Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Chức năng quản lý xuất

b. Chức năng quản lý xuất

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nút sửa: Nếu bạn có nhu cầu sửa một dòng dữ liệu nào đó, bạn chỉ việc chọn

dòng dữ liệu trong bảng để dữ liệu load lên các ô textbox sau đó bạn sửa dữ liệu đó và

nhấn nút sửa để dữ liệu có thể cập nhật trở lại vào cơ sở dữ liệu.

Nút xóa: nếu trong cơ sở dữ liệu có dòng dữ liệu nào bạn cảm thấy khơng cần

thiết, khơng muốn sử dụng dòng đó nữa thì bạn chọn dòng dữ liệu đó trên bảng sau đó

nhấn nút xóa, lúc đó một hộp thoại xuất hiện và hỏi : “ Bạn có muốn xóa khơng? ” nếu

bạn muốn xóa thì click vào yes còn khơng muốn xóa thì click vào ơ no.

Nút thốt: Nút này có tác dụng thốt form hiện tại. Khi có nhu cầu thốt bạn

click vào nút thốt, một hộp thoại xuất hiện với thơng báo: “ Bạn có muốn thốt

khơng? ” nếu muốn thốt bạn chọn yes, còn khơng muốn thốt bạn chọn no.

Giao diện đã được tắt chức năng hộp điều khiển mặc định trên giao diện để

người dùng phải sử dụng nút do ta lập trình mà khơng sử dụng mặc định chức năng

của chương trình.

Giao diện có sử dụng sự kiện textchanged để tính tự động thành tiền trong cơ sở

dữ liệu.Hình 3.8: Giao diện hóa đơn bán hàngGiao diện này có chức năng cập nhật các thơng tin về hàng hóa. Trong giao

diện có các nút chức năng như: Thêm, sửa, xóa, thốt, in.

Nút thêm: khi bạn có nhu cầu thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu thì bạn chỉ cần

nhập dữ liệu vào các ơ mã trình độ, tên trình độ, sau đó nhấn nút thêm là một dòng dữ

liệu đã được thêm mới vào cơ sở dữ liệu.

Nút sửa: Nếu bạn có nhu cầu sửa một dòng dữ liệu nào đó, bạn chỉ việc chọn

dòng dữ liệu trong bảng để dữ liệu load lên các ô textbox sau đó bạn sửa dữ liệu đó và

nhấn nút sửa để dữ liệu có thể cập nhật trở lại vào cơ sở dữ liệu.

Nút xóa: nếu trong cơ sở dữ liệu có dòng dữ liệu nào bạn cảm thấy khơng cần

thiết, khơng muốn sử dụng dòng đó nữa thì bạn chọn dòng dữ liệu đó trên bảng sau đó

nhấn nút xóa, lúc đó một hộp thoại xuất hiện và hỏi : “ Bạn có muốn xóa khơng? ” nếu

bạn muốn xóa thì click vào yes còn khơng muốn xóa thì click vào ơ no.

Nút thốt: Nút này có tác dụng thốt form hiện tại. Khi có nhu cầu thốt bạn

click vào nút thốt, một hộp thoại xuất hiện với thơng báo: “ Bạn có muốn thốt

khơng? ” nếu muốn thốt bạn chọn yes, còn khơng muốn thốt bạn chọn no.

Giao diện đã được tắt chức năng hộp điều khiển mặc định trên giao diện để

người dùng phải sử dụng nút do ta lập trình mà khơng sử dụng mặc định chức năng

của chương trình.

3.3.3. Chức năng tìm kiếm hàng nhập Chức năng tìm kiếm hàng nhậpHình 3.9: Giao diện tìm kiếm hàng nhậpChức năng tìm kiếm hàng nhập giúp người dùng tìm kiếm hàng hóa đã nhập

vào kho một cách nhanh chóng và dễ dàng. Người dùng cần nhập mã hàng hóa hoặc

tên hàng háo chương trình sẽ xuất ra ngày nhập, số lượng nhập hàng hóa và ngày nhập

hàng vào kho chi tiết.

 Chức năng tìm kiếm hàng xuấtHình 3.10: Giao diện tìm kiếm hàng xuất

Chức năng tìm kiếm hàng xuất giúp người dùng tìm kiếm hàng hóa đã bán ra

một cách nhanh chóng và dễ dàng. Người dùng cần nhập mã hàng hóa hoặc tên hàng

háo chương trình sẽ xuất ra ngày xuất, số lượng xuất hàng xuất và số lần xuất hàng

một cách chi tiết.3.3.4. Chức năng báo cáo Chức năng báo cáo bán hàngHình 3.11: Giao diện báo cáo nhập hàng

Chức năng báo cáo của chương trình giúp tạo báo cáo chun nghiệp. Giao diện

này có chức năng thống kê tất cả hàng hóa đã nhập với số lượng nhập, ngày nhập, đơn

giá cụ thể. Khi muốn xem số lượng hàng nhập trong 1 tháng của một năm bất kỳ chỉ

cần chọn vào tháng và năng hệ thống sẽ tự động sổ ra số lượng hàng hóa đã bán trong

tháng đó đầy đủ và chi tiết. Cuối tháng tổng kết lại hoạt động bán hàng trong tháng là

điều mà bất cứ nhà quản lý nào đều quan tâm. Cuối mỗi tháng, chương trình cho phép

người dùng theo dõi toàn bộ hàng nhập trong tháng, chi tiết theo từng loại hình thanh

tốn, nhân viên nhập hàng và từng đơn hàng cụ thể. Chức năng báo cáo hàng xuấtHình 3.12: Giao diện báo cáo xuất hàng

Chức năng báo cáo của chương trình giúp tạo báo cáo chuyên nghiệp. Giao diên

báo cáo xuất hàng có chức năng lưu giữ, cập nhật thơng tin hàng hóa đã xuất. Khi có

một yêu cầu về thống kê hàng hóa vào một tháng bất kỳ hệ thống sẽ tự động lấy thông

tin và sổ ra thơng tin. Chức năng này có thể xuất ra file excel, pdf và word.

 Chức năng báo cáo tồnHình 3.13: Giao diện báo cáo tồnChức năng báo cáo tồn giúp người dùng xác định được số lượng nhập, xuất và

tồn của từng loại hàng hóa. Người dùng chỉ cần u cầu đến chương trình nó sẽ tự

động lấy dữ liệu từ chi tiết phiếu nhạp và chi tiết phiếu xuất để đưa ra báo cáo tồn.

Chương trình có thể xuất ra 3 file là word excel và PDF.KẾT LUẬNĐề tài đã thực hiện khảo sát thực tế tại Công ty Cổ phần chè Hà Thái Thái

Nguyên xác định nhu cầu cấp thiết xây dựng chương trình quản lý bán hàng cho công ty.

Từ kết quả khảo sát, đề tài đã tiến hành phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng

tại cơng ty, sau đó thực hiện thiết kế, xây dựng chương trình quản lý và cài đặt, chạy thử

nghiệm tại cửa hàng bán hàng đại diện cho cơng ty. Chương trình quản lý đã đạt được

một số kết quả như sau:

 Chương trình có giao diện người dùng thân thiện, chuyên nghiệp dễ sử dụng

 Chương trình là cơng cụ quản lý thơng tin nhân viên, khách hàng, hàng hóa,

nhà cung cấp một cách hiệu quả hiệu quả. Cho phép cập nhật thông tin nghiệp vụ trong

quản lý bán hàng một cách nhanh chóng, chính xác, tự động hóa và lưu trữ đảm bảo

an tồn.

 Chương trình giúp tính tiền hàng một cách tự động

 Chương trình thực hiện các yêu cầu tìm kiếm nhanh chóng, kịp thời theo yêu

cầu của người sử dụng

 Chức năng báo cáo của chương trình giúp tạo báo cáo chuyên nghiệp

Trên cơ sở những phần đã thực hiên, chương trình là nền tảng cho việc xây

dựng một chương trình bán hàng hồn thiện sắp tới. Chương trình sẽ phát triển theo

hướng giải quyết các vấn đề còn tồn tại của hệ thống cũ cũng như phát triển một số

chức năng mới. Đề tài có các hướng phát triển như sau:

 Xây dựng chương trình với nhiều chức năng nâng cao hơn, như phân quyền

khi sử dụng hệ thống.

 Xây dựng chương trình có thể tạo báo cáo thống kê theo thời gianTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Nguyễn Kim Anh (2008), Quản lý chuỗi cung ứng, Nxb Đại học Mở Thành phố

Hồ Chí Minh.

[2]. Ngoc Bích, Tường Thụy, Quỳnh Nga, (2012 ), C# dành cho người tự học , NXB

Thông Tin và Truyền Thông.

[3]. Trần Xuân Hải, Nguyễn Tiến Dũng (2008), Giáo trình SQL Server 2008, NXB

Đại học Khoa học Tự nhiên.

[4].Trương Văn Tú, Trần Thị Song Minh, (2000 ) , Hệ thống thông tin quản lý, NXB

Thống Kê.

[5]. Nguyễn Đăng Khoa (2012), Phân tích và thiết kế hệ thống thơng tin, NXB Trường

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[6]. Thái Thanh Phong (2006), Các giải pháp lập trình Csharp, Nxb Giao thơng vận tải

[7]. Trần Đức Lộc, Trần Văn Phùng (2008), Quản trị sản xuất và tác nghiệp,

NXB Tài chính.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Chức năng quản lý xuất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×