Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Hình thành cho học sinh kĩ năng tính toán để có thể giải quyết bài toán đơn giản trong cuộc sống hay học tập. - Thông qua việc học các phép tính, giúp HS được phát triển các kĩ năng và trí tuệ như khả năng suy luận, ghi nhớ, lập luận, quan sát,..; giúp

- Hình thành cho học sinh kĩ năng tính toán để có thể giải quyết bài toán đơn giản trong cuộc sống hay học tập. - Thông qua việc học các phép tính, giúp HS được phát triển các kĩ năng và trí tuệ như khả năng suy luận, ghi nhớ, lập luận, quan sát,..; giúp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lớp 1: Học số trong phạm vi 100

• Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10:

- Sử dụng đồ dùng trực quan, hình vẽ, thao tác để minh

họa, nhận biết ý nghĩa phép cộng, phép trừ.

- Thuộc bảng cộng, bảng trừ và biết cộng, trừ nhẩm trong

phạm vi 10.

- Dựa vào các bảng cộng, trừ để tìm thành phần chưa biết

trong phép tính

- Tính giá trị các biểu thức số có đến hai dấu phép tính

cộng, trừ.

• Phép cộng và phép trừ không nhớ trong phạm vi 100:

- Đặt tính và thực hiện phép cộng, trừ khơng nhớ trong

phạm vi 100

- Cộng, trừ nhẩm (khơng nhớ) hai số tròn chục, số có hai

chữ số với số có một chữ số.Lớp 2: Học số trong phạm vi 1000

• Phép cộng và phép trừ các số có đến ba chữ số:

- Thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20

- Cộng, trừ nhẩm số có ba chữ số với số có một chữ số

hoặc với số tròn chục, tròn trăm (khơng nhớ)

- Đặt tính và tính cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

- Đặt tính và tính cộng, trừ (khơng nhớ) các số có đến ba

chữ số

- Tính giá trị các biểu thức số có khơng q hai dấu phép

tính cộng, trừ khơng nhớ

- Tìm thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ bằng

cách sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả

của phép tínhLớp 3: Học số đến 100 000

• Phép cộng, phép trừ:

- Đặt tính và thực hiện phép cộng, trừ các số có đến

năm chữ số có nhớ khơng q hai lượt và khơng liên

tiếp

- Cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn.Lớp 4:

•Phép cộng, phép trừ:

-Đặt tính và thực hiện phép cộng, phép trừ các số có đến sáu

chữ số, khơng nhớ hoặc có nhớ khơng q ba lượt và khơng

liên tiếp

-Bước đầu biết sử dụng tính chất giao hốn và tính chất kết

hợp của phép cộng các số tự nhiên trong thực hành tính; biết

cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn (dạng

đơn giản).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Hình thành cho học sinh kĩ năng tính toán để có thể giải quyết bài toán đơn giản trong cuộc sống hay học tập. - Thông qua việc học các phép tính, giúp HS được phát triển các kĩ năng và trí tuệ như khả năng suy luận, ghi nhớ, lập luận, quan sát,..; giúp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×