Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tác dụng không mong muốn: hiện tượng quầng sáng, chói lóa

Tác dụng không mong muốn: hiện tượng quầng sáng, chói lóa

Tải bản đầy đủ - 0trang

33



• Khó khăn vừa khi thực hiện cơng việc (2 điểm).

• Thật sự khó khăn khi thực hiện cơng việc (1 điểm).

• Khơng thể thực hiện được cơng việc (0 điểm).

Cần loại trừ những hoạt động người bệnh không thưc hiện vì lý do khơng

liên quan đến thị lực. Điểm cuối cùng được tính bằng: (tổng điểm/tổng số

hoạt động) x 25.

Tính điểm trung bình �̅ ± SD.

2.2.7.8. Độ loạn thị giác mạc

Độ loạn thị giác trung bình �̅ ± SD (D)

Phân nhóm mức độ loạn thị theo Knorz MC [34]

• Nhóm 1: Từ 0 D đến 0,5 D

• Nhóm 2: Từ 0,75 D đến 1,5 D

• Nhóm 3: Từ 1,75 D đến 2,5 D

2.2.7.9. Kích thước đồng tử

-



Kích thước đồng tử: theo tác giả Salatic [35]:

+ Đồng tử nhỏ: < 3,0 mm

+ Đồng tử lớn: ≥ 3,0 mm



2.2.7.10. Biến chứng

Tính tỷ lệ % có và khơng có biến chứng

• Đục bao sau: Theo tác giả Prajna NV[36], đục bao sau được chia thành

4 độ như sau:

+ Độ 0: Khơng có đục bao sau

+ Độ 1: Đục bao sau ở ngoại vi

+ Độ 2: Đục bao sau ở trung tâm còn soi được đĩa thị

+ Độ 3: Đục bao sau ở trung tâm khơng soi được đĩa thị

• Viêm nội nhãn



34



• Xuất huyết tiền phòng

• Phù hồng điểm dạng nang

• Tăng nhãn áp

2.2.7.11. Các yếu tố liên quan đến kết quả phẫu thuật

• Tuổi

• Loạn thị giác mạc

• Vị trí TTTNT

• Kích thước đồng tử

2.2.8. Xử lý và phân tích số liệu

Số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0

Kết quả được thể hiện dưới dạng bảng biểu, đồ thị.

2.3. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU

-



Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được giải thích rõ, đồng ý, tự



nguyện tham gia nghiên cứu.

- Các trường hợp từ chối nghiên cứu được chấp nhận và không phân biệt

đối xử..

- Số liệu được thu thập khách quan, chi tiết và cụ thể.

- Đề tài được triển khai sau khi thông qua Hội đồng nghiên cứu khoa học

của Bệnh Viện Mắt Trung Ương và của trường Đại học Y Hà Nội.



35



CHƯƠNG 3

DỰ KIẾN KẾT QUẢ

3.1. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN

3.1.1 Đặc điểm bệnh nhân theo tuổi

Bảng 3.1 Bệnh nhân theo tuổi

Tuổi



< 40



40-60



>60



TS



Nam

Nữ

TS



3.1.2. Đặc điểm bệnh nhân theo giới

3.1.3. Độ cứng của nhân thể thủy tinh

Bảng 3.2 Phân loại độ cứng của nhân theo Buratto

Độ cứng nhân

N

%



Độ 1



Độ 2



Độ 3



Độ 4



Độ 5



Tổng



36



3.1.4. Đặc điểm thị lực trước mổ

Bảng 3.3. Đặc điểm thị lực trước mổ

Thị lực

Pl thị lực

Khá

Trung bình

Kém

Tổng



Xa

n



Gần

%



n



Trung gian

n

%



%



p



3.1.5. Đặc điểm độ loạn thị trước mổ

Bảng 3.4. Đặc điểm về độ loạn thị trước mổ

N



%



p



0 - 0.5D

0.75D - 1.5D

1.75 - 2.5

3.1.6. Đặc điểm về kích thước đồng tử

Bảng 3.5. Kích thước đồng tử

Kích thước đồng tử

N

%



< 3,0 mm



3.1.7. Nhãn áp trung bình trước mổ



≥ 3,0 mm



Tổng



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tác dụng không mong muốn: hiện tượng quầng sáng, chói lóa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×