Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I: LÝ THUYẾT

PHẦN I: LÝ THUYẾT

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Chọn tab Security. Chọn biểu tượng Trusted site rồi click vào nút Sites3. Sau đó nhập đường dẫn của chương trình: http://edocman vào mục Add this

Web site to the zone.(Chú ý : bỏ đánh dấu “Require server verification (https:) for all sites in this zone”).

Cửa sổ màn hình chọn Trusted sites4. Chọn nút AddPhòng Cơng nghệ Thơng tin Trường Đại học Y Dược Thái NguyênTrang 5/325. Tiếp theo quay lại màn hình tab Security, chọn Custom Level và chọn enable

với các option sau:Màn hình chọn Security settingsMàn hình chọn Security settingsPhòng Cơng nghệ Thơng tin Trường Đại học Y Dược Thái NguyênTrang 6/32Các mục được chọn như sau:

ActiveX control and plug-ins

Download signed ActiveX controlsEnableDownload unsigned ActiveX controlsEnableInitianize and script ActiveX controls not marked as safeEnableRun ActiveX controls and plug-insEnableScript ActiveX controls marked safe for scriptingEnableMicrosoft VM / Java permissionsMedium

safetyMiscellaneous

Access data source across domainsEnableAllo meta REFRESHEnableAllow scripting of Internet ExplorerWebbrowser controlEnableSoftware channel permissionsChọn

SafetyMediumNavigate sub –frames across diffrence domainsEnableSubmit nonencrypted form dataEnableUse Popup BlockerDisableScripting

Active scripttingEnableAllow paste operation via scriptEnableScripting or Java AppletsEnableUser authenticationchọn:

Automatic

logon

only

in

intranet zone6. Chọn nút OK để thiết lập các Internet option vừa chọn cho IE.

7. Tiếp theo chuyển sang Tab Privacy, bỏ tích chọn trong ơ checkbox: Block popups.

8. Chọn nút OK để thiết lập tất cả các Internet options vừa chọn cho IE.

9. Tiếp theo, từ cửa sổ trình duyệt IE, chọn menu Tools/Pop-up Blocker, chọn

Turn off pop-up blocker (khi chuyển trạng thái về Turn on pop-up blocker là thành

cơng).Phòng Cơng nghệ Thơng tin Trường Đại học Y Dược Thái NguyênTrang 7/322.2 Cài đặt tiện ích Report viewer

Mục đích: Cài tiện ích này để người dùng có thể xem được các báo cáo trên chương

trình

Các bước thực hiện:

1. Đăng nhập chương trình với Tên và mật khẩu của mình, hiển thị màn hình

chính.

2. Vào menu Tiện ích, chọn cài đặt tiện ích.

3. Chọn tiện ích Report Viewer.

4. Thực hiện bước cài đặt theo hướng dẫn của chương trình.3. Chức năng xử lý Văn bản đến và khai thác thông tin

3.1 Chọn văn bản đến cần xử lý

1. Trong nhóm chức năng <> chọn mục “Cơng việc hiện tại”, hệ

thống hiển thị danh sách các văn bản phải xử lý của NSDMàn hình danh sách các văn bản trong mục Công việc hiện tại của NSD2. Cách đọc các thông tin giúp cho việc lựa chọn văn bản cần xử lý của người sử

dụng trong danh sách Công việc hiện tại:

-Tổng số: Số lượng công văn cần xử lý tương ứng với tình trạng người dùng

lựa chọn. Nếu số lượng văn bản cần xử lý nhiều hơn 10 thì danh sách các

văn bản đến sẽ được phân thành nhiều trang để hiển thị. Để di chuyển giữaPhòng Cơng nghệ Thông tin Trường Đại học Y Dược Thái NguyênTrang 8/32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I: LÝ THUYẾT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×