Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lịch sử vấn đề nghiên cứu

Lịch sử vấn đề nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

vào nghiên cứu một số tín ngưỡng dân gian cụ thể như thờ cúng tổ tiên của các

gia tộc, dòng họ và sự phóng đại của nó trên bình diện quốc gia – dân tộc là thờ

cúng Hùng Vương.

Vũ Ngọc Khánh ( 2007), trong “ Nghiên cứu văn hóa cổ truyền Việt Nam”

[23], đã đề cập những vấn đề chung, khái qt mang tính lý luận về văn hóa dân

gian. Đồng thời, tác giả thể hiện nó trong nghiên cứu văn hóa gia đình và văn

hóa làng. Tác giả đi sâu nghiên cứu các nhân tố chính yếu của văn hóa làng như

tín ngưỡng, lễ hội, phong tục. Nghiên cứu này trình bày về lịch sử thành Hồng

làng, đặc điểm của các ngơi đình làng [tr.442-447]

Nguyễn Thị Thái (2011), trong “Tín ngưỡng dân gian trên địa bàn huyện

Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh” [27], đã nghiên cứu về Tín ngưỡng dân gian trên địa

bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh theo góc nhìn văn hóa. Trong đó, tác giả

đã trình bày về các vấn đề liên quan đến Thành hoàng làng như: điện thờ, các

hình thức thờ Thành hồng làng, lễ hội. Đồng thời, tác giả đưa ra các giải pháp

nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực và phát huy những giá trị tích cực của tín

ngưỡng Thành hồng ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Nghiên cứu này đề cập những

đặc điểm của tín ngưỡng thờ Thành Hồng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mà chưa

nghiên cứu về các nghi lễ trong lễ hội làng thờ cúng Thành hoàng.

Hai là, những cơng trình nghiên cứu chun sâu về Thành Hồng làng

Việt Nam:

Lê Trung Vũ ( 1992), trong “Lễ hội cổ truyền” [ 1 ] đã trình bày về lễ hội

cổ truyền của người Việt ở nhiều vùng miền, nhất là khu vực Đồng bằng Bắc

Bộ. Trong đó, tác giả đã đề cập đến những lễ hội liên quan đến tín ngưỡng thờ

cúng thành Hoàng. Tuy nhiên, tác giả dừng lại ở việc trình bày khái qt chung

về lễ hội thành Hồng mà chưa nghiên cứu về các nghi lễ tiến hành trong lễ rước

thành Hoàng, đặc biệt là hiện tượng kiệu quay.

Nguyễn Duy Hinh (1996), trong “Tín ngưỡng thành Hồng làng Việt

Nam” [ 2 ] đã trình bày khá đẩy đủ về khái niệm, lịch sử phát triển, một số vị

thành Hoàng làng ở nước ta, chủ yếu là ở Đồng bằng Bắc Bộ. Bên cạnh đó, tác

4giả mơ tả các hình thức thờ cúng Thành Hồng làng cũng như thần phả, sắc

phong qua các triều đại phong kiến Việt Nam [tr.291].

Nguyễn Vĩnh Phúc và Nguyễn Duy Hinh ( 2004), trong “ Thần tích Hà

Nội và tín ngưỡng thị dân” [18] đã nghiên cứu về các thần tích cũng như phong

tục thờ thành Hoàng làng của Thăng Long – Hà Nội. Thơng qua nghiên cứu của

mình, tác giả cũng trình bày thần tích nhìn từ ngày nay và yếu tố thị dân trong

tín ngưỡng thành Hồng làng.

Nguyễn Duy Hinh ( 2004), trong “Thành Hoàng và thần làng” [ 19 ]đã

đưa ra khái niệm và phân loại các vị thành Hoàng trong phạm vi tỉnh Hà Đơng,

Bắc Ninh, Thanh Hóa. Thơng qua nghiên cứu của mình, tác giả đã phân loại và

thống kê chi tiết các vị thành Hoàng làng mà chưa đề cập đến các nghi lễ liên

quan đến tín ngưỡng thờ thành Hoàng làng [ tr.56-63]

Nguyễn Gia Hùng (2006), trong “Tín ngưỡng thành Hồng ở Bắc Ninh

hiện nay”, [20] đã nghiên cứu về tín ngưỡng thành Hồng trên địa bàn tỉnh Bắc

Ninh trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, tác giả đã làm rõ khái niệm, nguồn gốc,

vai trò của tín ngưỡng thành Hồng ở Việt Nam. Đồng thời, tác giả cũng đề cập

đến vấn đề liên quan đến tín ngưỡng thành Hồng làng như các hình thức thờ

cúng, lễ hội và ảnh hưởng của nó đến đời sống của nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Tác

giả mới trình bày sơ lược về lễ hội, chưa đi sâu vào các nghi lễ tiến hành trong lễ

rước thành Hoàng làng.

Ba là, những cơng trình nghiên cứu về nghi lễ kiệu quay trong lễ rước

thành Hoàng làng của người Việt Nam:

Đỗ Thúy Quỳnh (2015), trong “Đình Bền – khu di tích lịch sử văn hóa

cấp tỉnh xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình” đã nêu lên những

thơng tin liên quan đến vị thành Hồng làng ở đây để cơng nhận đình Bền là di

tích lịch sử văn hóa.

Thu Hiền ( 2016), trong “ Giải mã hiện tượng kiệu bay” và Nguyễn Sơn

An ( 2017), trong “ Độc đáo nghi lễ rước kiệu tại Đền Và” đã đưa ra một số lý

giải về hiện tượng kiệu bay dưới góc độ khoa học.5Qua sự lược kê tổng quan trên chúng ta thấy có tất cả 10 cơng trình đã

tùy theo u cầu và mục đích khác nhau của nó, đề cập đến “ tín ngưỡng thờ

cúng thành Hồng làng” trong phạm vi rộng hẹp khác nhau. Cụ thể là:

Một là, các cơng trình nghiên cứu về tơn giáo, tín ngưỡng Việt Nam trình

bày đầy đủ về khái niệm, các loại hình và các sinh hoạt văn hóa tinh thần liên

quan đến tơn giáo tín ngưỡng. Tín ngưỡng thờ cúng thành Hồng làng được đề

cập một cách khái quát mà chưa được đề cập một cách chuyên biệt về đặc điểm,

các nghi thức diễn ra trong lễ hội thờ thành Hồng.

Hai là, các cơng trình nghiên cứu chun sâu về tín ngưỡng thành Hồng

ở Việt Nam đã đề cập đến khái niệm, phân loại, nơi thờ tự và các lễ hội liên quan

đến tín ngưỡng thờ cúng thành Hoàng. Tuy nhiên các nghi thức cụ thể diễn ra

trong lễ rước thành Hoàng vẫn chưa được phác họa cụ thể, rõ ràng.

Ba là, các công trình nghiên cứu về hiện tượng kiệu quay trong lễ rước

thành Hoàng làng đã bước đầu lý giải hiện tượng kì bí này dưới góc nhìn khoa

học. Ở đó có thể điểm một số nhận định của các nhà khoa học về hiện tượng

kiệu quay như sau: “Hiện tượng này có thể do yếu tố khơng cân xứng về trọng

lực của những người khi khiêng kiệu” [29]. GS.TS Nguyễn Văn Trị, Đại học

Bách khoa Hà Nội lý giải: “Hiện tượng kiệu quay có thể được thực hiện nhờ

Định luật bảo tồn momen động lực, trong đó 8 người khiêng đều thống nhất

với nhau. Đây là trạng thái thăng hoa cao độ của con người, gần giống như

hình ảnh những người đứng trên khơng trung” [29]

Qua đó, có thể thấy rằng, đề tài “ Tín ngưỡng thờ cúng Thành hồng làng

và hiện tượng kiệu quay trong lễ rước ở xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh

Thái Bình” chưa được cơng trình nào đề cập với tư cách là một đối tượng

nghiên cứu chuyên sâu và chuyên biệt. Điều đó cho phép chúng tôi lựa chọn đề

tài này làm đối tượng nghiên cứu của mình như đã được trình bày trong phần Lý

do chọn đề tài.

3. Mục đích và nghiệm vụ nghiên cứu

3.1 Mục đích nghiên cứu6Khóa luận này xuất phát từ thực tế những vấn đề xung quanh hiện tượng

kiệu quay trong lễ rước thờ cúng thành Hoàng ở Xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh

Phụ, tỉnh Thái Bình nhằm:

Một là, thơng qua nội dung của luận văn, người đọc sẽ tìm hiểu được

những nét cơ bản về tín ngưỡng thờ thành Hồng làng và đặc điểm của lễ rước

thành Hoàng làng tại xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Đồng

thời, người đọc cũng có cái nhìn tồn diện về hiện tượng kiệu quay dưới góc độ

văn hóa. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ di

tích thờ tự cũng như lễ hội rước thành Hồng trong xã hội cơng nghiệp hóa-hiện

đại hóa, hội nhậpquốc tế.Hai là, nội dung của luận văn cũng bổ sung thêm vào kho tàng tài liệu về

các hình thức liên quan đến sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng thành Hoàng làng đặc

biệt là hiện tượng kiệu quay.

Ba là, đề tài cung cấp những tư liệu giúp các nhà chuyên mơn, nhà quản

lý và các nhà nghiên cứu khác có thêm cơ sở thực tiễn trong công tác chuyên

môn, nhằm bảo lưu và phát huy các giá trị văn hóa tâm linh của nghi lễ rước

thành Hoàng làng của người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ nói chung và trên địa bàn

xã Đồng Tiến nói riêng. Qua đó, hiện tượng kiệu quay được bảo tồn như giá trị

vốn có của nó trước nguy cơ bị biến chất.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để thực hiện được mục đích nghiên cứu trên, chúng tôi tập trung giải

quyết những nhiệm vụ sau đây:

- Giải thích những vấn đề chung về tín ngưỡng thờ thành Hồng làng và

địa bàn nghiên cứu xã Đồng Tiến.

- Trình bày những phương diện cơ bản liên quan đến tín ngưỡng thờ

Thành hoàng làng ở xã Đồng Tiến như đối tượng thờ tự, cơ sở thờ tự, các nghi

thức trong lễ rước thành Hoàng làng,…

- Lý giải hiện tượng kiệu quay dưới góc nhìn văn hóa để làm nổi bật nét

văn hóa tín ngưỡng tâm linh đặc sắc ở xã Đồng Tiến.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lịch sử vấn đề nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×