Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp liên kết hóa trị (VB)

Phương pháp liên kết hóa trị (VB)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài tốn phân tử HPhương

trình sóng Schrodinger:

2

1∂ 2 Ψ ∂ 2 Ψ ∂ 2 Ψ 8π 2 m

( E − V) Ψ = 0

+

+

+

2

2

2

2

∂x

∂y

∂z

h2abe2 e2 e2 e2 e2 e2

V=

+

− −

rab r12 ra1 ra 2 rb1 rb 2Khi 2 ngtử H ở xa nhau đủ để cho sự tương tác chưa xảy ra

Ψa1 =1

e − ra 1

πΨb 2 =1

e − rb 2

πHàm sóng mơ tả chuyển động đồng thời cuả hai electron

ψ 1H 2 = ψ a1 .ψ b 2ψ 2H 2 = ψ a 2 .ψ b1Khi 2 ngtử H tiến lại gần nhau, một cách gần đúngΨH 2 = c1Ψa1Ψb 2 + c 2 Ψa 2 Ψb1-Giải pt được 2 nghiệm:c1 = c2 = CS c1 = - c2 = CAHàm đối xứng (↑↓)ΨS = CS ( Ψa1Ψb 2 + Ψa 2 Ψb1 )Hàm bất đối xứng(↑↑)ΨA = C A ( Ψa1Ψb 2 − Ψa 2 Ψb1 )EΨa↑↑

rab

↑↓

ΨsE0Luận điểm cơ bản cuả thuyết VB

Lk cht cơ sở trên cặp e ↑↓(pp cặp e định chỗ - lk 2e 2tâm)

Lk cht được hình thành do sự che phủ của các AO hóa trị

(che phủ dương )Luận điểm cơ bản cuả thuyết VB

Biểu diễn lk cht như sauH : H hoặc H – HLiên kết càng bền khi mật độ che phủ của các

AO càng lớnĐiều kiện tạo lk cht bền:

Các AO có năng lượng xấp xỉ nhau

Các AO có mật độ e đủ lớn

Các AO có cùng tính định hướngCơ chế tạo liên kết cộng hóa trị

Cơ chế ghép đơi (góp chung):

→ Khả+năng tạo lk được quyết định bởi số AO hóatrị chứa e độc thân•Chú ý: số e độc thân có thể tăng lên nhờ kích thích

ngun tử C↑↓↑ ↑C*↑ ↑ ↑Sự di chuyển điện tử trong quá trình kích thích

thường xảy ra trong cùng một lớp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp liên kết hóa trị (VB)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×