Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 6. THỰC HÀNH CỘNG ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ

Bài 6. THỰC HÀNH CỘNG ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Nguy cơ về nền sàn của nơi chế biến, thiết kế một chiều, sạch, có đọng nước,

mùi hơi... ?

- Nguy cơ về việc khơng có đủ phương tiện, dụng cụ đảm bảo ATVSTP: bàn

chuẩn bị và phân phối thức ăn, các dụng cụ khác như dao, thớt... ?

- Nguy cơ về thức ăn chín khơng được bảo quản tránh bụi, côn trùng ?

- Nguy cơ về không đầy đủ phương tiện bảo hộ: đeo khẩu trang, dùng gang tay

khi tiếp xúc với thức ăn,... (đảm bảo ATVSTP)?

- Đánh giá về điều kiện chung đảm bảo ATVSTP?

- Đánh giá KAP về ATVSTP?

- Đánh giá các nguy cơ về ATVSTP?

Sau khi quan sát phải có được Kiến nghị về các xét nghiệm cần thiết (Các test

kiểm tra nhanh hoặc kỹ thuật cao về hóa, lý, vi sinh tùy theo yêu cầu thực tiễn.

2.3. Đánh giá: Đánh giá từng phần việc trên cơ sở kiến thức đã học.

MẪU VIẾT BÁO CÁO

(Mỗi sinh viên viết một báo cáo, nộp đến bộ môn 3 ngày sau khi đi thực tập)

Họ và tên sinh viên: ...................................................... Lớp: ................. Nhóm ........

Tên cơ sở điều tra (ghi rõ) .................................................

Địa chỉ cơ sở điều tra (ghi rõ) .................................................

I. KẾT QUẢ THỰC TẬP:

1.1. Kết quả phỏng vấn và nhận xét.

1.2. Kết quả quan sát, đánh giá.

1.3. Kết quả đo đạc, test nhanh và nhận xét.

II. KẾT LUẬN:

III. KHUYẾN NGHỊ1718MỤC LỤCBài 1. KIỂM NGHIỆM ĐỒ HỘP...................................................................................................................................................... 1

Bài 2. KIỂM NGHIỆM DẦU ĂN VÀ MỘT SỐ GIA VỊ............................................................................................. 5

Bài 3. KIỂM NGHIỆM BIA.................................................................................................................................................................. 9

Bài 4. KIỂM NGHIỆM NƯỚC GIẢI KHÁT...................................................................................................................... 12

Bài 5. PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN NHANH NITRIT, NITRAT TRONG THỰC PHẨM............13

Bài 6. THỰC HÀNH CỘNG ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ Ô NHIỄM THỰC PHẨM........1619Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 6. THỰC HÀNH CỘNG ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×