Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
điều kiện lão hóa cấp tốc (n= 6; TB± SD)

điều kiện lão hóa cấp tốc (n= 6; TB± SD)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thời gian bảoHàm lượng (%) Glipizid/nhãn

Lô 1

Lô 2

Lô 3

quản (tháng)

0 tháng

104,4± 0,31

105,6 ± 0,22

106,1 ± 0,26

1 tháng

103,9±0,29

105,0 ±0,11

105,8±0,18

2 tháng

103,1±0,42

104,4±0,25

105,7±0,24

3 tháng

103,7±0,16

104,8±0,11

105,1±0,15

4 tháng

102,6±0,21

103,5±0,24

104,3±0,34

5 tháng

102,1±0,31

102,9±0,15

103,5±0,29

6 tháng

101,9±0,22

102,0±0,12

103,1±0,27

Kết quả khảo sát hàm lượng của viên bao Glipizid giải phóng kéo dài trong cácđiều kiện bảo quản với khoảng thời gian xác định cho thấy: sau 06 tháng bảo quản ở

điều kiện lão hóa cấp tốc và điều kiện thực, sự thay đổi hàm lượng ở các mẫu thử

nghiệm là không đáng kể.

3.7. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG VIÊN NÉN GLIPIZID GIẢI

PHÓNG KÉO DÀI

3.7.1. Kết quả đánh giá tương đương hòa tan in vitro so với viên đối chiếu

Tiến hành thử hoà tan giải phóng viên nén bao Glipizid GPKD trong 3 mơi

trường pH 1,2; pH 4,5; pH 6,8 theo phương pháp trình bày ở mục 2.2.2 và tính tốn giá

trị f2 so với viên chuẩn là Ozidia (phụ lục 2.5). Kết quả được trình bày ở bảng 3.56.

Bảng 3.56. Tỷ lệ % Glipizid giải phóng theo thời gian ở 3 mơi trường pH

(TB± SD, n=12)DpH 4,5

9,486,96±0,598,6813,63±1,057,9221,79±1,364,4828,15±1,206,6935,52±2,342,5239,71±1,873,3543,14±2,56

57,52

Từ kết quả trong bảng cho thấy, thấy viên nén Glipizid 10 mg giải phóng kéo123dài tương đương độ hòa tan in vitro với viên Ozidia ở cả 3 mơi trường hòa tan pH

1,2; 4,5 và pH 6,8. Tất cả các giá trị f2 > 50.

3.7.2. Xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng Glipizid trong huyết

tương chó

3.6.2.1. Xây dựng phương pháp

- Xử lý mẫu: Mẫu huyết tương được xử lý theo phương pháp chiết lỏng –

lỏng như sau: Lấy 0,5 ml huyết tương (trắng, thử), thêm 50 µl dung dịch chuẩn nội

(dung dịch tolbutamid 5µg/µl), 850 µl HCl 0,05M. Lắc trộn đều. Thêm 5,0 ml

diethyl ether, lắc xốy 3 phút, ly tâm 4000 vòng/phút trong 10 phút. Lấy lớp dầu,

bốc hơi dung mơi trong dòng khí N 2 ở 40oC. Hòa tan cắn thu được trong 500 µl

methanol, tiêm 20 µl.

Kết quả chạy mẫu sắc ký cùng điều kiện cho thấy, mẫu sạch, ít tạp, giảm sai

số khi phân tích. Dung mơi chiết sử dụng diethyl ether có nhiệt độ bay hơi thấp, ít

độc, mẫu chiết dược sạch. Vì vậy, phương pháp chiết lỏng-lỏng được lựa chọn.

- Lựa chọn điều kiện sắc ký:

- Cột Comosil C18 (5 àm; 250ì4,6 mm).

- Nhit phõn tớch: nhit phòng.

- Detector UV: 225 nm.

- Thể tích tiêm: 20 µl.

- Pha động: ACN- đệm phosphat pH 3,5 (tỷ lệ thay đổi)

- Tốc độ dòng: 0,5 ml/phút.

Kết quả khảo sát cho thấy, ở tỷ lệ pha động 54:46, pic nhọn, gọn, cân đối,

thời gian lưu ngắn (Glipizid khoảng 10,2 phút, tolbutamid khoảng 12,8 phút), píc

tách tốt, thời gian phân tích ngắn chỉ khoảng 15 phút.

Mẫu huyết tương trắng: Lấy máu từ tĩnh mạch cổ của chó (khoảng 250 ml),

cho vào ống nghiệm đã tráng heparin. Ly tâm 4000 vòng/phút trong 10 phút, tách

lấy huyết tương. Bảo quản trong tủ lạnh sâu -200C.

Mẫu huyết tương thêm chuẩn: Cân chính xác khoảng 100 mg Glipizid (G) và

tolbutamid (T), hòa tan và pha lỗng trong methanol để có nồng độ cuối cùng 10

µg/ml và 5,0 µg/ml tương ứng. Sau đó tiếp tục tiến hành pha loãng trong methanol124để đạt nồng độ 50; 200;1000, 2000, 4000, 5000 ng/ml. Lấy 0,5ml các dung dịch

trên, cho bay hơi dung mơi thu được cắn, hòa tan cắn với 0,5ml huyết tương thu

được các mẫu huyết tương thêm chuẩn có nồng độ tương ứng 50; 200;1000, 2000,

4000, 5000 ng/ml.

3.7.2.2. Thẩm định phương pháp

- Độ chọn lọc - đặc hiệu của phương pháp

Tiến hành khảo sát chọn lọc và đặc hiệu của phương pháp, kết quả đươcc̣ trình

bày ở hình 3.24 và bảng 3.57. Kết quả phân tích sắc kí đồ được ở hình 3.22 cho thấy

trên sắc đồ mẫu chuẩn xuất hiện 2 pic được xác định là GLI và TOL(IS); mẫu trắng

khơng có pic tại các vị trí này.

Bảng 3.57. Kiểm tra độ đặc hiệu-chọn lọc của phương pháp

ST

T

1Diện tích pic mẫu trắng (mAU)

tR từ 12,5 –

tR từ 9,8 – 10,3 phút

13,2phút

-Tỷ lệ đáp ứng pic

Trắng/GL Trắng/TO

I

L

< 20%

< 5%2--< 20%< 5%3689876< 20%< 5%4--< 20%< 5%5722913< 20%< 5%6-< 20%

( “-“: khơng có tín hiệu đáp ứng)< 5%(a)5mAU10mAU10TOLGLI500

02468

Minutes1251012141515(b)

10TOLGLI5mAUmAU10500

02468101214Minutes1515(c)TOLGLI5mAU10mAU10500

02468101214Minutes20TOL

101000

024681012mAUmAU(d)GLI2014MinutesHình 3.24. Sắc ký đồ huyết tương trắng(a), huyết tương có chứa chuẩn nội (b),126huyết tương có chứa chuẩn và chuẩn nội (c) và huyết tương sau khi chó uống thuốc

2,5 giờ (d)

Kết quả ở bảng 3.54 cho thấy: Tại thời điểm trùng với thời gian lưu của GLI

(từ 9,8 đến 10,3 phút), đáp ứng pic của mẫu trắng ≤ 20 % diện tích pic của mẫu

chuẩn (diện tích pic trung bình của mẫu chuẩn GLI có nồng độ LLOQ là 27861

mAU). Trong khoảng thời gian lưu từ 12,5 đến 13,2 phút, diện tích pic mẫu trắng ≤

5% diện tích pic chuẩn nội(diện tích pic Tol; trung bình là 139634 mAU.s ở bảng

3.47). Như vậy, phương pháp phân tích đảm bảo nhận diện, phân biệt được GLI với

chuẩn nộiTol và không bị ảnh hưởng bởi các tạp chất có trong huyết tương, có độ

chọn lọc đạt yêu cầu.

- Đường chuẩn và khoảng tuyến tínhTiến hành pha các mẫu huyết tương chứa chuẩn Glipizid có nồng độ khoảng

từ 50 - 5000 ng/ml. Phân tích theo quy trình đã xây dựng. Xác định mối tương

quan giữa nồng độ Glipizid trong huyết tương và tỷ lệ diện tích pic GLI/TOL.

Kết quả xác định mối tương quan giữa tỷ lệ diện tích pic của GLI/TOL với nồng

độ của GLI trong huyết tương chó được trình bày trong bảng 3.58 và hình 3.23.

Bảng 3.58. Mối tương quan giữa tỷ lệ diện tích pic của GLI/TOL với nồng độ

của GLI trong huyết tương chó

Nồng

Diện tích pic

độ

(mAu)

(ng/ml

)

Glipizid TOL

50

27861 13963

200

69513 143264

100033398920006962004000149796650001584969tỷ lệ

GLI/TO

Phương trình hồi

L

Độ đúng qui

0,199529

85,1%

0,48521689,3%152852 2,184963

165568 4,204919

172988 8,65936498,8%155398 10,19988

112797,5%

101,8%

96,1%y = 0,0021x 0,1102

R² = 0,9984Hình 3.25. Đồ thị biểu diễn mối tương quan giữa tỷ lệ diện tích pic GLI/TOL

với nồng độ Glipizid

Kết quả trên cho thấy: Trong khoảng nồng độ từ 50ng đến 5000 ng/ml, có sự

tương quan tuyến tính giữa nồng độ GLI và tỷ lệ diện tích pic GLI/TOL với hệ số

tương quan R2≈ 1. Nồng độ GLI xác định từ đường chuẩn so với giá trị thực đều đạt

85,1 – 101,8 % và nằm trong giới hạn cho phép (80 – 120 %) đối với nồng độ thấp

nhất và 85 - 115 % cho các nồng độ còn lại).

- Giới hạn định lượng dưới (LLOQ)Phân tích các mẫu trắng và mẫu chuẩn có nồng độ thấp nhất trong khoảng

tuyến tính (50 ng/ml). Xác định đáp ứng pic của mẫu chuẩn và mẫu trắng. Tính

nồng độ GLI trong mẫu chuẩn từ diện tích pic GLI và đường chuẩn. Từ đó, xác

định độ đúng bằng cách so sánh với giá trị thực có trong mẫu. Kết quả xác định giá

trị LLOQ của phương pháp được trình bày ở bảng 3.55.

Kết quả ở bảng 3.56 cho thấy: Đáp ứng của mẫu chuẩn tại khoảng thời gian

lưu của GLI (nồng độ 50 ng/ml) cao gấp trên 5 lần đáp ứng mẫu trắng. Các nồng độ

tìm thấy so với giá trị thực đạt từ 89,8% đến 112,2 % (nằm trong khoảng 80 – 120

%) và độ lặp lại sau 6 lần phân tích RSD < 10 %). Như vậy, mẫu chứa GLI có nồng

độ 50 ng/ml đáp ứng yêu cầu là giới hạn định lượng dưới của phương pháp phân

tích dịch sinh học.128Bảng 3.59. Xác định giới hạn định lượng dưới (LLOQ)

SĐ N Đ

Tá ồ ộ

Tp n đ

1> 5 1

51

2> 4 8

4 9,

3> 4 9

8 6,

4> 4 9

7 5,

5> 5 1

40

6> 5 1

Tr 6 11

0

Ru 9,

S khác

7 ngày

- Độ đúng - độ lặp lại trong ngày và

Pha các mẫu LQC (200 µg/ml), MQC (1000ng/ml) và HQC (4000ng/ml).

Tiến hành xử lý mẫu và phân tích sắc ký theo các điều kiện đã lựa chọn. Xác định

nồng độ GLI có trong mẫu bằng phương pháp đường chuẩn và tỷ lệ (% ) giữa nồng

độ xác định được từ đường chuẩn so với nồng độ lý thuyết. Kết quả xác định độ

đúng, lặp lại trong ngày và khác ngày của phương pháp được trình bày ở bảng 3.60.

Bảng 3.60. Khảo sát độ đúng và độ lặp lại trong ngày và khác ngày (n = 6)

Thống nhất /pp

Ngày

1

2

IIIMẫu LQC

(200ng/ml)

Nồng độ

Độ đúng

(ng/ml)

(%)

203

101,7

194

97,1Mẫu MQC

(2000ng/ml)

Nồng độ

Độ đúng

(ng/ml)

(%)

2133

106,7

1968

98,4Mẫu HQC

(4000ng/ml)

Nồng độ Độ đúng

(ng/ml)

(%)

3844

96,1

3566

89,23217108,62085104,34367109,24206102,92160108,04355108,95216108,3184192,1364891,26205102,42239112,0357789,4119698,02115105,8361690,42202100,92035101,8365191,33

418693,2197598,8376494,1220110,12009100,5361290,3129Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

điều kiện lão hóa cấp tốc (n= 6; TB± SD)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×