Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Hydroxyurea: được chỉ định cho tất cả các bệnh nhân để làm giảm triệu chứng và giảm nhanh số lượng bạch cầu. Hydroxyurea là một chất ức chế ribonucleoisid diphosphat reductase (enzym đặc hiệu cho tổng hợp DNA), tác động đặc hiệu ở giai đoạn S của chu kỳ

- Hydroxyurea: được chỉ định cho tất cả các bệnh nhân để làm giảm triệu chứng và giảm nhanh số lượng bạch cầu. Hydroxyurea là một chất ức chế ribonucleoisid diphosphat reductase (enzym đặc hiệu cho tổng hợp DNA), tác động đặc hiệu ở giai đoạn S của chu kỳ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Hydroxyurea: được chỉ định cho tất cả các bệnh nhân để làm giảm triệu chứng và giảm nhanh số lượng bạch cầu. Hydroxyurea là một chất ức chế ribonucleoisid diphosphat reductase (enzym đặc hiệu cho tổng hợp DNA), tác động đặc hiệu ở giai đoạn S của chu kỳ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×