Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình dạng, kích thước cung răng của đối tượng nghiên cứu

Hình dạng, kích thước cung răng của đối tượng nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

58Nhận xét:59Bảng 3. 3. Kích thước cung răng hàm dưới:

Giới

Giá trị

r33Nam

TBNữ

SDTBChung

SDTBSDr66

d31

d61

p

Nhận xét:

Bảng 3. 4. Kích thước cung răng hàm trên của các dạng cung răng:

Dạng CR

Giá trị

R33

R66

D31

D61

p

Nhận xét:Hình vng

TB

SDHình ơ van

TB

SDHình thn dài

TB

SDBiểu đồ 3.3. So sánh kích thước cung răng hàm trên của các dạng cung

răng

Nhận xét:

Bảng 3. 5. Kích thước cung răng hàm dưới của các dạng cung răng:

Dạng CR

Giá trị

r33

r66

d31

d61

Nhận xét:Hình vng

TB

SDHình ơ van

TB

SDHình thn dài

TB

SD60Biểu đồ 3.4. So sánh kích thước cung răng hàm dưới của các dạng cung

răng

Nhận xét:

3.Hình dạng khn mặt của đối tượng nghiên cứu

Bảng 3. 6. Tỷ lệ các dạng khuôn mặtDạng khn

mặt

Số người

Tỷ lệ %

Nhận xét:Hình

vngHình ơ vanHình thn

dàiTổng sốBiểu đồ 3.5. Tỷ lệ các dạng khn mặt theo giới

4. Hình thể răng cửa trước của đối tượng nghiên cứuBảng 3. 7. Sự phân bố hình thể răng cửa trước của đối tượng nghiên cứu

Hình thể răng

cửa trước

Số người

Tỷ lệ %

Nhận xét:Hình

vngHình ơ vanHình thn

dàiTổng sốBiểu đồ 3.6. Tỷ lệ các hình thể răng cửa trước theo giới

Nhận xét:

5. Sự phân bố các dạng cung răng theo phân loại Angle61Bảng 3. 8. Sự phân bố bệnh nhân theo các dạng phân loại khớp cắn theo

Angle

Dạng khớp cắn

Số người

Tỷ lệ %

Nhận xét:CL0CLICLIICLIIITổng sốTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình dạng, kích thước cung răng của đối tượng nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×