Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Độ dài liên kết ( Bond Length)

Độ dài liên kết ( Bond Length)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chiều dài liên kết phụ thuộc vào

bán kính nguyên tử tạo liên kếtH—F

H—ClH—IChiều dài liên kết phụ thuộc vào

bậc liên kếtNăng lượng liên kết

H (k)

2H(k) + H(k) ΔH= E

lkTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Độ dài liên kết ( Bond Length)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×