Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các loại liên kết

Các loại liên kết

Tải bản đầy đủ - 0trang

LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ THEO

CƠ HỌC LƯỢNG TỬAtomic OrbitalsMoleculesTwo Theories of Bonding

MOLECULAR ORBITAL THEORY —

Robert Mullikan (1896-1986)THUYẾT MOPhương pháp orbital phân tử (MO)Two Theories of Bonding

VALENCE BOND THEORY — Linus PaulingTHUYẾT VBPhương pháp liên kết hóa trị (VB)Phương pháp liên kết hóa trị (VB)

Quan niệm về liên kết cộng hóa trị theo

Các loại liên kết cộng hóa trị và bậc liên kết

Các tính chất của liên kết cộng hóa trịphương pháp VBBài tốn phân tử HPhương

trình sóng Schrodinger:

2

1∂ 2 Ψ ∂ 2 Ψ ∂ 2 Ψ 8π 2 m

( E − V) Ψ = 0

+

+

+

2

2

2

2

∂x

∂y

∂z

h2abe2 e2 e2 e2 e2 e2

V=

+

− −

rab r12 ra1 ra 2 rb1 rb 2Khi 2 ngtử H ở xa nhau đủ để cho sự tương tác chưa xảy ra

Ψa1 =1

e − ra 1

πΨb 2 =1

e − rb 2

πHàm sóng mơ tả chuyển động đồng thời cuả hai electron

ψ 1H 2 = ψ a1 .ψ b 2ψ 2H 2 = ψ a 2 .ψ b1Khi 2 ngtử H tiến lại gần nhau, một cách gần đúngΨH 2 = c1Ψa1Ψb 2 + c 2 Ψa 2 Ψb1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các loại liên kết

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×