Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các chức năng cơ bản quản lí CTNT

Các chức năng cơ bản quản lí CTNT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình dung về văn bản Chương trình GD

nhà trườngỞ một số nước CT nhà trường có thể ghi là “Sổ tay chương trình nhà trường”. Sổ tay chương trình nhà trường có thể

có những yếu tố sau:1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.Tuyên bố về sứ mệnh, giới thiệu về nhà trường. Tuyên bố về kỳ vọng mà người HS khi tốt nghiệp trường có thể

đạt được.

Giới thiệu về đặc điểm nhà trường (Cơ sở vật chất, thế mạnh, thương hiệu, đặc điểm…)

Xác định mục tiêu.

Khung chương trình và cấu trúc nội dung mơn học.

Phương pháp, phương thức đánh giá kết quả giáo dục.

Kế hoạch giáo dục.

Thời khóa biểu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các chức năng cơ bản quản lí CTNT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×