Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Năng lượng liên kết

Năng lượng liên kết

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bậc liên kết

Là số liên kết tạo thành giữa hai nguyên tử tham gia liên kết.Double bondAcrylonitrileSingle bondTriple

bond.

NO - có 1 liên kết π khơng định chỗ

2••

N

••

O

••••

N

•• •

O•

••••••

O

••Bậc liên kết = 1.5••

O

••Liên kết

C- C

C=C

CΞ C

N-N

N=N

N ΞNdlk(pm)Elk (kJ/mol)154

134

120

145

123

110346

610

835

163

418

945Bậc liên kết càng lớn thì liên kết càng bền và

chiều dài liên kết càng ngắn.Góc hóa trị

(ABn n≥2 )Năng lượng liên kết

Liên kết Bậc lk Chiều dài lkE

lkHO—OH

O=O••

O

••O

•••• •

O•

••1142 pm210 kJ/mol2121498 kJ/mol1.5128?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Năng lượng liên kết

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×