Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHO CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHO CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

tầng đô thị và nội, ngoại thất; Kiểm định chất lượng cơng trình, thí nghiệm xây dựng

• Thi cơng xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi, hạ tầng

kỹ thuật, cơng trình ngầm, cơng trình và hệ thống điện, viễn thơng và các cơng trình

kỹ thuật khác, hồn thiện cơng trình xây dựng

• Khoan phá bê tơng, phá dỡ cơng trình xây dựng, di chuyển nhà cửa; Tư vấn đầu tư

(khơng bao gồm du lịch)

• Đầu tư kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng. Kinh doanh ăn uống. Kinh doanh

lữ hành và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh vũ

trường, qn bar, phòng hát karaoke)

• Đầu tư kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê. Môi giới, đấu giá

bất động sản (không bao gồm dịch vụ tư vấn giá đất) Kinh doanh thiết bị dân dụng,

công nghiệp, y tế, nguyên liệu, than, chất đốt; Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm

gốm sứ, vật liệu xây dựng, sắt thép

• Kinh doanh vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy, và các hoạt động hỗ trợ cho

vận tải; Cho thuê phương tiện vận tải, cho thuê thiết bị xây dựng hoặc thiết bị phá dỡ

có kèm người điều khiển

• Sữa chữa lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng thay thế máy móc, thiết bị

phục vụ ngành công, nông nghiệp, giao thông, vận tải, khai thác mỏ, cơ khí, thủy

lợi, thủy điện, tự động hóa;

• Khai thác và chế biến khống sản, nơng, lâm sản, thực phẩm, đồ gỗ dân dụng và

công nghiệp, khai thác quặng kim loại đen phục vụ luyện gang thép, khai thác đá,

cát, sỏi, đất sét và cao lanh (trừ loại khống sản Nhà nước cấm);

• Kinh doanh nhập khẩu các loại hàng hóa, thiết bị vật tư, vật liệu xây dựng, y tế,

văn hóa, thể dục thể thao, nơng, lâm sản, thực phẩm, rượu bia, nước giải khát có cồn

và có ga;

• Sàn giao dịch bất động sản; Định giá bất động sản; Tư vấn bất động sản; Quảng

cáo bất động sản; Quản lý bất động sản;

• Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính: các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và

hợp đồng

 Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

-Hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty là 12 tháng

21-Chu kỳ sản xuất kinh doanh bình quân của ngành, lĩnh vực: 12 tháng Cơ cấu tổ chức bộ máy công tyHình: Cơ cấu tổ chức bộ máy cơng ty CP xây dựng Sông Hồng

 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế tốn có ảnh hưởng đến

báo cáo tài chính hợp nhất

Trong kỳ kế tốn, hoạt động của Cơng ty khơng có đặc điểm đáng kể nào có

ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính. Hoạt động của Cơng ty diễn ra bình thường ở tất

cả các kỳ trong năm.

 Cấu trúc doanh nghiệp

Đến thời điểm 30/06/2017, Công ty hoạt động tại 164 Lò Đúc, quận Hai Bà

Trưng, thành phố Hà Nội.22Nguyên nhân: Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính hợp nhất, Cơng ty Cổ phần

Xây dựng Sơng Hồng khơng thu thập được Báo cáo tài chính của Công ty liên kết

này, do đơn không lập BCTC quý và bán niên. Tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc Công

ty cam kết rằng việc hợp nhất các Công ty này có ảnh hưởng khơng trọng yếu đến

Báo cáo tài chính hợp nhất của tồn Cơng ty và hiệntại các Cơng ty này đều đang

trong q trình đầu tư, khơng có các vấn đề có thể ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả

kinh doanh hợp nhất. Do đó khoản đầu tư này được trình bày theo phương pháp giá

gốc trên Báo cáo tài chính hợp nhất.

 Chuẩn mực kế tốn và chế độ áp dụng

-Chế độ kế tốn áp dụng: Cơng ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban

hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và thông tư số

53/TT-BTC ngày 21/03/2016sửa đổi, bổ sung thông tư 200/2014/TT-BTC của

Bộ Tài chính Hướng dẫn Chế độ kế tốn Doanh nghiệp.-Tun bố về việc tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế tốn: Cơng ty đã áp dụng

các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do

Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng

mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực

và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.232.2. Tình hình hoạt động kinh doanh qua các năm

Tình hình hoạt động kinh doanh theo q của cơng ty trong năm 2017Hình: Các chỉ tiêu tài chính của bốn quý năm 2017

Theo bảng thống kê cho thấy, do đặc thù hoạt động kinh doanh tập trung vào

các tháng đầu năm và cuối năm khi các dự hoàn thành và bàn giao cho khách hàng.

Nên dù lợi nhuận giữa năm có bị âm, nhưng tỉnh tổng cả năm kết quả kinh doanh

vẫn tốt.24 Bảng chi tiêu tài chính của cơng ty Sơng Hồng qua các năm 2013 - 2016Hình: Các chỉ tiêu tài chính từ năm 2013 - 2016Hình: Biểu đồ thể hiện sự thay đổi của các chỉ số tài chính từ năm 2013 - 2016

Các chỉ tiêu được thể hiện trong hình gồm có:

 Chỉ số EPS (Earning Per Share) là lợi nhuận (thu nhập) tính trên 1 cổ phiếu,

hay Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu.

25 Chỉ số BV ( giá trị sổ sách / 1 cổ phiếu ) cho biết giá trị tài sản công ty còn lại

thực sự là bao nhiêu nếu ngay lập tức công ty rút lui khỏi kinh doanh.

 Chỉ số P/E: Là hệ số giữa giá cổ phiếu trên lợi nhuận (của một cổ phiếu),

phản ánh mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu (Market Price – P) và

Thu nhập bình quân trên một cổ phiếu

 ROA là tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (Return on total assets). ROA đo

lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của công ty.

 ROE là tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (Return on common

equyty). ROE là tỷ số quan trọng nhất đối với các cổ đông, tỷ số này đo

lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn của cổ đông thường.

 Chỉ số ROS là viết tắt của Return On Sales (lợi nhuận trên doanh số). Tỷ số

lợi nhuận trên doanh thu trong một kỳ nhất định được tính bằng cách lấy lợi

nhuận ròng hoặc lợi nhuận sau thuế trong kỳ chia cho doanh thu trong kỳ.

Đơn vị tính là %.

 Chỉ số GOS là tỷ số lợi nhuận trên doanh thu thuần

 Chỉ số DAR là tỷ số tổng nợ trên tổng tài sản26 Số liệu thực tế về tình hình kinh doanh của cơng ty trong năm 2017Hình 2.2 : Bảng cân đối kế tốn27Hình 2.3 : Bảng báo cáo kết quả kinh doanh2829Hình 2.4 : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

2.3. Quy trình phân tích tài chínhHình 2.5: Quy trình phân tích tài chính

Bước 1: Xác định mục tiêu phân tích. Đây là cơng việc quan trọng, quyết định

tới chất lượng của báo cáo phân tích và tác động tới mức độ hài lòng của các đối tượng30sử dụng . Việc xác định mục tiêu phân tích phụ thuộc vào mục đích ra quyết định của

đối tượng sử dụng báo cáo tài chính.

Bước 2: Sau đó, nhà phân tích sẽ xác định các nội dung cần phân tích để đạt

được các mục tiêu đó. Nếu mục tiêu phân tích là đánh giá hiệu quả quản lí và sử dụng

vốn lưu động thì cần phân tích tốc độ ln chuyển tài sản ngắn hạn nói chung , tốc độ

luân chuyển từng hạng mục tài sản ngắn hạn quan trọng(hàng tồn kho, nợ phải thu

khách hàng), vốn hoạt động thuần và độ dài của chu kì hoạt động của DN. Việc xác

định đúng nội dung cần phân tích (khơng thừa , khơng thiếu) sẽ đảm bảo cung cấp

những thơng tin hữu ích cho các đối tượng sử dụng để ra các quyết định hợp lí.

Bước 3: Căn cứ từ nội dung cần phân tích, nhà phân tích sẽ tiến hành thu thập

dữ liệu phân tích. Các dữ liệu phân tích có thể ở bên trong hoặc bên ngồi DN, có thể

thu thập được một cách dễ dàng hoặc khó khăn.

Khơng ai có thể chắc chắn rằng nhà phân tích ln thu thập được đầy đủ các dữ

liệu cần thiết sẽ dẫn tới hạn chế của kết quả phân tích.

Việc khơng thu thập được đầy đủ các dữ liệu cần thiết sẽ dẫn tới hạn chế của

kết quả phân tích. Bên cạnh đó, để đảm bảo cho tính hữu ích của dữ liệu thu thập

được, nhà phân tích cần kiểm tra tính tin cậy của dữ liệu nhà phân tích nên tiếp cận các

dữ liệu có nguồn hợp pháp để nâng cao mức độ tin cậy của dữ liệu.

Bước 4: Sau khi thu thập dữ liệu, các nhà phân tích sẽ sử dụng các phương pháp

hợp lí để xử lí dữ liệu theo các nội dung phân tích đã xác định. Dữ liệu sau khi được

xử lí sẽ là nguồn thơng tin hữu ích để nhà phân tích nhận định tổng quát cũng như chi

tiết thực trạng vấn đề phân tích, lí giải nguyên nhân cho thực trạng đó và đề xuất kiến

nghị cho các đối tượng sử dụng.

Bước 5: Tổng hợp các kết quả phân tích: kết thúc q trình phân tích báo cáo tài

chính. Trong bước này, nhà phân tích viết báo cáo về kết quả phân tích gửi các đối

tượng sử dụng các hạn chế cuả kết quả phân tích cũng cần được công bố trong báo

cáo.31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHO CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×