Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp xử trí tổn thương đi kèm

Phương pháp xử trí tổn thương đi kèm

Tải bản đầy đủ - 0trang

48Bảng 3.13b. Điểm Contant trung bình chức năng khớp vai sau mổ.

Số bệnhĐiểm Constant trung Độ lệchnhânbình sau mổchuẩnĐiểmĐiểm lớnnhỏ nhấtnhấtBảng 3.13c. So sánh kết quả điểm Constant trung bình chức năng khớp vai

trước và sau mổ

Tổng sốĐiểmĐộKhoảngNhóm

Constantbệnh nhântrung bìnhlệch chuẩntin cậy 95%trước mổ

Constantnsau mổn

Bảng 3.14. Bảng điểm UCLA sau mổBảng 3.14a. Điểm trung bình UCLA chức năng khớp vai sau mổ

Tổng sốTrungĐộ lệchĐiểm nhỏĐiểm lớnbệnh nhânbìnhchuẩnnhấtnhấtĐiểm UCLA

sau mổ

Bảng 3.14b. Phân loại kết quả chức năng khớp vai sau mổ theo điểm UCLA.

Phân loại

Số bệnh nhân

Tỉ lệ

Tổng cộng dồn

Rất tốt

Tốt

Trung bình

Tổng cộng

3.6. SỐ LIỆU RÁCH TỒN PHẦN BỀ DÀY VÀ RÁCH BÁN PHẦN BỀ

DÀY: SO SÁNH KẾT QUẢ CHỨC NĂNG KHỚP VAI SAU MỔ GIỮA

HAI NHÓM49Điểm Constant sau mổ giữa rách bán phần bề dày và rách toàn phần bề

dày chóp xoay

Bảng 3.15. Điểm Constant của khớp vai sau mổ của hai nhóm rách bán phần

bề dày và rách hồn tồn chóp xoay.

Nhóm bệnhSố bệnh Điểm Constantnhânnhântrung bìnhĐộ lệchĐiểm nhỏ Điểm lớnchuẩnnhấtnhấtRách bán

phần bề dàyBảng 3.16. So sánh kết quả điểm Constant sau mổ của hai nhóm rách bán

phần bề dày và rách hồn tồn.

Nhóm

Rách bán phần

bề dày

Rách tồn phần

bề dàySố bệnhĐiểm ConstantĐộ lệchKhoảng tinnhântrung bìnhchuẩncậy 95%503.7. ĐIỂM ULCA GIỮA NHĨM RÁCH 1 PHẦN VÀ RÁCH TỒN

PHẦN BỀ DÀY

Bảng 3.18. So sánh kết quả điểm UCLA trung bình chức năng khớp vai sau

mổ của nhóm rách tồn phần bề dày và rách một phần bề dày chóp xoay.

NhómSốĐiểm UCLAĐộKhoảng tinbệnh nhântrung bìnhlệch chuẩncậy 95%Rách bán

phần bề dày

Rách tồn

phần bề dày

3.8. SỐ BỆNH NHÂN THEO NĂM THEO DÕI, KẾT QUẢ CHỨC

NĂNG KHỚP VAI CỦA TỪNG NHÓM BỆNH NHÂN THEO NĂM

THEO DÕI

Bảng 3.19. Số bệnh nhân theo tháng theo dõi

Thời gianNhỏ hơn hoặcTrên 12 thángTrêntheo dõibằng 12 thángđến 24 tháng24 thángSố bn3.9. CÁC BIẾN CHỨNG51Chương 4

DỰ KIẾN BÀN LUẬNDỰ KIẾN KẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Tăng Hà Nam Anh (2008). “Khâu gân dưới vai qua nội soi khớp vai.

Nhân một trường hợp". Y học TP Hồ Chí Minh, tập 12 (phụ bản của số

1), pp. 310-312.2.Tăng Hà Nam Anh (2009). “Điều trị rách một phần và tồn phần chóp

xoay qua nội soi: so sánh giữa hai nhóm”. Y học Thành phố Hồ Chí

Minh, tập 13(phụ bản của số 1) tr.233-238.3.Tăng Hà Nam Anh (2009). “Điều trị rách một phần và tồn phần chóp

xoay qua nội soi: so sánh giữa hai nhóm theo dõi tối thiểu 1 năm”. Y

học thành phố Hồ Chí Minh, tập 13, số 3, trang 139-144.4.Tăng Hà Nam Anh, Dương Đình Triết (2010). “Diện bám chóp xoay

của người Việt Nam: giải phẫu học và ứng dụng lâm sàng”. Tạp chí Y

học Việt Nam, Tổng Hội Y Dược Học Việt Nam, tập 374 (2),

tr

445-452.5.Tăng Hà Nam Anh, và cộng sự (2012). “Sức cơ tay người Việt trong

bảng điểm Constant”. Tạp chí Y Dược Học Quân Sự, vol 37, No 7, tr

54-57.6.Hoàng Mạnh Cường (2009). Đánh giá kết quả sử dụng nôi soi và

đường mổ nhỏ điều trị rách chóp xoay. Luận án chuyên khoa cấp II

CTCH-Đại Học Y Dược TP.HCM.7.Hoàng Mạnh Cường (2010). “Ứng dụng nội soi trong chẩn đoán và

điều trị các thương tổn ở vai tại Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình

TP.HCM”. Tạp Chí Y Học Việt Nam tập 374, tr 49-53.8.Netter F.H [Nguyễn Quang Quyền dịch] (1997). “Chi trên”. In: Netter

F.H. Atlas giải phẫu người, 2nd ed, pp. 401. Nhà Xuất Bản Y Học, TP

Hồ Chí Minh.9.Arai R, Sugaya H, Mochizuki T, Nimura A, Moriishi J, Akita K (2008).

“Subscapularis tendon tear: an anatomic and clinical investigation”.

Arthroscopy: the journal of arthroscopy and related surgery, vol 24(9),

pp. 997-1004.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp xử trí tổn thương đi kèm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×