Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
H2O (AB2E2) số cặp e quanh O = ½(8-2.2)+2=2+2=4→sp3

H2O (AB2E2) số cặp e quanh O = ½(8-2.2)+2=2+2=4→sp3

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ảnh hưởng của cặp điện tử tự do2etd↔2etd

Lực đẩy>2etd↔2elk

Lực đẩy>2elk↔2elk

Lực đẩyAB5trigonal bipyramidalLai hoá sp d

3Lai hoá sp3d

PF5P[Ne]3s23p33d0 → P* [Ne] 3s23p33d1AB6 Lai hóa sp3d2octahedralLai hóa sp d3 2Lai hố sp3d2

SF6

S:[Ne] 3s23p4 → S* :[Ne] 3S13p33d2VSEPRlineartrigonal bipyramidaltetrahedraltrigonal planaroctahedralVSEPR

ClBeCllineartrigonal bipyramidalPCl5BF3CH4tetrahedraltrigonal planaroctahedralSF6Loại ptửSố cặp e

liên kếtVSEPRSố cặpe

tự doAB330AB2E21Sự định hướng Hình học

phân tử

của cặp e

Tam giác

phẳng

Tam giác

phẳngTam giác

phẳng

gócTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

H2O (AB2E2) số cặp e quanh O = ½(8-2.2)+2=2+2=4→sp3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×