Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mục tiêu 2: Mối liên hệ tình trạng suy dinh dưỡng với tình trạng viêm mạn nhóm bệnh nhân trên

Mục tiêu 2: Mối liên hệ tình trạng suy dinh dưỡng với tình trạng viêm mạn nhóm bệnh nhân trên

Tải bản đầy đủ - 0trang

45

mạn nhóm bệnh nhân trênBiểu đồ 3. 7: Mối liên hệ của prealbumin và CRP ở nhóm

Nhận xét:Biểu đồ 3. 8

Nhận xét:

Biểu đồ: sự liên quan giữa glucose dịch lọc với prealbumin

Nhận xét:46

Biểu đồ: sự liên quan giữa protein dịch lọc với prealbumin

Nhận xét:

Biểu đồ : Mối liên hệ giữa albumin và CRP ở nhóm CAPD suy dinh dưỡng

Nhận xét:T]ơng quan giữa CRP và prealbuminCRPprealbuminminBiểu đồ 3. 9: Mối liên hệ giữa albumin và CRP ở nhóm CAPD suy

dinh dưỡng

Nhận xét:

Chỉ số

Albumin

Prealbumin

CholesterolCRP< 8 mg/dlCRP>8 mg/dl47

Hb

Phospho

Bảng 3. 5: Tỷ lệ phần trăm các chỉ số cân lâm sàng trong đánh giá suy dinh

dưỡng và mức độ viêm

Mối liên quan giữa albumin và triglycerid

Các chỉ số Albumin

N

cận

lâmX+- SDPrealbumin

nX +-SDsàng khác

CRP

Feritin

Bảng 3. 6: Mối ương quan giữa các yếu tố với albumin và prealbumin

trên nhóm nghiên cứu.

So sánh với các tác giả trên thế giớiBảng 3. 7: So sánh với các tác giả trên thế giới48CHƯƠNG 4: BÀN LUẬNTheo kết quả nghiên cứu49CHƯƠNG V: KẾT LUẬNTheo kết quả và bàn luận trênTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bossola M, Muscaritoli M, Tazza L, Giungi S, Tortorelli A, Rossi

Fanelli F, et al. Malnutrition in hemodialysis patients: What

therapy? Am J Kidney Dis. 2005;46:371–86. [PubMed]

2. Stenvinkel P, Heimbürger O, Lindholm B, Kaysen GA, Bergström J.

Are there two types of malnutrition in chronic renal failure? Evidence

for relationships between malnutrition, inflammation and atherosclerosis

(MIA syndrome) Nephrol Dial Transplant. 2000;15:953–60. [PubMed]50

3. Mardani M, Rezapour P, Baba H, Balavar S, Naghdi N. The

nutritional status of hemodialysis patients admitted to Khoramabad's

ShohadieAshaierhospital,Korramabad,Iran. JPrevEpidemiol. 2016;1:e09.

4. Diamond SM, Henrich WL. Nutrition and peritoneal dialysis. In:

Mitch WE, Klahr S, editors. Nutrition and the Kidney. Boston: Little,

Brown; 1988. pp. 198–223.

5. Fallahzadeh MH, Fallahzadeh MA. On the occasion of world kidney

day2016;renaldiseaseinchildren. ActaPersicaPathophysiol. 2016;1:e04.

6. Marckmann P. Nutritional status of patients on hemodialysis and

peritoneal dialysis. Clin Nephrol. 1988;29:75–8. [PubMed]

7. Amiri M, Hosseini SM. Diabetes mellitus type 1; is it a global

challenge? Acta Epidemioendocrinol. 2016;1:e02.

8. Young GA, Kopple JD, Lindholm B, Vonesh EF, De Vecchi A,

Scalamogna A, et al. Nutritional assessment of continuous ambulatory

peritoneal dialysis patients: An international study. Am J Kidney

Dis. 1991;17:462–71. [PubMed]

9. Davies SJ, Phillips L, Naish PF, Russell GI. Quantifying comorbidity

in peritoneal dialysis patients and its relationship to other predictors of

survival. Nephrol Dial Transplant. 2002;17:1085–92. [PubMed]

10. Dehghan Shahreza F. Vascular protection by herbal antioxidants;

recent views and new concepts. J Prev Epidemiol. 2016;1:e05.

11. Dehghan Shahreza F. From oxidative stress to endothelial cell

dysfunction. J Prev Epidemiol. 2016;1:e04.51

12. Yýlmaz MY. The causes of the inflammation and possible

therapeutic options in dialysis patients. Gulhane Med J. 2007;49:271–6.

13. Afshar R, Sanavi S, Izadi-Khah A. Assessment of nutritional status

in patients undergoing maintenance hemodialysis: A single-center study

from Iran. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2007;18:397–404. [PubMed]

14. Khazaei M. Adipokines and their role in chronic kidney disease. J

Nephropharmacol. 2016;5:69–70.

15. Enia G, Sicuso C, Alati G, Zoccali C. Subjective global assessment

of nutrition in dialysis patients. Nephrol Dial Transplant. 1993;8:1094–

8. [PubMed]

16. Duerksen DR, Yeo TA, Siemens JL, O’Connor MP. The validity and

reproducibility of clinical assessment of nutritional status in the

elderly. Nutrition. 2000;16:740–4. [PubMed]

17. Kalantar-Zadeh K, Ikizler TA, Block G, Avram MM, Kopple JD.

Malnutrition-inflammation complex syndrome in dialysis patients:

Causesandconsequences. AmJKidneyDis. 2003;42:864–81. [PubMed]

18. Lala MA, Nazar CM, Lala HA, Singh JK. Interrelation between

blood pressure and diabetes. J Ren Endocrinol. 2015;1:e05.

19. Lal AK, de Biasi AR, Alexander S, Rosenthal DN, Sutherland SM.

End-stage renal disease and cardiomyopathy in children: Cardiac effects

of renal transplantation. Transplantation. 2012;93:182–7.[PubMed]

20. Dehghan Shahreza F. Mechanistic impact of renal tubular cell

protection by antioxidants. Ann Res Antioxid. 2016;1:e06.

21. Galli EG, Taietti C. Home peritoneal ultrafiltration in the treatment

of chronic heart failure. G Ital Nefrol. 2011;28:506–13. [PubMed]5222. Nazar CM, Bashir F, Izhar S, Ahmed SA. Does frequent

hemodialysis regimen result in regression of left ventricular mass

comparedtoconventionalhemodialysis? JNephropharmacol. 2015;4:37–41.

23. Zoccali C, Mallamaci F, Benedetto FA, Tripepi G, Parlongo S,

Cataliotti A, et al. Cardiac natriuretic peptides are related to left

ventricular mass and function and predict mortality in dialysis patients. J

Am Soc Nephrol. 2001;12:1508–15. [PubMed]

24. Momeni A. Cardiovascular complications of renal failure in

hemodialysis patients. Ann Res Dial. 2016;1:e05.

25. Foley RN, Parfrey PS, Harnett JD, Kent GM, Martin CJ, Murray

DC, et al. Clinical and echocardiographic disease in patients starting

end-stage renal disease therapy. Kidney Int. 1995;47:186–92.[PubMed]

26. Nasri H, Ardalan MR, Rafieian-Kopaei M. On the occasion of world

hypertension day 2014. J Parathyr Dis. 2014;2:5–6.

27. Rastegari F. The healthy diet for cardiovascular disease. Acta Persica

Pathophysiol. 2016;1:e02.

28. HajianS.Positiveeffectofantioxidantsonimmunesystem. Immunopathol Persa. 2015;1:e02.

29. Roozbeh J, Sagheb MM, Vafaie E. The association between blood

pressure level and serum uric acid concentration in hemodialysis

patients. J Nephropathol. 2015;4:85–90. [PMC free article] [PubMed]

30. Pecoits-Filho R, Bucharles S, Barberato SH. Diastolic heart failure

indialysispatients:Mechanisms,diagnostictreatment. Semin Dial. 2012;25:35–41. [PubMed]approach,and53

31. Ghaderian SB, Hayati F, Shayanpour S, Beladi Mousavi SS.

Diabetes and end-stage renal disease; a review article on new concepts. J

Renal Inj Prev. 2015;4:28–33. [PMC free article] [PubMed]

32. Liu T, Liang KV, Rosenbaum A, Stephenson R, Pike F, Weissfeld L.

Peripheral vascular disease severity impacts health outcomes and healthrelated quality of life in maintenance hemodialysis patients in the

HEMO Study. Nephrol Dial Transplant. 2012;27(7):2929–36. [PubMed]BỆNH ÁN NGHIÊN CỨUĐề tài: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐỄN TÌNH

TRẠNG SUY DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN LỌC MÀNG BỤNG

LIÊN TỤC NGOẠI TRÚ TẠI KHOA THẬN TIẾT NIỆU BỆNH VIỆN

BẠCH MAI TỪ 10/2016 - 10/2018

A. HÀNH CHÍNH

1. Họ tên:…………………………………………………………………

2. Giới :Nam a2 ‫ڤ‬Nữ b23.Địa chỉ:

4. Nghề nghiệp: a4. Làm ruộng ‫ڤ‬b4.‫ڤ‬‫ڤ‬d4.‫ڤ‬c4.Hưu trí‫ڤ‬54

5. Năm sinh………………….

6. Chiều cao……………cm

7. Cân nặng…………….kgBMI:kg/m28. Mức thu nhập bình quân tháng: a8. >= 5 triệu/ tháng

b8. 5-10 triệu/tháng‫ڤ‬

‫ڤ‬c8. > 10 tháng/tháng ‫ڤ‬B. CHUYÊN MÔN

Lâm sàng

Nếu bạn là nữ giới, tình trạng sản phụ khoa:

9. Sinh đẻ: a 9 .Có ‫ڤ‬b9 .Khơng‫ڤ‬Nếu có sinh đẻ, số con:………………….con

10..Tình trạng kinh nguyệt:11.. Số lần vào viện/ năm :a10. Bình thường‫ڤ‬b10.Tiền mãn kinh‫ڤ‬c10.Mãn kinh‫ڤ‬a11.<=1 lần ‫ڤ‬12. Huyết áp tâm thu……………………mmHg

Huyết áp tâm trương………………...mmHg

13. Lượng nước tiểu trong 24h………………...ml

14. Thời gian phát hiện suy thận mạn………….năm55

15. Nguyên nhân gây suy thận mạn :

a.Viêm cầu thận mạn‫ڤ‬b. Viêm thận bể thận mạn ‫ڤ‬

‫ڤ‬c.Bệnh ống kẽ thận

d.viêm cầu thận lupus.‫ڤ‬16. Bắt đầu điều trị lọc màng bụng bao nhiêu năm

2năm2-5 năm5 năm17.Bệnh kèm theo: a17.Đái tháo đường ‫ڤ‬

b17.

c17.

.

18. Rối loạn tiêu hóa

a18. Khơng ‫ڤ‬b18. Có ‫ڤ‬19. Sốt :

a19. Khơng‫ڤ‬b19. Có ‫ڤ‬20.Phù

a20.Khơng21.Đau bụng‫ڤ‬b20.Có ‫ڤ‬Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu 2: Mối liên hệ tình trạng suy dinh dưỡng với tình trạng viêm mạn nhóm bệnh nhân trên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×