Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÍNH TOÁN VÀ TRA CHẾ ĐỘI CẮT

TÍNH TOÁN VÀ TRA CHẾ ĐỘI CẮT

Tải bản đầy đủ - 0trang

V b : tra theo bảng 5.65 �5.67

K 1 K 2 K 3 K 4 tra theo bảng 5.64

Tốc độ quay trục chính :

1000V

n= 3.14 D (vg/ph)Chon lại tốc độ quay trục chính theo máy n �n may

Tính lại tốc độ cắt tính tốn :

3.14 Dn

V tt = 1000 (m/ph)Ngun công I : Tiện thô mặt đầu, tiện thô bề mặt ∅110 và ∅85, khoan mồi

khoan lỗ ∅40và tiện lỗ ∅50

- Bước 1:Tiện mặt đầu.

t= 1.5 (mm)

s=0.9 (mm/vg)

V b =116 (m/ph)

Hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc vào chu kỳ bền của dao K1= 1

Hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc vào góc nghiêng chính K2= 0,92

Hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc vào trạng thái bề mặt phôi K3= 0,85

Hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc vào mác hợp kim cứng của dao K4= 1

V=116.0,92.0,85=94,7 (mm/ph)

1000.94, 7

=> n= 3,14.75 =402.12 (vg/ph)Chọn n=400 (vg/ph)

3.14.75.400

V tt = 1000

=94,2 (m/ph)=>85

T 0 = 0,9.400 =0.23(ph)-Bước 2,3,4,5 để giảm thời gian gá đặt ta lấy luôn lượng chạy dao s và số vòng

quay của máy của bước trước để gia cơng.16K20 T15K6 1,5

1016K20 T15K6B­ í c0.94000,45vơ câ'p16K20 T15K6 2.50.74000,0516K20 T15K6 20.94000,13400

16K20 T15K6 1.5 0.9

Dao t[mm] S[mm/vg] n[v/ph]

M¸y0,23

T [ph]

o Ngun cơng II: Tiện mặt đầuTiện thơ trụ ngồi , tiện thơ lỗ ∅65 và vát

mépB­ í c16K20 T15K60.516K20 T15K6216K20 T15K61.516K20 T15K61.5M¸yDaot[mm]vơ c?p

0,74000,210,94000,270,9

400

S[mm/vg] n[v/ph]0,23

T [ph]

o Ngun cơng III : Tiện thô lỗ ∅64 và vát mép 3x45 và vát mép 0,5x45B­ í c16K20 T15K60.5vơ câ'p16K20 T15K62vơ câ'p400

16K20 T15K6 1.5 0,9

Dao t[mm] S[mm/vg] n[v/ph]

M¸y0,07

T [ph]

o Ngun cơng IV: Tiện tinh ∅110,tiện tinh ∅85 và vát mép 1x4516K20 T15K6 16800,130.2 0,2

680

16K20 T15K6

Dao t[mm] S[mm/vg] n[v/ph]

M¸y0,35

T [ph]16K20 T15K6

B­ í cvơ c?p0.20,2o Ngun cơng V: Tiện tinh bề mặt ∅85 và vát mép 1x4516K20 T15K6 1

16K20 T15K6 0.2

Dao t[mm]

B­ í c

M¸yvơ câ'p

0.2680S[mm/vg] n[v/ph]0,72

T [ph]

o Ngun cơng VI : tiện ren trongB­ í c16K20 P18

Dao

M¸y0.1

t[mm]0.33250S[mm/vg] n[v/ph]0,18

To[ph] Nguyên công VII : Tiện tinh mỏng bề mặt trụ ngồi ∅110 và ∅85 và tiện

rãnhB­ í c16K20 T15K60.5tay16K20 T15K60.10,168000,14800

16K20 T15K6 0.1 0,16

Dao t[mm] S[mm/vg] n[v/ph]

M¸y0,3

T [ph]

o Ngun cơng VIII : : Tiện tinh mỏng bề mặt trụ ngoài ∅85 và tiện rãnh16K20 T15K6

B­ í cTAY2800

16K20 T15K6 1.5 0,16

Dao t[mm] S[mm/vg] n[v/ph]

M¸y0,6

To[ph] Ngun cơng IX : Tiện định hình cung R25B­ í c16K20 BK8

Dao

M¸y25

R0.15250S[mm/vg] n[v/ph]0,18

T [ph]

o Ngun cơng X : phay lăn răng bánh vít.1

B­ í cM¸y10

Dao t[mm]1,380S[mm/vg] n[v/ph]14,13

To[ph]Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÍNH TOÁN VÀ TRA CHẾ ĐỘI CẮT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×