Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Có cực hay không cực?

Có cực hay không cực?

Tải bản đầy đủ - 0trang

FPhân tử khơng

cực,BF3B

FFLiên kết B—F trong ptử BF33 là

Nhưng phân

có cấu tạo đối

cótử

cực.

xứng nên khơng cực.Ngun tử B

bị phân cực

dương và

nguyên tử Fbị

phân cực âm.HBF2

H

B

FFLiên kết B—F và B—H trong

HBF22 là có cực. Nhưng do ptử

khơng đối xứng nên có cực.B bị phân cực

dương

nhưng H & F

bị phân cực

âm.CH2Cl2 có

momen

lưỡng cực

hay khơng ?CH4 … CCl4

Có cực hay khơng cực?Only CH and CCl are NOT polar. These are the only two molecules that are “symmetrical.”

4

4

Liên kết C—F phân cực mạnh hơn liên kết C—H.

Do cả hai liên kết C—F ở cùng một phía , phân tử có cực.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Có cực hay không cực?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×