Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 5: Mối tương quan giữav chất lượng cuộc sống và các yếu tố tuổi, thu nhập bình quân, giai đoạn bệnh, loại ung thư, phương pháp điều trị, hỗ trợ xã hội.

Bảng 5: Mối tương quan giữav chất lượng cuộc sống và các yếu tố tuổi, thu nhập bình quân, giai đoạn bệnh, loại ung thư, phương pháp điều trị, hỗ trợ xã hội.

Tải bản đầy đủ - 0trang

34hội

Tuổi

Tìnhtrạnghơn nhân

Thu nhập

Giai

đoạn

bệnh

Loại ung thư

PPĐT

Hỗ trợ XH

Nhận xét:năng35Bảng 6: Mối tương quan giữa chất lượng cuộc sống và yếu tố giới tính.

Chất lượng cuộc sống

Giới

P

Mean SD

Nam

Nữ

Nhận xét:Chương 4:36DỰ KIẾN BÀN LUẬN

4.1. Đặc điểm chung của nhóm đối tượng nghiên cứu

4.2. Chất lượng cuộc sống

4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống

4.4. Mối liên quan giữa chất lượng cuộc sống và các yếu tố ảnh hưởng

DỰ KIẾN KẾT LUẬN

- Về chất lượng chất lượng cuộc sống

- Về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sốngKẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGSTT12345Nội dungXây dựng đề

cươngThu thập số liệuLàm sạch và xử

lý số liệuPhân tích số liệuHồn thiện vào

luận vănThời gianĐịa điểmNgười thực hiện2 thángThái NguyênNguyễn Thị Hoài3 thángThái NguyênNguyễn Thị Hoài2 thángThái NguyênNguyễn Thị Hoài1 thángThái NguyênNguyễn Thị Hoài2 thángThái NguyênNguyễn Thị HoàiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 5: Mối tương quan giữav chất lượng cuộc sống và các yếu tố tuổi, thu nhập bình quân, giai đoạn bệnh, loại ung thư, phương pháp điều trị, hỗ trợ xã hội.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×