Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mục đích của đề tài

Mục đích của đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Yêu cầu của đề tài

- Nắm được điều kiện tự nhiên- kinh tế xã hội có liên quan đến sử dụng

đất nơng nghiệp của huyện Mỹ Hào.

- Tình hình quản lý sử dụng đất và hiệu quả sử dụng đất trước và sau

khi dồn điền đổi thửa.

-Nắm được thực trạng của công tác dồn điền đổi thửa phục vụ xây dựng

NTM huyện Mỹ Hào.3Chương 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1.Cơ sở lý luận về sử dụng đất nông nghiệp và dồn điền đổi thửa đất

nông nghiệp

1.1.1. Khái niệm chung:

- Đất nơng nghiệp

- Dồn điền đổi thửa

1.1.2. Chính sách quản lý sử dụng đất nông nghiệp từ năm 1986 tới nay

- Giai đoạn 1986-1993

- Giai đoạn 1993-2003

- Giai đoạn 2003- nay

1.2. Công tác xây dựng NTM ở Việt Nam

1.2.1.Vai trò của xây dựng nơng thơn mới

1.2.2. Cơng tác xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam

1.3. Tổng quan về dồn điền đổi thửa phục vụ xây dựng nông thôn mới ở

Việt Nam:

1.3.1. Vấn đề ruộng đất manh mún và ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất

nông nghiệp

1.3.2. Dồn điền đổi thửa phục vụ xây dựng nông thôn mới4Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu

Công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Mỹ Hào.

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu

- Về không gian: địa bàn huyện Mỹ Hào.

- Về thời gian:đánh giá trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015.

2.2. Nội dung nghiên cứu

2.2.1. Đánh giá khái quát điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội, hiện trạng

quản lý sử dụng đất đai

- Điều kiện tự nhiên: vị trí địa lý, khí hậu, đất đai, thủy văn, địa hình, …

- Điều kiện kinh tế – xã hội: Cơ cấu kinh tế, cơ sở hạ tầng, dân số, lao

động, trình độ dân trí ...

- Đánh giá chung về kiện tự nhiên - kinh tế xã hội.

- Hiện trạng quản lý và sử dụng đất đai.

- Đánh giá chung về tình hình quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn

huyện.

2.2.2. Thực tiễn công tác Dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên

địa bàn nghiên cứu

- Hiện trạng manh mún đất đai trong sản xuất nông nghiệp trước khi

dồn điền đổi thửa trong xây dựng nông thôn mới ( năm 2013).

- Kết quả của công tác dồn điền đổi thửa đến hết năm 2015.

2.2.3. Tác động của Dồn điền đổi thửa trong đáp ứng các mục tiêu của xây

dựng nông thôn mới.

- Sự thay đổi về cơ cấu sử dụng đất, cơ cấu cây trồng, ngành nghề chăn

nuôi của hộ nông dân.5- Khả năng phát huy cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, khả năng đầu tư

cho sản xuất, áp dụng các phương tiện máy móc vào đồng ruộng của các hộ

nông dân.

- Ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến cảnh quan môi trường.

- Ảnh hưởng của của công tác dồn điền đổi thửa đến công tác quy

hoạch và thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp.

2.2.4. Một số giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp nơng thơn sau khi

thực hiện chính sách Dồn điền đổi thửa.

- Đưa ra những tồn tại, ưu điểm của công tác dồn điền đổi thửa dựa trên

cơ sở đánh giá về việc tổ chức thực hiện công tác dồn điền đổi thửa của cán

bộ, người dân.

- Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp nông thôn sau khi

thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu

2.3.1.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu thứ cấp

Thu thập các số liệu tại các cơ quan nhà nước và chuyên môn liên quan

tới điều kiện tự nhiên KT-XH và công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Mỹ

Hào, tỉnh Hưng Yên.

2.3.1.2. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu

- Chọn điểm nghiên cứu: căn cứ vào tình hình thực hiện cơng tác dồn

điền đổi thửa và diện tích đất nơng nghiệp của các xã trên địa bàn huyện Mỹ

Hào tiến hành nghiên cứu ở 2 xã có diện tích đất nơng nghiệp lớn nhất và cơ

bản đã hoàn thành dồn điền đổi thửa là xã Hòa Phong và xã Cẩm Xá. Đây

chính là hai xã có sản lượng lúa cao nhất huyện.

- Chọn hộ nghiên cứu

Mỗi xã chọn 30 hộ ngẫu nhiên trải đều ở các thôn để điều tra theo hộ.

2.3.1.3 Phương pháp phỏng vấn hộ:

6Tiến hánh phỏng vấn hộ theo bộ câu hỏi soạn sẵn trong phiếu điều tra

tổng hợp để đánh giá ảnh hưởng dồn điền đổi thửa đến đời sống người dân và

tới sản xuất nông nghiệp.

2.3.1.3. Phương pháp khảo sát thực địa

Tiến hành khảo sát, quan sát thực trạng kết quả công tác dồn điền đổi

thửa trên địa bàn huyện, chụp ảnh lưu lại để thuận tiện cho nghiên cứu sau

này.

2.3.2. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu

Trên cơ sở các tài liệu, số liệu thu thập được và kết quả điều tra từ đó

tiến hành lựa chọn, phân tích tổng hợp những thơng tin liên quan, thống kê

và xử lý số liệu theo mục đích, nội dung nghiên cứu. Số liệu được xử lý bằng

phần mềm Excel.

2.3.3. Phương pháp so sánh

Trên cơ sở những số liệu thu thập được cũng như số liệu điều tra, tiến

hành so sánh kết quả sản xuất nông hộ trước và sau dồn điền đổi thửa để sau

đó đề xuất các giải pháp phù hợp để xây dựng nông thôn mới tại địa bàn

nghiên cứu.7Chương 3. DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý sử

dụng đất của huyện Mỹ Hào.

- Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường.

- Thực trạng phát triển kinh tế xã hội.

- Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện

3.2. Thực tiễn công tác Dồn điền đổi thửa tại huyện Mỹ

Hào, tỉnh Hưng Yên

- Thực trạng manh mún ruộng đất trước khi thực hiện công tác Dồn điền đổi

thửa

- Kết quả công tác Dồn điền đổi thửa tại huyện Mỹ Hào

3.3. Đánh giá kết quả công tác dồn điền đổi thửa phục vụ xây dựng nơng

thơn mới tại xã Hòa Phong và xã Cẩm Xá

- Kết quả công tác Dồn điền đổi thửa đến hiệu quả sản xuất

- Kết quả công tác Dồn điền đổi thửa đến phát triển nông nghiệp và nông

thôn

- Kết quả của công tác Dồn điền đổi thửa đến quy hoạch và thực hiện quy

hoạch sử dụng đất

3.4. Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn

3.5.1. Một số tồn tại

3.5.2. Giải pháp

3.5.2.1. Thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp cho các hộ

gia đình

3.5.2.2. Nâng cao chất lượng quy hoạnh xây dựng nơng nghiệp và nông thôn

3.5.2.3. Thay đổi cơ cấu cây trồng, mơ hình sản xuất phù hợp

3.5.2.4. Đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống giao thông, thuỷ lợi8TÀI LIỆU THAM KHẢO

1Bộ Tài nguyên và Môi trường (2003), Hướng dẫn việc dồn điền, đổi thửa

trong sản xuất nơng nghiệp, Hà Nội.

Chính phủ (1993), Nghị định số 64-CP ngày 27 tháng 9 năm về việc Giao23đất nơng nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục

đích sản xuất nông nghiệp.

Hỏi và đáp về Luật Đất đai năm 2003, 2004, TS. Phạm Huy Đốn, Nxb

Chính trị quốc gia, Hà Nội.4Quốc hội (1993), Luật đất đai, NXB Chính trị Quốc gia.5Quốc hội (2003), Luật Đất đai, NXB Chính trị Quốc gia.6Quốc hội (2013), Luật Đất đai, NXB Chính trị Quốc gia.

Lê Hồng Thanh (2011), “Đánh giá ảnh hưởng của công tác Dồn điền đổi7thửa đến sử dụng đất của hộ nông dân huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ

giai đoạn 2005-2010”, Luận văn Thạc sỹ nông nghiệp, Trường Đại học

Nông nghiệp Hà Nội.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên(2013) Hướng dẫn số 048ngày 01 tháng 10 năm 2013 Về việc dồn thửa, đổi ruộng đất nông nghiệp

gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

giai đoạn 2013 - 2015

Tỉnh ủy Hưng Yên (2013) Chỉ thị số 21 ngày 14 tháng 6 năm 2013 về9việc tiếp tục dồn thửa, đổi ruộng đất nông nghiệp thực hiện quy hoạch

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013 – 20159KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN

STT

1

2

3

4

5

6NỘI DUNG2016

1 2 3 4 5 6 7 8 91011122017

1 2 3 4 5Xây dựng và bảo vệ đề

cương

Bổ sung, hoàn thiện đề

cương

Nghiên cứu tài liệu, viết

tổng quan về các vấn đề

nghiên cứu

Điều tra thu thập tài liệu

số liệu

Tổng hợp, xử lý số liệu và

viết báo cáo tiến độ

Bổ sung, chỉnh sửa hoàn

thiện luận văn7 Báo cáo tiến độ

Bổ sung, chỉnh sửa và

hồn thiện luận văn

Trình thẩm định luận

9

văn

Chỉnh sửa và nộp luận

10

văn

811 Bảo vệ luận vănHà Nội, ngày tháng năm 2016

Giáo viên hướng dẫnHọc viên thực hiện đề tàiPGS.TS.CAO VIỆT HÀ

NGUYỄN ĐỨC LẬP

TIỂU BAN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT

Trưởng Tiểu ban106Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục đích của đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×