Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Phân tích thiết kế hệ thống cho chương trình kế toán tại Công ty cổ phần Thế Giới Số Thái Nguyên

5 Phân tích thiết kế hệ thống cho chương trình kế toán tại Công ty cổ phần Thế Giới Số Thái Nguyên

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 2.5: Biểu đồ phân cấp chức năng

2.5.2 Sơ đồ luồng dữ liệu

 Biểu đồ mức khung cảnh25Hình 2.6: Biểu đồ mức khung cảnh

 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnhHình 2.7 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh26CHƯƠNG 3

XÂY DỰNG MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH CHO PHÂN HỆ KẾ TỐN BÁN

HÀNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ THÁI NGUYÊN27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Phân tích thiết kế hệ thống cho chương trình kế toán tại Công ty cổ phần Thế Giới Số Thái Nguyên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×