theo Kế hoạch này đến các thành viên tham gia hội thi để nghiên cứu thực hiện).

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kinh phí tham dự hội thi trích từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

l. Phòng Tổ chức- Hành chính

- Tham mưu ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ soạn thảo nội

dung tiểu phẩm, Đội dự thi cấp ngành và tổ phục vụ đội thi của đơn vị (Có dự

thảo các Quyết định kèm theo)

- Phối hợp chuẩn bị và tạo điều kiện thuận lợi cho đội dự thi tập luyện: địa

điểm tập, âm thanh loa đài...

2. Phòng Tài chính-Kế tốn

- Tham mưu, phối hợp ban chỉ đạo hội thi đơn vị xây dựng dự tốn kinh

phí phục vụ đội dự thi trong quá trình tập luyện và dự thi cấp ngành.

- Tổ chức thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

3. Trưởng các khoa, phòng

- Phổ biến đến tồn thể viên chức về nội dung, mục đích của Hội thi.

- Bố trí, sắp xếp công việc, tạo điều kiện cho các viên chức là thành viên

đội dự thi tham gia tập luyện và dự Hội thi cấp ngành.

4. Đội dự thi

Các thành viên đội dự thi, sắp xếp thời gian, bố trí công việc, tự phân

công nhiệm vụ, xây dựng kịch bản tham gia hội thi, tổ chức tập luyện nghiêm

túc và thực hiện đầy đủ các nội dung của Hội thi sân khấu hóa theo quy chế của

Ban Tổ chức.

Trên đây là kế hoạch Tham gia Hội thi sân khấu hóa về Tuyên truyền “Đổi

mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người

bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh- Sạch-Đẹp” trong ngành Y tế, Giám đốc

Trung tâm Y tế thành phố yêu cầu trưởng các khoa, phòng nghiêm túc thực

hiện./.

Nơi nhận:GIÁM ĐỐCGửi bản điện tử

- Sở Y tế (B/c);

- BGĐ TTYTTP;

- Các khoa, phòng TTYTTP;

Gửi bản giấy

Lưu: VT.2

2Phụ lục 01: Kế hoạch thực hiện

(Kèm theo Kế hoạch số/KH-YTTP ngày/6/2019 của Trung tâm Y tế thành phố)Thời gian thực hiện

TT12Nội dung công việcBắt đầu

(1)Xây dựng kế hoạch tham

gia hội thi, kế hoạch thực

10/6/2019

hiện

Ban hành Quyết định thành

lập Ban chỉ đạo, Tổ soạn

11/6/2019

thảo nội dung tiểu phẩm,

Đội dự thiKết thúc

(2)Chịu trách

nhiệm11/6/2019 BS Kiên12/6/21093Họp phân công nhiệm vụ13/6/201913/6/20194Soạn thảo nội dung tiểu

phẩm14/6/201921/6/20195Nộp hồ sơ đăng ký dự thi14/6/201921/6/20196Tập luyện các nội dung

Hội thi22/6/201920/7/20197Tham dự hội thiDự kiến

21-31/7/2019Phòng TCHCPhối hợpGiám sátPhòng TC-HC,

TC-KT

Các khoa phòngTổ soạn thảo nội

Ban chỉ đạo, dung tiểu phẩm,

Đội dự thi

Tổ soạn

thảo nội

Phòng Khám đa

dung tiểu

khoa TTYTTP

phẩm

Phòng TCCác thành viên

HC

đội dự thi

Các thành

viên đội dự Phòng TC-HC

thi

Các thành

Ban chỉ đạo

viên đội dự

thiKinh

phíDự kiến kết quảKế hoạch chi tiết dễ thực hiện

Giám đốc

TTYTTPBan chỉ đạo, tổ soạn thảo nội dung

tiểu phẩm, đội dự thi được thành

lập với các thành viên phù hợp

Ban chỉ đạo quán triệt nội dung hội

thi, phân công nhiệm vụ cụ thể các

thành viên trong các tổ, đội.

Nội dung tiểu phẩm đạt mục đích

của hội thi kèm theo yếu tố hài

hước, thu hút người theo dõiBan chỉ

đạoGiám đốc

TTYTTPHồ sơ đủ điều kiện được nộp về

Ban tổ chức theo quy định

Các thành viên tập luyện thành

thạo, nắm được đầy đủ nội dung

các phần thi

Hoàn thành tốt phần thi, đạt giải

thưởng cấp ngành và có thành viên

được tham gia đội thi cấp khu vực3

3TTNội dung công việcThời gian thực hiện

SỞ Y TẾ ……………

TRUNG TÂM

Y TẾ THÀNH PHỐSố:/QĐ - YTTPChịu trách

Kinh

Phối hợp

Giám sát

Dự kiến kết quả

nhiệm

phí do Ban tổ chức lựa chọn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………., ngàytháng 6 năm 2019QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo tham dự Hội thi sân khấu hóa về Tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế

hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh- Sạch-Đẹp” trong ngành Y tế

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-SYT ngày 20 tháng 9 năm 2015 của Sở Y tế ……. về việc ban hành quy định phân cấp quản

lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của Sở Y tế ……….;

Căn cứ Kế hoạch số 123/KH - SYT ngày 29/11/2018 của Sở Y tế về tổ chức hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái

độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” trong ngành

Y tế;

Căn cứ Kế hoạch số 117/KH-YTTP ngày 12/6/2019 của Trung tâm Y tế thành phố về Tham gia Hội thi sân khấu hóa về Tuyên

truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “XanhSạch-Đẹp” trong ngành Y tế;4

4Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo tham dự Hội thi sân khấu hóa về Tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y

tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh- Sạch-Đẹp” trong ngành Y tế của Trung tâm Y tế thành

phố……., bao gồm các ơng/bà có tên sau đây:

1. Ơng Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc, Trưởng ban

2. Ơng Phạm Hồng Lĩnh, Phó chủ tịch cơng đồn, Phó ban;

3. Bà Lý Thị Linh, Ủy viên BCH Đảng bộ bộ phận, Thành viên;

4. Bà Hồng Thị Hòa, Phó trưởng phòng TCHC, Thành viên;

5. Ơng Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư đồn thanh niên, Thành viên

Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm Chỉ đạo, giám sát, giúp đỡ và đôn đốc hoạt động của Tổ soạn thảo nội dung tiểu phẩm,

Đội dự thi trong quá trình tập luyện, tham dự hội thi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Các ơng (bà) Trưởng các phòng chức năng; Trưởng các khoa chun mơn và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Gửi bản giấy và bản điện tửGIÁM ĐỐC- Như điều 4 (T/h);

- BGĐ;

- Các khoa, phòng;

- Lưu VT.5

56

6SỞ Y TẾ …………..

TRUNG TÂM

Y TẾ THÀNH PHỐSố:/QĐ - YTTPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………….., ngàytháng 6 năm 2019QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Đội dự thi Hội thi sân khấu hóa về Tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới

sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh- Sạch-Đẹp” trong ngành Y tế

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Căn cứ Quyết định số 1321/QĐ-SYT ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Sở Y tế về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ

chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của Sở Y tế …….;

7

7Căn cứ Kế hoạch số 123/KH - SYT ngày 20/11/2018 của Sở Y tế về tổ chức hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái

độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” trong ngành

Y tế;

Căn cứ Kế hoạch số 241/KH-YTTP ngày 12/6/2019 của Trung tâm Y tế thành phố về Tham gia Hội thi sân khấu hóa về Tuyên

truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “XanhSạch-Đẹp” trong ngành Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đội dự thi Hội thi sân khấu hóa về Tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới

sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh- Sạch-Đẹp” trong ngành Y tế của Trung tâm Y tế thành phố.

Điều 2. Đội dự thi có nhiệm vụ tổ chức tập luyện và tham gia Hội thi do Sở Y tế tổ chức theo quy chế đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và Đội dự thi tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Các ơng (bà) Trưởng các phòng chức năng; Trưởng các khoa chun mơn và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Gửi bản giấy và bản điện tửGIÁM ĐỐC- Như điều 4 (T/h);

- Các TV BCĐ;

- Các khoa, phòng;

- Lưu VT.8

8DANH SÁCH

Đội dự thi Hội thi sân khấu hóa về Tuyên truyền

“Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng

của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh- Sạch-Đẹp”

trong ngành Y tế

(Kèm theo Quyết định sốST

T

1.HỌ VA TÊN/QĐ-YTTP ngày tháng 6 năm 2019 của Trung tâm Y tế

thành phố)KHOASĐTGHI CHÚ2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.9

9SỞ Y TẾ ………….

TRUNG TÂM

Y TẾ THÀNH PHỐSố:/QĐ - YTTPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngàytháng 6 năm 2019QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ soạn thảo nội dung tiểu phẩm tham dự Hội thi sân khấu hóa

về Tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới

sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh- Sạch-Đẹp”

trong ngành Y tế

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ

Căn cứ Quyết định số 1321/QĐ-SYT ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Sở Y

tế về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công

chức, viên chức nhà nước của Sở Y tế …….;

Căn cứ Kế hoạch số 123/KH - SYT ngày 20/11/2018 của Sở Y tế về tổ

chức hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế

hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh Sạch - Đẹp” trong ngành Y tế;

Căn cứ Kế hoạch số 241/KH-YTTP ngày 12/6/2019 của Trung tâm Y tế

thành phố về Tham gia Hội thi sân khấu hóa về Tuyên truyền “Đổi mới phong cách,

thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây

dựng cơ sở y tế “Xanh- Sạch-Đẹp” trong ngành Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ soạn thảo nội dung tiểu phẩm tham dự Hội thi sân khấu

hóa về Tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới

sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh- Sạch-Đẹp” trong

ngành Y tế của Trung tâm Y tế thành phố, bao gồm các ơng/bà có tên sau đây:

1. Ơng Hồng Văn Tùng, Phó giám đốc, Tổ trưởng

2. Bà Nơng Ngọc Lan, Phó khoa Truyền thơng giáo dục sức khỏe, Tổ phó

3. Bà Phạm Thị Hồi, Viên chức khoa Truyền thơng giáo dục sức khỏe,

Thành viên

4. Ơng Hồng Văn Chính, Viên chức khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe,

Thành viên

10

105. Bà Nguyễn Thị Lê, Viên chức Phòng khám đa khoa, Thành viên

Điều 2. Tổ soạn thảo chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, đảm bảo tiến độ

về thời gian chuyển giao kịch bản cho Đội dự thi dưới sự giám sát, đôn đốc của

Ban chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổ soạn thảo tự giải thể

sau khi hồn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Các ơng (bà) Trưởng các phòng chức năng; Trưởng các khoa

chun mơn và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định

này./.

GIÁM ĐỐCNơi nhận:

Gửi bản giấy và bản điện tử

- Như điều 4 (T/h);

- BGĐ;

- Các khoa, phòng;

- Lưu VT.11

11SỞ Y TẾ ………….

TRUNG TÂM

Y TẾ THÀNH PHỐSố:/QĐ - YTTPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngàytháng 6 năm 2019QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ hậu cần phục vụ Hội thi sân khấu hóa về Tuyên truyền “Đổi

mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người

bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh- Sạch-Đẹp” trong ngành Y tế

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ

Căn cứ Quyết định số 1321/QĐ-SYT ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Sở Y

tế về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công

chức, viên chức nhà nước của Sở Y tế …….;

Căn cứ Kế hoạch số 123/KH - SYT ngày 20/11/2018 của Sở Y tế về tổ

chức hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế

hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh Sạch - Đẹp” trong ngành Y tế;

Căn cứ Kế hoạch số 241/KH-YTTP ngày 12/6/2019 của Trung tâm Y tế

thành phố về Tham gia Hội thi sân khấu hóa về Tuyên truyền “Đổi mới phong cách,

thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây

dựng cơ sở y tế “Xanh- Sạch-Đẹp” trong ngành Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ hậu cần phục vụ Hội thi sân khấu hóa về Tuyên truyền

“Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người

bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh- Sạch-Đẹp” trong ngành Y tế của Trung tâm

Y tế thành phố, bao gồm các ơng/bà có tên sau đây:

1. Bà Hồng Thị Lành, Phó phòng TC-HC, Tổ Trưởng

2. Bà Phạm Thị Hương, Viên chức phòng TC-HC,Thành viên

2. Ơng Nguyễn Văn Tuấn, Viên chức phòng TC-HC,Thành viên

Điều 2. Tổ hậu cần chịu trách nhiệm chuẩn bị công tác hậu cần cho Đội dự

thi dưới sự giám sát, đôn đốc của Ban chỉ đạo.

12

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các nội dung thực hiện theo Kế hoạch số 123/KH-SYT của Sở Y tế tại mục 3.2 (Gửi kèm theo Kế hoạch này đến các thành viên tham gia hội thi để nghiên cứu thực hiện).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×