Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Một số kỹ năng

b. Một số kỹ năng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bạn chuyển hướng sự chú ý của khách hàng sang những đặc điểm, tính chất

quan trọng hơn của sản phẩm, những lợi ích lớn lao hơn bằng những chứng cứ cụ thể.Chứng tỏ cho khách hàng thấy những điểm mạnh nầy của sản phẩm có ý nghĩa,

có giá trị lớn hơn nhiều điểm yếu mà khách hàng quan tâm.

Bạn tìm hiểu xem khách hàng đã chấp nhận hay chưa.

2.3. Các mẫu biểu báo cáo phục vụ cho hệ thống quản lý bán hàng tại cơng ty

- Phiếu nhập khoHình 2.4: Phiếu nhập kho- Phiếu chiHình 2.5: Phiếu chi- Phiếu xuất khoHình 2.6: Phiếu xuất kho- Phiếu thuHình 2.7: Phiếu thu

2.4.1 Biểu đồ phân cấp chức năngHình 2.8: Sơ đồ phân cấp chức năng2.4.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnhHình 2.9 : Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh2.4.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnhHình 2.10: Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh2.4.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng cập nhậtHình 2.11: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng cập nhật2.4.5. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng tìm kiếmHình 2.12 : Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng tìm kiếm2.4.6. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng báo cáoHình 2.13 : Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng báo cáo2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.5.1. Mô hình thực thể liên kết hạn chế

* Quan hệ 1-1 :

▪ Mỗi một bản ghi của bảng A chỉ liên kết với một bảng ghi của bảng B và ngược

lại, mỗi bản ghi của bản B cũng chỉ liên kết với một bản ghi của bản A.

▪ Quan hệ 1-1 xảy ra trường khoá kết nối với hai bảng đều là khố chính (Khố

chính là trường mà khơng được phép có giá trị trùng nhau),khi biết được một giá trị

của khố chính thì sẽ biết được các thơng tin còn lại. Quan hệ 1-N :

▪ Một bản ghi của bảng A có thể kết nối với nhiều bản ghi của bảng B và ngược

lại một bản ghi của bảng B có thể kết nối với nhiều bản ghi của bảng A▪ Quan hệ 1-N xảy ra khi trường khoá kết nối của bảng A là khố chính, trường

khố kết nối của bảng B khơng phải là khố chính

* Quan hệ N- N :

▪ Là liên kết giữa hai thực thể A, B mà trong A có nhiều thực thể trong B và

ngược lại ứng với một thực thể trong B có nhiều thực thể trong A.

▪ Trong thực tế người ta thường bổ xung thực thể trung gian để biến đổi kiểu

liên kết này thành kiểu liên kết 1-N. .

2.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Việc tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu hợp lý cho bài tốn là cơng việc đầu tiên đóng

vai trò quan trọng. Cấu trúc này phải đầy đủ những thông tin cần thiết và đảm bảo tính

khơng dư thừa dữ liệu, có tính gợi nhớ cũng như chấp hành nghiêm túc các hệ quản trị.

Cơ sở dữ liệu thành lập đảm bảo khi kiết xuất dễ dàng nhanh chóng, sự liên kết đảm

bảo tính chặt chẽ, đầy đủ. Việc thiết kế cơ sở dữ liệu còn chuẩn báo dễ dàng cho việc

phát triển hệ thống sau này.

2.5.1.Thiết kế, xây dựng các bảng

Bảng 2.1: Bảng kho

Tên trườngKiểu dữ liệuThuộc tính khóaGiải thíchMakhoNchar(10)Khóa chínhMã kho hàngTenKhoNvarchar(12)Tên kho hàngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Một số kỹ năng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×