Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 2. Nếu thay 1M bằng 1M thì thí nghiệm 2 có thay đổi không?

Câu 2. Nếu thay 1M bằng 1M thì thí nghiệm 2 có thay đổi không?

Tải bản đầy đủ - 0trang

dụng ở dạng khan nên khi tiếp xúc với không khí sẽ bị hút ẩm ngay lập tức và toả ra

1 lượng nhiệt đáng kể, đủ làm lệch đi giá trị t2 chúng ta đo ở mỗi lần thí nghiệm.

Theo em, còn 2 nguyên nhân khác làm cho kết quả sai khác nhau:• Lượng CuSO4 mỗi lần lấy là khác nhau, do vậy gây ra sự khác nhau về nhiệt

lượng

• Lượng CuSO4 trong phản ứng có thể khơng tan hết, làm mất đi một lượng

nhiệt đáng kể.Báo cáo thí nghiệm bài 4

XÁC ĐỊNH BẬC PHẢN ỨNG

Ngày thí nghiệm: Thứ 5, 02/06/2016

I. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM:

a. Bậc phản ứng theo Na2S2O3:

TNNồng độ ban đầu (M)Δt1(s)Δt2 (s)Δttb(s)Na2S2O3H2SO410.010.0898969720.020.0847.247.747.4530.040.0823.0223.2723.14Từ Δttb của TN1 và TN2 xác định m1(tính mẫu):

1m =lg(ttb1 / ttb2 ) lg(97 / 47.45)

 lg 2

 1.03

lg 2Từ Δttb của TN2 và TN3 xác định m2:

m2 lg(ttb2 / ttb3 )

lg(47.45/ 23.14) 1.04

lg 2

lg 2Bậc phản ứng theo Na2S2O3 m1 m21.03 1.04

 1.035  1

22b. Bậc phản ứng theo H2SO4:

TN[Na2S2O3][H2SO4]Δt1(s)Δt2(s)Δttb(s)10.020.04474646.520.020.08444544.530.020.16404140.5Từ Δttb của TN1 và TN2 xác định n1 (tính mẫu):n1 lg(ttb1 / ttb2 ) lg(46.5 / 44.5) 0.063

lg 2

lg 2Từ Δttb của TN2 và TN3 xácđịnh n2:n2 lg(ttb2 / ttb3 )

lg(44.5 / 40.5) 0.156

lg 2

lg 2Bậc phản ứng theo H2SO4 n1 

n20.063 0.156

 0.1095  0

22II. TRẢ LỜI CÂU HỎI:Câu 1. Trong thí nghiệm trên, nồng độ của Na 2S2O3 và H2SO4 đã ảnh hưởng thế

nào lên vận tốc phản ứng. Viết lại biểu thức tính vận tốc phản ứng. Xác định

bậc của phản ứng.

Trả lời:

+Nồng độ của Na2S2O3 tỉ lệ thuận với tốc độ phản ứng.

Nồng độ của H2SO4 hầu như không ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng.

+Biểu thức tính vận tốc: V=k.[Na2S2O3]1.035.

[H2SO4]0.1095

+Bậc của phản ứng: 1.035+0.1095=1.1445  1Câu 2.Cơ chế của phản ứng trên được viết như

sau: H2SO4 + Na2S2O3 → Na2SO4 + H2S2O3 (1)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 2. Nếu thay 1M bằng 1M thì thí nghiệm 2 có thay đổi không?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×