Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Yanling Xu, Bing Gu, Mao Huang et al (2015). Epidemiology of carbapenem resistant Enterobacteriaceae (CRE) during 2000-2012 in Asia, 7(3): 376-385.

Yanling Xu, Bing Gu, Mao Huang et al (2015). Epidemiology of carbapenem resistant Enterobacteriaceae (CRE) during 2000-2012 in Asia, 7(3): 376-385.

Tải bản đầy đủ - 0trang

kháng kháng sinh của các dòng vi khuẩn gây bệnh tại bệnh viện đa khoa

Thống Nhất Đồng Nai từ 06/2011 đến 04/2012. Báo cáo Sở Y Tế 4/2012.

58. Phan Thị Hồng Nhung, Nguyễn Trần Mỹ Phương (2012). Khảo sát vi khuẩn

tiết men betalactamase phổ rộng tại bệnh viện Bình Dân. Nghiên cứu Y học,

16:1.

59. N.Đ. Tráng, N.V.Kính (2009). Nghiên cứu mức độ nhạy cảm kháng sinh của

các chủng phân lập tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương năm 2009. Tạp

chí Y học thực hành, tập 781, 41-44.



PHỤ LỤC

MẪU THU BỆNH PHẨM

Thông tin bệnh nhân

Mã số nghiên cứu

Họ tên bệnh nhân (viết tắt tên bệnh nhân

bằng chữ cái đầu)

Tuổi

Thông tin bệnh phẩm

Ngày lấy mẫu

Người lấy mẫu



DD / MM / YYYY



DD / MM / YYYY



Thời điểm lấy

Mẫu lúc vào viện







Mẫu lúc xuất viện



MACROBUTTON HTMLDirect





Mẫu lấy hàng tuần (sau 24 giờ; thứ 5



MACROBUTTON HTMLDirect





hàng tuần)



MACROBUTTON HTMLDirect

Tuần thứ ____



Loại bệnh phẩm (tick vào các bênh phẩm đã lấy được)

Mủ vết thương



Đờm khạc



MACROBUTTON HTMLDirect





Dịch hút khí phế quản



MACROBUTTON HTMLDirect





Nước tiểu



MACROBUTTON HTMLDirect





Phân



MACROBUTTON HTMLDirect





Que ngoáy trực tràng



MACROBUTTON HTMLDirect





PHẦN DÀNH CHO NGHIÊN CỨU VIÊN PHÒNG XÉT NGHIỆM



Nhận mẫu tại mẫu xét nghiệm

Ngày

Giờ

Người nhận mẫu



BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU



Thông tin bệnh nhân

Mã số nghiên cứu

Họ tên bệnh nhân (viết tắt tên bệnh nhân

bằng chữ cái đầu)

Tuổi



DD / MM / YYYY



MÔI TRƯỜNG CHROMagarTM CARBA

VỊ TRÍ LẤY BỆNH PHẨM

THỜI ĐIỂM



Đờm/ dịch hơ hấp



Ngốy

trực tràng



Nước tiểu



Vết thương



Lúc vào viện

Lúc xuất viện

Hàng tuần 1

Hàng tuần 2

Hàng tuần 3

Hàng tuần 4



MƠI TRƯỜNG CHROMagarTM VRE

VỊ TRÍ LẤY BỆNH PHẨM

THỜI ĐIỂM Đờm/ dịch hơ



Ngốy trực



Nước tiểu



Vết thương



hấp



tràng



Lúc vào viện

Lúc xuất viện

Hàng tuần 1

Hàng tuần 2

Hàng tuần 3

Hàng tuần 4



MÔI TRƯỜNG CHROMagarTM ESBL

VỊ TRÍ LẤY BỆNH PHẨM

THỜI ĐIỂM



Lúc vào viện

Lúc xuất viện

Hàng tuần 1

Hàng tuần 2

Hàng tuần 3

Hàng tuần 4



Đờm/ dịch hơ

hấp



Ngốy trực

tràng



Nước tiểu



Vết thương



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yanling Xu, Bing Gu, Mao Huang et al (2015). Epidemiology of carbapenem resistant Enterobacteriaceae (CRE) during 2000-2012 in Asia, 7(3): 376-385.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×