Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cấu trúc khóa luận

Cấu trúc khóa luận

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2.1. Tính tích cực

1.2.2. Hoạt động học tập

1.2.3. Tính tích cực học tập

1.2.4. Khái niệm sinh viên

1.2.5. Tính tích cực học tập của sinh viên

1.3. Tính tích cực học tập của sinh viên khoa Tâm lý - Giáo dục học

1.3.1. Đặc điểm tâm sinh lý và hoạt động học của sinh viên khoa Tâm lý –

Giáo dục học........................................................................................................

1.3.2. Vai trò của tính tích cực học tập đối với sinh viên

1.3.3. Nguồn gốc của tính tích cực học tập của sinh viên

1.3.4. Cấu trúc của tính tích cực học tập

1.3.5. Biểu hiện của tính tích cực học tập

1.4. Mức độ của tính tích cực học tập:

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực học tập

Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Khái quát về địa danh nghiên cứu

2.2. Tổ chức nghiên cứu

2.2.1. Giai đoạn nghiên cứu lý luận

2.2.2. Giai đoạn khảo sát thực trạng

2.3. Các phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

2.3.2. Phương pháp phỏng vấn

2.3.3.Phương pháp quan sát:

2.3.4.Phương pháp thống kê tốn học

2.3.5. Phương pháp phân tích dữ liệu

Kết luận chương 212CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH

VIÊN KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

HÀ NỘI

3.1. Thực trạng tính tích cực học tập của sinh viên

3.1. 1.Thực trạng tính tích cực học tập thông qua nhận thức của sinh viên về

mục tiêu học tập

3.1.2. Thực trạng tính tích cực học tập biểu hiện qua thái độ của sinh viên

3.1.3. Thực trạng tính tích cực học tập được thể hiện qua hành vi

3.1.4.Thực trạng tính tích cực học tập của sinh viên biểu hiện thông qua 3

mặt: Nhận thức – Thái độ - Hành vi

3.2. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực học tập của sinh

viên Khoa Tâm lý – Giáo dục học

3.2.1. Thực trạng động lực thúc đẩy tính tích cực học tập

3.2.2. Nhu cầu thúc đẩy tính tích cực học tập

3.3. Các biện pháp nâng cao tính tích cực học tập của sinh viên Khoa

Tâm lý – Giáo dục học trường Đại học Sư phạm Hà Nội

3.3.1.Nguyên tắc xây dựng các biện pháp

3.2.2. Một số biện pháp nâng cao tính tích cực học tập của sinh viên

Tiểu kết chương 313CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP

CỦA SINH VIÊN KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC HỌC

1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề1.1.1.Nghiên cứu nước ngồi

Tính tích cực học tập của người học là một vấn đề đã đã được nhiều tác

giả quan tâm nghiên cứu và có mầm mống từ thời cổ đại.

Nhà triết học Hylạp Xôcrat đưa ra phương pháp vấn đáp Ơrístic trong

dạy học: Người thầy giáo là người dẫn dắt, gợi mở để học sinh đi tìm chân lý,

hình thành tính tự lực và phát huy trí lực của họ.

Ngay từ trước công nguyên (551-479) nhà triết học, nhà văn hóa, nhà

giáo dục (Trung Quốc) Khổng Tử đã quan tâm đến dạy học làm sao phải phát

huy được tính tích cực suy nghĩ cho trò. Ơng nói: “Vật có bốn góc, bảo cho

biết một góc mà khơng suy ra ba góc kia thì khơng dạy nữa. Hoặc ơng u

cầu học trò cố gắng tự suy nghĩ: “Học mà khơng suy nghĩ thì uổng cơng vơ

ích, suy nghĩ mà khơng học thì nguy hiểm”.

Ở Châu Âu thế kỷ XVII (1592-1670) J.A Cômenki, trong tác phẩm “Lý

luận dạy học vĩ đại” của mình đã đề cập đến tính tự giác, tính tích cực với tư

cách là một trong những nguyên tắc dạy học quan trọng và cơ bản nhất.

I.F.Kharlamôp (1979) trong tác phẩm “Phát huy tính tích cực của học

sinh như thế nào” của mình, ơng đã nêu lên một loạt những phương pháp,

những thủ thuật như phép tương tự, phân tích - tổng hợp, quy nạp, tìm ngun

nhân gây ra hiện tượng, nhấn mạnh mâu thuẫn chứa đựng trong tài liệu nhằm

kích thích và phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh . Tác giả cho rằng

“ Hoạt động học tập là hoạt động đặc thù của con người được điều khiển bởi

mục đích tự giác là lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo mới, những phương thức

hành vi và những dạng hoạt động nhất định”. Từ đó, có thể nhận thấy khái

niệm hoạt động học tập hẹp hơn khái niệm hoạt đơng nhận thức, tính tích cực

của cá nhân được huy động và hướng vào một lĩnh vực, một môi trường cụ

thể để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể nhằm vào những đối tượng và mục

14tiêu đã xác định, bởi vậy ở trạng thái chuyên biệt có thể phân tích tính tích

cực của người học thành 3 loại:

Tính tích cực nhận thức

Tính tích cực trí tuệ

Tính tích cực học tập

V. Ơkơn (1987) trong cuốn “Những cơ sở của việc dạy học nêu vấn đề”

cho rằng tính tích cực là lòng ham muốn hành động được nảy sinh một

cáchkhông chủ định và gây nên những biểu hiện bên ngoài hoặc bên trong của

sự hoạt động, chủ thể đã ý thức được mục đích của hành động.

Geoffrey Petty (1988), Dạy và học ngày nay, NXB Stanley Thornes

Anh Quốc. Cuốn sách có 4 phần, trong đó, tác giả dành riêng phần đầu tiên để

nói về nhu cầu thực tế và tình cảm của người học. Ở phần này, tác giả đi sâu

vào phân tích các cách học, các trường phái về học: 1. Học là một q trình

tích cực và xây dựng ý nghĩa; 2. Trường phái hành vi: Khen thưởng và tạo

động cơ; 3. Học tập có tính xã hội: có cái học mà khơng phải dạy. Dù theo

trường phái nào, muốn nâng cao chất lượng dạy và học, cần phải nghiên cứu,

tìm hiểu về động cơ học tập, từ đó có những biện pháp khen ngợi hay phê

bình đúng mức và đúng lúc, tạo ra mối quan hệ thầy trò tích cực, có các cơ

hội bình đẳng giữa giáo viên và SV.

Carrol.E.Jzarl (1992) trong tác phẩm “Những cảm xúc của người” đã

cơng bố cơng trình nghiên cứu về hệ thống thái độ của con người – thành

phần khơng thể thiếu của tính tích cực của con người, tác giả đã trình bày ảnh

hưởng chi phối của cảm xúc với ý thức, mức độ phát triển cao của tính tích

cực. Tác giả còn nghiên cứu sâu sắc thành phần tâm lý quan trọng tính tích

cực của con người mà biểu hiện từ mức độ thấp là “tính tò mò” và mức độ

cao là “khát vọng nghiên cứu”, khao khát khám phá cũng như tính lựa chọn

trong tri giác và chú ý …Trong tác phẩm này, tác giả đã tiếp thu thành tựu của

các tác giả nghiên cứu về các hiện tượng trên một cách có chọn lọc, có phê

phán như Freud, Tomkins, Murphy, Mc Dougall, Berlyne, Shand…15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu trúc khóa luận

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×