Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mức độ nghiêm trọng của triệu chứng lâm sàng tương quan với tỷ lệ số cầu thận có tổn thương liềm. Khi số cầu thận có tổn thương liềm trên 50% gây nên bệnh cảnh suy chức năng thận trong vài ngày đến vài tháng, trên lâm sàng hay đồng nghĩa với bệnh viêm cầu

Mức độ nghiêm trọng của triệu chứng lâm sàng tương quan với tỷ lệ số cầu thận có tổn thương liềm. Khi số cầu thận có tổn thương liềm trên 50% gây nên bệnh cảnh suy chức năng thận trong vài ngày đến vài tháng, trên lâm sàng hay đồng nghĩa với bệnh viêm cầu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mức độ nghiêm trọng của triệu chứng lâm sàng tương quan với tỷ lệ số cầu thận có tổn thương liềm. Khi số cầu thận có tổn thương liềm trên 50% gây nên bệnh cảnh suy chức năng thận trong vài ngày đến vài tháng, trên lâm sàng hay đồng nghĩa với bệnh viêm cầu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×