Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số định hướng cơ bản xây dựng CTGDPT theo tiếp cận năng lực

Một số định hướng cơ bản xây dựng CTGDPT theo tiếp cận năng lực

Tải bản đầy đủ - 0trang

∗ Chương trình hướng đến quá trình giáo dục chuyển từ giáo dục nhấn mạnh trang bị kiến

thức sang trang bị cho học sinh hệ thống kỹ năng cơ bản, kỹ năng sống và tự học suốt đời



∗ Chương trình hướng tới giáo dục vì sự phát triển bền vững.

∗ Giáo dục tri thức phổ thơng cơ bản/nền tảng có tính phổ cập bắt buộc

∗ Giáo dục tích hợp

∗ - Tích hợp nhuần nhuyễn kết hợp với phân hóa sâu



Một số ưu điểm và hạn chế của chương trình định hướng

nội dung



Một số ưu điểm và hạn chế của chương

trình định hướng năng lực



Theo cấp độ quản lí chương trình:



∗ có chương trình quốc gia,

∗ chương trình địa phương và

∗ chương trình nhà trường (CTNT).



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số định hướng cơ bản xây dựng CTGDPT theo tiếp cận năng lực

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×