Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giao diện này dùng để nhập thông tin về báo cáo kết quả kinh doanh. Giao diện

có các nút chức năng như: Thêm, sửa, xóa, thốt.

Nút thêm có chức năng thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Khi người dùng nhập

hết dữ liệu vào các ô textbox hệ thống sẽ cho phép người dùng thêm các thơng tin đó

vào cơ sở dữ liệu. Khi người dùng thực hiện lệnh thêm nếu những dữ liệu mà người

dùng nhập đúng với thiết kế trong cơ sở dữ liệu và không bị trùng với các mã khác thì

được thêm vào cơ sở dữ liệu. Khi dữ liệu thêm thành công một hộp thoại thông báo

đưa ra “thêm thành công! ”.

Nút sửa : khi người dùng muốn sửa dữ liệu thì chọn một dòng dữ liệu muốn sửa

sau đó vào textbox và sửa dữ liệu đó và nhấn nút sửa. Khi sửa thành cơng có một

thơng báo hiện lên là bạn đã sửa thành cơng.

Nút xóa : khi người dùng muốn sửa dữ liệu thì chọn một dòng dữ liệu muốn xóa

sau đó nhấn nút xóa. Khi xóa thành cơng có một thơng báo hiện lên là bạn đã xóa

thành cơng.

Nút thốt: Nút thốt cho phép bạn thốt khỏi giao diện đó. Khi người dùng

click vào nút thoát hệ thống sẽ hỏi: bạn có muốn thốt khơng? Nếu bạn chon Ok là

đồng

Hình 3.4: Giao diện tài sản ngắn hạn

Giao diện này dùng để nhập thông tin về tài sản ngắn hạn. Giao diện có các nút

chức năng như: thêm, sửa, xóa, thốt.

Nút thêm có chức năng thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Khi người dùng nhập

hết dữ liệu vào các ô textbox hệ thống sẽ cho phép người dùng thêm các thơng tin đó

vào cơ sở dữ liệu. Khi người dùng thực hiện lệnh thêm nếu những dữ liệu mà người

dùng nhập đúng với thiết kế trong cơ sở dữ liệu và khơng bị trùng với các mã khác thì

được thêm vào cơ sở dữ liệu. Khi dữ liệu thêm thành công một hộp thoại thông báo

đưa ra “thêm thành công! ”.

Nút sửa : khi người dùng muốn sửa dữ liệu thì chọn một dòng dữ liệu muốn sửa

sau đó vào textbox và sửa dữ liệu đó và nhấn nút sửa. Khi sửa thành cơng có một

thơng báo hiện lên là bạn đã sửa thành cơng.42Nút xóa : khi người dùng muốn sửa dữ liệu thì chọn một dòng dữ liệu muốn xóa

sau đó nhấn nút xóa. Khi xóa thành cơng có một thơng báo hiện lên là bạn đã xóa

thành cơng.

Nút thốt: Nút thốt cho phép bạn thốt khỏi giao diện đó. Khi người dùng

click vào nút thốt hệ thống sẽ hỏi: bạn có muốn thốt khơng? Nếu bạn chon Ok là

đồng

Hình 3.5: Giao diện tài sản dài hạn

Giao diện này dùng để nhập thông tin về tài sản dài hạn. Giao diện có các nút

chức năng như: thêm, sửa, xóa, thốt.

Nút thêm có chức năng thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Khi người dùng nhập

hết dữ liệu vào các ô textbox hệ thống sẽ cho phép người dùng thêm các thơng tin đó

vào cơ sở dữ liệu. Khi người dùng thực hiện lệnh thêm nếu những dữ liệu mà người

dùng nhập đúng với thiết kế trong cơ sở dữ liệu và không bị trùng với các mã khác thì

được thêm vào cơ sở dữ liệu. Khi dữ liệu thêm thành công một hộp thoại thông báo

đưa ra “thêm thành công! ”.

Nút sửa : khi người dùng muốn sửa dữ liệu thì chọn một dòng dữ liệu muốn sửa

sau đó vào textbox và sửa dữ liệu đó và nhấn nút sửa. Khi sửa thành cơng có một

thơng báo hiện lên là bạn đã sửa thành cơng.

Nút xóa : khi người dùng muốn sửa dữ liệu thì chọn một dòng dữ liệu muốn xóa

sau đó nhấn nút xóa. Khi xóa thành cơng có một thơng báo hiện lên là bạn đã xóa

thành cơng.

Nút thốt: Nút thốt cho phép bạn thốt khỏi giao diện đó. Khi người dùng

click vào nút thốt hệ thống sẽ hỏi: bạn có muốn thốt khơng? Nếu bạn chon Ok là

đồng

Hình 3.6: Giao diện vốn chủ sở hữu

Giao diện này dùng để nhập thông tin về vốn chủ sở hữu. Giao diện có các nút

chức năng như: thêm, sửa, xóa, thốt.

Nút thêm có chức năng thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Khi người dùng nhập

hết dữ liệu vào các ô textbox hệ thống sẽ cho phép người dùng thêm các thơng tin đó43vào cơ sở dữ liệu. Khi người dùng thực hiện lệnh thêm nếu những dữ liệu mà người

dùng nhập đúng với thiết kế trong cơ sở dữ liệu và không bị trùng với các mã khác thì

được thêm vào cơ sở dữ liệu. Khi dữ liệu thêm thành công một hộp thoại thông báo

đưa ra “thêm thành công! ”.

Nút sửa : khi người dùng muốn sửa dữ liệu thì chọn một dòng dữ liệu muốn sửa

sau đó vào textbox và sửa dữ liệu đó và nhấn nút sửa. Khi sửa thành cơng có một

thơng báo hiện lên là bạn đã sửa thành cơng.

Nút xóa : khi người dùng muốn sửa dữ liệu thì chọn một dòng dữ liệu muốn xóa

sau đó nhấn nút xóa. Khi xóa thành cơng có một thơng báo hiện lên là bạn đã xóa

thành cơng.

Nút thốt: Nút thốt cho phép bạn thốt khỏi giao diện đó. Khi người dùng

click vào nút thốt hệ thống sẽ hỏi: bạn có muốn thốt khơng? Nếu bạn chon Ok là

đồng

Hình 3.7: Giao diện tinh chỉ số

Giao diện này dùng để nhập thông tin về tài sản ngắn hạn. Giao diện có các nút

chức năng như: thêm, sửa, xóa, thốt.

Nút thêm có chức năng thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Khi người dùng nhập

hết dữ liệu vào các ô textbox hệ thống sẽ cho phép người dùng thêm các thông tin đó

vào cơ sở dữ liệu. Khi người dùng thực hiện lệnh thêm nếu những dữ liệu mà người

dùng nhập đúng với thiết kế trong cơ sở dữ liệu và không bị trùng với các mã khác thì

được thêm vào cơ sở dữ liệu. Khi dữ liệu thêm thành công một hộp thoại thông báo

đưa ra “thêm thành công! ”.

Nút sửa : khi người dùng muốn sửa dữ liệu thì chọn một dòng dữ liệu muốn sửa

sau đó vào textbox và sửa dữ liệu đó và nhấn nút sửa. Khi sửa thành cơng có một

thơng báo hiện lên là bạn đã sửa thành cơng.

Nút xóa : khi người dùng muốn sửa dữ liệu thì chọn một dòng dữ liệu muốn xóa

sau đó nhấn nút xóa. Khi xóa thành cơng có một thơng báo hiện lên là bạn đã xóa

thành cơng.44Nút thốt: Nút thốt cho phép bạn thốt khỏi giao diện đó. Khi người dùng

click vào nút thoát hệ thống sẽ hỏi: bạn có muốn thốt khơng? Nếu bạn chon Ok là

đồng

Tự động tính chỉ số khi người dùng chọn thời gian hệ thống sẽ load thông tin về

dữ liệu đầu vào và tính ra dữ liệu về các chỉ số

KẾT LUẬN

 Kết quả đạt được

Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu của đề tài thực tập tốt chuyên ngành, em đã

nghiên cứu được một số nội dung chính sau:

Một là, đề tài đã hệ thống được một số cơ sở lý thuyết căn bản về ngôn

Microsoft excel. Nêu bật được những khái niệm, thành phần cơ bản, những hàm hay

sử dụng trong lập trình và được ứng dụng rộng rãi vào các chương trình. Qua đó, đánh

giá được những điểm mạnh, điểm yếu của excel. Và sử dụng ngôn ngữ sao cho có hiệu

quả nhất.

Hai là, đề tài đã hệ thống lại những kiến thức cơ bản chúng em được học trong

chương trình. Đặc biệt chú trọng vào các mơn học như kế tốn, phát triển hệ thống

thơng tin kinh tế, giúp em nắm vững được những kiến thức đã học và có cơ hội được

vận dụng vào thực tiễn.

Ba là, xác định rõ phương hướng giải quyết các bài toán về,phân tích các thơng

tin đầu ra, đầu vào và các bước tiến hành xây dựng chương trình đồng thời xây dựng

đươc chương trình phân tích tình hình tài chính trong doanh ngiệp.

Qua việc phân tích, đánh giá và xây dựng chương trình thử nghiệm. Em hy

vọng có thể hiểu rõ hơn những kiến thức về phân tích tình hình tài chính và những

cách giải quyết bài tốn bằng những ứng dụng Microsoft excel. Từ đó, đưa những bài

tốn vào thử nghiệm xây dựng nhiều chương trình khác nhau với Microsoft excel

Do thời gian và kiến thức còn hạn chế, vì vậy chương trình khơng thể tránh

khỏi những hạn chế và sai xót nhất định.

Thiếu thơng tin cần thiết trong q trình hồn thành chương trình.

Thiếu hình ảnh bổ xung trong từng giao diện cụ thể.

Chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa các giao diện45Trong thời gian tới để áp dụng thực tế chương trình cần được hồn thiện các

chức năng sau:

Thiết lập một cơ sở dữ liệu đầy đủ phục vụ cho chương trình phân tích tình hình

tài chính trong doanh nghiệp.

Bổ sung hình ảnh trong từng giao diện nhập liệu của chương trình.

Sửa đổi giao diện phù hợp với cơng tác phân tích tình hình tài chính trong

doanh nghiệp.

 Hướng pháp triển đề tài

Để chương trình có thể áp dụng trong thực tế một cách rộng rãi, chương trình

cần thiết bổ xung một số tính năng:

- Cập nhật hồ sơ nhân viên chặt chẽ với số lượng lớn.

- Phân ra nhiều đối tượng quản lý để thuận tiện cho công tác quản lý hơn.

- Quản lý người sử dụng chặt chẽ hơn để tăng tính bảo mật của chương trình.

- Thống kê, báo cáo, tìm kiếm dễ dàng hơn cho người quản lý. Ngồi ra có thể

hồn thiện chương trình hơn cả về nội dung và hình thức.

- Xây dựng chương trình theo hướng tích hợp đầy đủ các ngơn ngữ để có được

một chương trình quản lý tổng thể nhất.46TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Nguyễn Văn Ba (2006), Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin, NXB Đại

học Quốc gia Hà Nội.

[2].Thạc Bình Cường (2001), Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý,

NXB Đại học Bách Khoa Hà Nội.

[3]. Tơ Văn Nam (2006), Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống thơng tin

quản lý, Nhà xuất bản Giáo dục.

[4]. Huỳnh Bá Học (2004), Giáo trình giáo trình phân tích tình hình tài chính

trong doanh nghiệp, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân.

[5]. Lê Tiến Dũng (2012), Tự học kế toán doanh nghiệp bằng excel, Nhà xuất

bản Văn hóa thơng tin.47Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Thái nguyên, ngày..... tháng .... năm 20...

GVHD 1GVHD 24849Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×