Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mổ kẹp vòi tử cung

Mổ kẹp vòi tử cung

Tải bản đầy đủ - 0trang

30sau chuyển phơi

Loại phơiTổng

n(%)Nhóm bệnh Nhóm chứng

n(%)

n(%)chuyển

Phơi tươi

Phơi trữ lạnh

TổngORp3.9. Mối liên quan giữa kỹ thuật chuyển phôi (Điểm

chuyển phôi) và CNTC sau chuyển phôi

Bảng 3.12. Mối liên quan giữa kỹ thuật chuyển phôi (Điểm chuyển phôi)

và CNTC sau chuyển phơi

Điểm chuyển phơiNhóm

Nhóm chứng

bệnh n(%)

n(%)Tổng

n(%)ORp1-2 điểm

3-4 điểm

Tổng

3.10. Mối liên quan giữa độ dầy của niêm mạc tử cung sau chuyển phôi

Bảng 3.13. Mối liên quan độ dầy của niêm mạc tử cung sau chuyển phơi

Độ dày niêm

mạc tử cung

<7mm

7-9mm

9-11mm

TổngNhóm bệnh Nhóm chứng

n(%)

n(%)Tổng

n(%)ORp3.11. Mối liên quan giữa nồng độ β hCG huyết thanh sau

14 ngày chuyển phôi

Bảng 3.14. Mối liên quan giữa nồng độ β hCG huyết thanh sau 14 ngày

chuyển phơi

Nồng độ β hCGNhóm bệnh Nhóm chứng

n(%)

n(%)Tổng

n(%)ORp31huyết thanh(mIU/l)

Tổng32Chương 4

DỰ KIẾN BÀN LUẬN

Dự kiến bàn luận theo kết quả.DỰ KIẾN KẾT LUẬN

Kết luận theo kết quả nghiên cứuDỰ KIẾN KHUYẾN NGHỊ

Khuyến nghị theo kết quả nghiên cứu33KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

Công việc

Thời gian

T4 – T5/2017

T6 – T7/2017

T8/2017

-T8/2018

T8 – T9/2018

T10- T11/2018Đọc tài

liệuViết đề

cương và

báo cáoThu thập

số liệuXử lý và

phân tích

số liệuViết báo

cáoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mổ kẹp vòi tử cung

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×