Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bóp bóng qua nội khí quản

Bóp bóng qua nội khí quản

Tải bản đầy đủ - 0trang

40Cách sinh

Ngun nhân

Bệnh màng trong

Ngạt

Cơn khó thở nhanh thống qua

Viêm phổi

Còn ống động mạch

Tăng áp động mạch phổi

Nhiễm trùng huyết

Xuất huyết não

Hạ đường huyết

Tim bẩm sinh khác

SHH khácĐẻ

thường

n(%)Mổ đẻ

Mổ đẻ chưa

chuyển dạ chuyển dạ

n (%)

n (%)Tổng

n(%)KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

3.2.1. Kết quả điều trị suy hô hấp

3.2.Biểu đồ 3.1. Kết quả điều trị suy hô hấp (n)

Bảng 3.5. Các biện pháp hỗ trợ hô hấp trong điều trị (n)

Biện pháp hỗ trợ hô hấp

Thở máy xâm nhập

Thở máy không xâm nhập (CPAP)

Thở oxy

Có sử dụng Surfactant

Khơng cần dùng Surfactant

3.2.2.nMột số ngun nhân tử vong, thở máy xâm nhập

Bảng 3.6. Bệnh lý suy hô hấp và kết quả điều trịTỷ lệ (%)41Kết quả điều trịTử vong

n (%)Nguyên nhân

Bệnh màng trong

Ngạt

Thở nhanh thoáng qua

Viêm phổi

Còn ống động mạch

Tăng áp động mạch phổi

Tim bẩm sinh khác

Nhiễm trùng huyết

Xuất huyết não

Hạ đường huyết

Bệnh lý SHH khác

3.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng kết quả điều trị

3.2.3.1.Khỏi-ra viện

n (%)Một số đặc điểm lâm sàng ảnh hưởng kết quả điều trịBảng 3.7. Đặc điểm nhập viện của nhóm SHH nặng cần thở máy xâm

nhập và nhóm SHH nhẹ - trung bình khơng cần thở máy xâm nhập

Hỗ trợ hô hấp

Lâm sàng

Apgar phút

thứ 5

Hỗ trợ hô

hấp lúc

nhập viện

SpO2 lúc

nhập việnSHH nặng

cần thở máy

n (%)SHH nhẹ

-trung bình

n (%)OR

(95%CI)p≤7

>7

Bóp bóngNKQ

Khơng

< 90%

≥ 90%Bảng 3.8. Liên quan tình trạng lâm sàng nhập TTSS và kết quả điều trị

Kết quả

Lâm sàng

Hỗ trợ hô

hấp lúc

nhập việnBóp bóngNKQ

KhơngTử vong

n (%)Khỏi-ra viện

n (%)OR

(95%CI)p42SpO2 lúc

nhập viện

Nhiệt độ< 90%

≥ 90%

< 360C

≥ 360CBảng 3.9. Liên quan đẻ non < 32 tuần và kết quả điều trị

Kết quả

Tuổi thai

< 32 tuần

≥ 32 tuầnTử vongKhỏi-ra việnORn (%)(%)95% CIpBảng 3.10. Liên quan cân nặng thấp < 1.500g và kết quả điều trị

Kết quả

Cân nặng

< 1.500 g

≥ 1.500 g3.2.3.2.Tử vongKhỏi-ra việnORn (%)(%)95% CIYếu tố ảnh hưởng kết quả điều trị suy hô hấp thở máy

Bảng 3.11.Liên quan thời gian thở máy và kết quả điều trị

Kết quả điều trị

nThời gian

Thời gian

thở máyTử vong>10 ngày

>7-10 ngày

3-7 ngày

<3 ngày%Khỏi-Ra viện

n

%p43Bảng 3.12. Liên quan kết quả khí máu đánh giá lần 3 và nguy cơ

tử vong khi điều trị thở máy

Nhóm thở máy Tử vong

Khí máu

n (%)

Giảm PaO2

(<50mmHg)

Tăng PaCO2

(>60mmHg)

Nhiễm toan

(pH<7,2)

Giảm SaO2

(<80%)Khỏi-ra viện

n (%)OR

(95%CI)p

KhơngKhơngKhơngKhơngBảng 3.13. Tổn thương não và nguy cơ tử vong điều trị thở máy

Kết quả điều trị

Siêu âm

Tổn thương

thóp

KhơngTử vongKhỏi-ra việnORn (%)n (%)(95%CI)p44Bảng 3.14. Liệu pháp kháng sinh, sử dụng surfactant, sử dụng thuốc vận

mạch và nguy cơ tử vong điều trị thở máy

Kết quả điều trị Tử vong

Điều trị

Thay kháng

sinh

Dùng thuốc

vận mạch

Dùng

surfactantn (%)Khỏi-ra việnORn (%)(95%CI)pKhơng

KhơngKhơngBảng 3.15. Thời điểm ăn qua đường tiêu hóa và kết quả điều trị thở máy

Bệnh nhân Tử vong Khỏi-Ra viện

Thời điểm ăn

Ăn trong 24

giờ đầun (%)Khơngn (%)OR

95% CIp45CHƯƠNG 4

DỰ KIẾN BÀN LUẬN

Bàn luận dựa trên kết quả nghiên cứuDỰ KIẾN KẾT LUẬN46KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ KINH PHÍ CHO ĐỀ TÀI

STTNội dung công việc1Xây dựng đề cương2Lấy số liệu3Xử lý số liệu4Hoàn thành đề tàiThời gian

10/03/2019

10/06/2019

01/07/ 201931/06 /2020

01/07/2020

-15/08/2020

16/08/2020 30/09/2020Người thực

hiệnKinh phí

( vnđ )Học viên

Học viên

Học viên

Học viênĐỀ XUẤT VỀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KHOA HỌCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bóp bóng qua nội khí quản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×