Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
20 - Hoi 8 Truong Chuyen thi chung lan 3- 2019.pdf

20 - Hoi 8 Truong Chuyen thi chung lan 3- 2019.pdf

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ta có y x 1

2

 y 

 0 , x   .

x 1

 x  12Suy ra hàm số nghịch biến trên các khoảng   ;1 và 1;    .

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng 1; 2  .

Câu 6.Cho cấp số nhân  un  có số hạng đầu u1  3 và số hạng u2  6 . Giá trị của u4 bằng

B. 24 .A. 12 .C. 12 .

Lời giảiD. 24 .Chọn B

Gọi q là công bội của cấp số nhân  un  .

Ta có u2  u1.q  q u2

 2 .

u1u4  u1.q3  24 .

Câu 7.Họ nguyên hàm của hàm số f  x   x  sin x là

A.x2

 cos x  C.

2B. 1  cos x  C.C. 1  cos x  C.D.x2

 cos x  C.

2Lời giải

Chọn Dx2

 cos x  C .2

Khối lăng trụ có đáy là hình vng cạnh a, chiều cao h có thể tích bằng

Ta cóCâu 8.A.f  x  dx    x  sin x  dx 1 2

a h.

3B. ah.a2

.

h

Lời giải

C.D. a 2 h.Chọn D

Diện tích đáy là a 2 ; thể tích lăng trụ là V  a 2 h .

Câu 9.Giá trị của log 2 4 2 bằng

A.3

.

2B.5

.

2C. 4.D. 3.Lời giải

Chọn B

1

5

5

log 2 4 2  log 2  22.2 2   log 2 2 2  .

21Câu 10. Tích phân2 2 x  1 dx bằng:

0A. 2 ln 2.B. 2 ln 3.C. ln 2. .

Lời giảiD. ln 3.Chọn D

1111

2

(2 x  1) '

d(2 x  1)

0 2 x  1 dx  0 2 x  1 dx  0 2 x  1  ln 2 x  1 0  ln 3.

Câu 11. Kí hiệu z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2  z  1  0. Giá trị của z1  z2 bằng

A. i .B. 1 .Trang 8/28 – Diễn đàn giáo viên ToánC. 1 .

Lời giảiD. i .Chọn B

1  3i

 z1 

2

Phương trình z 2  z  1  0  

.1  3i

 z2 2

Vậy z1  z2  1 .

Câu 12.Với k và n là hai số tự nhiên tùy ý thỏa mãn k  n, mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. Ank n!

.

 n  k !B. Ank n!

.

k!C. Ank n!

.

k ! n  k  !D. Ank k ! n  k  !

.

n!Lời giải

Chọn A

k

Số chỉnh hợp chập k của n phần tử là: An n!

.

 n  k !Câu 13. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. y  x3  2 x 2  1 .B. y  x 3  x 2  1 .C. y  x 3  x 2  1 .D. y  x 3  2 x 2  1 .Lời giải

Chọn C

Dựa vào đồ thị ta có

 đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên loại đáp án B, D.

 Hàm số có một điểm cực trị âm nên loại phương án A.

Câu 14. Thể tích của khối trụ tròn xoay có bán kính đáy r , chiều cao h bằng

A. r 2h

3B. 3 r 2 h..C.  r 2 h.D. 2 r 2 h.Lời giải

Chọn C

Thể tích của khối trụ tròn xoay có bán kính đáy r , chiều cao h là V   r 2 h .

Câu 15. Trong không gian Oxyz cho mặt cầu  S  :  x  1   y  3   z  4   4 . Tọa độ tâm I và bán

222kính R của mặt cầu  S  là

A. I  1;3;  4  , R  2 . B. I 1;  3; 4  , R  2 . C. I 1;  3; 4  , R  4 . D. I  1;3;  4  , R  4 .

Lời giải

Chọn B

Mặt cầu  S  :  x  1   y  3   z  4   4 có tâm I 1;  3; 4  và bán kính R  2 .

222Trang 9/28 - WordToanCâu 16. Phương trình log 2 5.2 x  4  2 x có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?

A. 2 .B. 0 .D. 1.C. 3 .

Lời giảiChọn D2x  1

x  0



Phương trình log 2 5.2 x  4  2 x  22 x  5.2 x  4  0   x

.

x  1

2  4

Vậy phương trình có một nghiệm ngun dương.Câu 17. Đồ thị của hàm số y 

A. 2 .x 1

có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

x  3x

B. 3 .

C. 4 .

Lời giải

3Chọn D

Tập xác định D  1;   \D. 1. 3 .Vì lim  y   và lim  y    Tiệm cận đứng là x  3 .

x 3 

x  3 

Câu 18. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số f  x   ax5  bx 4  cx3  dx 2  ex  g . Hỏi đồ thị của hàm số

y  f  x  có bao nhiêu điểm cực trị?B. 4 .A. 5 .C. 3 .

Lời giảiD. 6 .Chọn A

 f  x  khi f  x   0

Ta có y  f  x   

. Cách vẽ đồ thị hàm số y  f  x  như sau:

 f  x  khi f  x   0

+ Giữ nguyên phần đồ thị hàm số y  f  x  nằm trên trục hoành ta được  C1 

+ Lấy đối xứng phần đồ thị hàm số y  f  x  nằm phía dưới trục hồnh qua trục hoành ta

được  C2  . Suy ra đồ thị hàm số y  f  x  gồm  C1  và  C2  .

Vậy đồ thị hàm số y  f  x  có 5 điểm cực trị.

Câu 19. Kí hiệu x1 , x2 là hai nghiệm thực của phương trình 4 x

A. 3 .B. 4 .Chọn D

Ta có 4 x2x 2x2 x 1 3  2xTrang 10/28 – Diễn đàn giáo viên Toán22C. 2 .

Lời giải

x2 2.2 x2x3  0.x 2x2 x 1 3 . Giá trị của x1  x2 bằng

D. 1 .Đặt 2 x2x t  3

.

 t  0 ta được: t 2  2t  3  0  

t  1Vì t  0 nên nhận t  1 . Suy ra 2 x2xx  0

.

 1  x2  x  0  

x 1 x1  0

 x1  1

Như thế 

hoặc 

.

 x2  1

 x2  0

Vậy x1  x2  1 .2m  n  8

Câu 20. Cho m , n thỏa mãn  m

. Giá trị của m.n bằng

n

2  2  6

A. 2 .

B. 4 .

C. 1 .

Lời giải

Chọn AD. 8 .mn

m n

2  8

2 .2  8

Ta có:  m

.

 m

n

n

2  2  6

2  2  6t  2

.

Suy ra 2 m , 2 n là nghiệm của phương trình t 2  6t  8  0  

t  4

 2m  2

 m  1

 n



 2  4

n  2

Do đó: 

.



m

 m  2

 2  4



 2n  2

  n  1

Trong cả hai trường hợp ta đều có m.n  2 .

Câu 21. Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng 2a và chiều cao bằng a 3 . Thể tích của khối nón đã cho

bằng

A. V  a3

3.B. V 2 a 3

.

3C. V 2 a 3

.

3D. V 3 a3

.

3Lời giải

Chọn D

1

Ta có thể tích khối nón được tính bằng cơng thức: V   r 2 h

3Trong đó khối nón có chiều cao h  a 3 ; đường sinh l  2a ; r 2  l 2  h2  4a 2  3a 2  a 2

1

1

3 a 3

Vậy V   r 2 h   a 2 a 3 

3

3

3  

Câu 22. Trong không gian Oxyz, cho a  2; 2;0  , b  2; 2;0  , c  2; 2; 2  . Giá trị của a  b  c bằngB. 11 .A. 6.Chọn C

  

Ta có: a  b  c   2; 6; 2  .C. 2 11 .

Lời giảiD. 2 6 .  

Vậy a  b  c  2 11Câu 23. Cho f  x  xác định, liên tục trên  0; 4 thỏa mãn f  x   f  4  x    x 2  4 x.

4Giá trị của f  x  dxbằng0Trang 11/28 - WordToanA. 32.B.16

.

3C.32

.

3D. 16.Lời giải

Chọn B

44Ta có f  x   f  4  x    x  4 x    f  x   f  4  x  dx=    x 2  4 x dx

204   f  x   f  4  x  dx 

0

440432

32

  f  x dx   f  4  x dx 

3

3

0

0  f  x dx-  f  4  x d  4  x  =

004 2  f  x  dx=

044432

32

  f  x  dx+  f  x  dx=

3

3

0

0432

16

  f  x  dx  .

3

3

0Câu 24. Giá trị 1  i  2  i   i bằng

A. 17.B.5.D. 13.C. 3

Lời giảiChọn B1  i  2  i   i 1  i  2  i   i  1  2i  12  2 2  5 .Câu 25. Cho số phức z có điểm biểu diễn như hình vẽ. Phần ảo của số phứcA.5

i.

4B.1

i.

4C.5

.

4Lời giải

Chọn D

Từ hình vẽ suy ra z  2  3i .

z

2  3i

2  3i 5 1

  i.

z  i (2  3i )  i 2  2i 4 4

z

1

Vậy phần ảo của số phức

bằng .

z i

4

Câu 26. Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sauTrang 12/28 – Diễn đàn giáo viên Toánz

bằng

z iD.1

.

4Giá trị lớn nhất của hàm số f  sin x  1 bằng

A. 4 .B. 3 .C. 3 .

Lời giảiD. 2 .Chọn B

Đặt t  sin x  1  t   2;0  .

Do đó y  f (sin x  1)  f (t ), t   2;0  .

Từ bảng biến thiên suy ra Max f (t )  f (2)  3 .

t 2;0x  tCâu 27. Trong không gian Oxyz , cho điểm M 1; 1; 2  và hai đường thẳng d :  y  1  4t ,

 z  6  6tx y 1 z  2

d: . Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua M , vng

2

1

5

góc với d và d  ?

x 1 y  1 z  2

x 1 y  1 z  2

A.

B.

.

.

17

14

9

14

17

9

x 1 y  1 z  2

x 1 y  1 z  2

C.

D.

.

.

17

9

14

14

17

9

Lời giải

Chọn DĐường thẳng d có một vectơ chỉ phương u  1; 4;6  .



Đường thẳng d  có một vectơ chỉ phương u   2;1; 5  .

Gọi  là đường thẳng qua M , vuông góc với d và d  nên có một vectơ chỉ phương là: 

u   u , u   14;17;9  .

x 1 y  1 z  2

.

14

17

9

Câu 28. Hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số f  x   ax 4  bx3  cx 2  dx  e. Hỏi có bao nhiêu m nguyênVậy phương trình đường thẳng  :để phương trình f  x   m có ít nhất ba nghiệm phân biệt ?Trang 13/28 - WordToanA. 3.B. 2.C. 1.

Lời giảiD. 4.Chọn ACách vẽ đồ thị hàm số y  f  x  khi biết đồ thị hàm số y  f  x  :

Bước 1: Giữ nguyên phần đồ thị phía bên phải trục tung. Bỏ phần đồ thị phía bên trái trục tung.

Bước 2: Lấy đối xứng phần đồ thị phía bên phải trục tung qua trục tung.

Ta được đồ thị hàm số y  f  x  như hình vẽ dưới đây.Phương trình f  x   m có ít nhất ba nghiệm phân biệt  3  m  0 .

Mà m nguyên nên m  2; 1; 0 . Vậy có 3 giá trị m thỏa đề.

Câu 29.Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a . Thể tích khối chóp đã cho bằng

A.a3 2

.

2B. a 3 .C.

Lời giảiChọn CTrang 14/28 – Diễn đàn giáo viên Tốna3 2

.

6D.a3

.

3SBC

OADCho hình chóp như hình vẽ. Khi đó ta có:

Diện tích đáy BABCD  a 2 .

Do hình chóp S . ABCD đều nên SO là đường cao.

2a 2

 a 

1

a 2Do tam giác SOA vuông tại O có SA  a , OA  AC 

.

 SO  a 2  2

2

2

 2

1 2 a 2 a3 2

Thể tích khối chóp S . ABCD là V  a .

.3

2

6

Câu 30. Cho lăng trụ đều ABC. ABC  có tất cả các cạnh bằng a . Góc giữa đường thẳng AB  và mặt

phẳng  ABC  bằng

A. 60.

B. 45.

C. 30.

D. 90.

Lời giải

Chọn B

BCAB'C'A'Từ giả thiết của bài tốn suy ra : AB là hình chiếu vng góc của AB ' trên  AB ' C ' .

AB, AB  

ABA .

Do đó,  AB,  ABC    

Tam giác ABA vng tại A có AA  AB  a  AAB  vuông cân tại A .

 AB, AB  

Suy ra  AB,  ABC     

 ABA  45.2Câu 31. Cho2A. 10 .cos x  3

b

dx  a 

 a, b    . Giá trị của a  b 2 bằng

x

2 1

2B. 4 .C. 2 .

Lời giảiD. 2 .Trang 15/28 - WordToanChọn A

Đặt I cos x  3

dx 

2x  122Tính I1 00

2

cos x  3

cos x  3

d

x

dx .

x

2 1

2x  1

02cos x  3

dx .

2x  12Đặt t   x  dt  dx .

Đổi cận:2 2 t cos t  3 dt  2 2x  cos x  3 dx .

cos t  3

dt  

Có I1     t

0 2x  1

2t  1

 2 1

0

022 2 x cos x  3 dx  2 cos x  3 dx  sin x  3x  2  1  3 .

cos x  3

dx  

Suy ra I   x

 

0 

0

2

2 1

2x  1

0

0

2Suy ra a  1 , b  3 .

Vậy a  b 2  10 .

x 1 y 1 z  2

x 1 y  2 z 1

và d 2 :

.

1

1

2

2

1

1

Mặt phẳng  P  : x  ay  bz  c  0  c  0  song song với d1 , d2 và khoảng cách từ d1 đến  P  bằngCâu 32. Trong không gian Oxyz , cho 2 đường thẳng d1 :2 lần khoảng cách từ d 2 đến  P  . Giá trị của a  b  c bằng

A. 14 .C. 4.B. 6.D. 6. .Lời giải

Chọn A

Gọi u1  1;1;2  , u2   2;1;1 lần lượt là một vectơ chỉ phương của d1 , d 2 . 

Gọi n1   u1 , u2    1;3;  1 , có n1 cùng phương n2  1;  3;1 .n  1; a; b  là một vec-tơ chỉ phương của  P  .Do  P  song song với d1 , d2 nên chọn n  1;  3;1 .

Suy ra phương trình mặt phẳng  P  có dạng: x  3 y  z  c  0 .

Lấy M1 1;  2;1  d1 , M 2 1;1;  2   d2Có d d1;  P   2d d2 ;  P   d M1;  P   2d M 2 ;  P 1  3  2   1  c

1121 3  2  cc  16  nhận 



.

c  0  loại 

Trang 16/28 – Diễn đàn giáo viên Toán118  c  2  4  c 

 8  c  2 4  c  

8  c  2  4  c Nên  P  : x  3y  z  16  0 , suy ra a  3 , b  1 , c  16 .

Vậy a  b  c  14 .

Câu 33. Cho số phức z thỏa mãn  2  i  z   2  i  z  2i . Giá trị nhỏ nhất của z bằng

A. 1 .B.2 5

.

5C. 2 .D.5

.

5Lời giải

Chọn D

Giả sử z  x  yi x, y    . Ta có

 2  i  z   2  i  z  2i   2  i  x  yi    2  i  x  yi   2i

  2 x  y    2 y  x  i   2 x  y    2 y  x  i   2i   4 y  2 x  i  2i 4 y  2x  2 x  2 y 1 .

22  1 1Do đó z  x  y   2 y  1  y  5 y  4 y  1   5 y 

   , y  .

5 5 52222221

5

2

1

khi y  , x   .5

5

5

5

Câu 34. Một công ty sản xuất bút chì có dạng hình lăng trụ lục giác đều có chiều cao 18 cm và đáy là hình

lục giác nội tiếp đường tròn đường kính 1cm . Bút chì được cấu tạo từ hai thành phần chính là than

1

chì và bột gỗ ép, than chì là một khối trụ ở trung tâm có đường kính cm , giá thành 540

4

3

3

100

đồng / cm . Bột gỗ ép xung quanh có giá thành

đồng / cm . Tính giá của một cái bút chì được

cơng ty bán ra biết giá ngun vật liệu chiếm 15,58 % giá thành sản phẩm.

A. 10000 đồng.

B. 8000 đồng.

C. 5000 đồng.

D. 3000 đồng.

Lời giải

Chọn A

Suy ra min z Gọi R và r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp lục giác đều và bán kính của lõi than chì.

1

1

Ta có R  cm và r  cm .

2

8

3

1 3 3 3

Suy ra diện tích của lục giác đều là S  6.R 2

.

 6. .4

4 4

8

Gọi V là thể tích của khối lăng trụ lục giác đều. V1 , V2 lần lượt là thể tích của khối than chì và bột

gỗ dùng để làm ra một cây bút chì.

1

9

3 3

27 3

Ta có V  S .h 

.18 

cm 3  ; V1  r 2 h  . 2 .18 

cm 3  .

8

32

8

4

Trang 17/28 - WordToan27 3 9

  cm3  .

4

32

Do đó, giá nguyên vật liệu dùng để làm một cây bút chì là 540V1  100V2 (đồng).

Vậy giá bán ra của cây bút chì là

 27 3 9   100

100 

9

 540.  100 

   .

 10000 (đồng).

 540V1  100V2  .

15,58 

32

32   15,58

 4

Câu 35. Cho hàm số y   m 2  3m  2  x 4  x 3   m  2  x 2  x, có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số

 V2  V  V1 đã cho nghịch biến trên khoảng  ;   ?

A. 3 .B. 1.D. 2 .C. 0 .

Lời giảiChọn Dm  1

Ta có y  4  m 2  3m  2  x 3  3 x 2  2  m  2  x  1 ; m 2  3m  2  0  

m  2

+ Xét trường hợp: m  1  y  3 x 2  2 x  1  0, x  . Do đó m  1 thỏa mãn yêu cầu bài toán.+ Xét trường hợp: m  2  y  3x 2  1  0, x  . Do đó m  2 thỏa mãn u cầu bài tốn.m  1

+ Xét trường hợp: 

. Khi đó tập giá trị của hàm y là  nên mệnh đề " y  0, x   " sai.

m  2

m  1

Do đó 

khơng thỏa mãn u cầu bài tốn.

m  2

Câu 36. Cho khối lăng trụ ABC. ABC có đáy là tam giác ABC cân tại A có AB  AC  2a ; BC  2a 3 .

Tam giác ABC vuông cân tại A và nằm trong mặt phẳng vng góc với đáy  ABC  . Khoảng

cách giữa hai AA và BC bằng

a 2

a 5

a 3

A. a 3 .

B.

.

C.

.

D.

.

2

2

2

Lời giải

C'B'A'K

HBCAChọn D

Gọi H là trung điểm của BC và K là hình chiều của H trên AA .

Theo giả thiết ta có tam giác ABC cân tại A nên BC  AH 1 và

AH AB 2  BH 2  4a 2  3a 2  a . Mặt khác  ABC    ABC  và tam giác ABC vuông cân1

BC  a 3. Từ 1 và  2  suy ra

2

BC   AHA   BC  HK nên HK là đoạn vng góc chung của AA và BC .tại A nên AH  BC  2  và AH Vậy d  AA, BC   HK 

Trang 18/28 – Diễn đàn giáo viên ToánAH . AH

AH 2  AH 2a2 3

a 2  3a 2a 3

.

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

20 - Hoi 8 Truong Chuyen thi chung lan 3- 2019.pdf

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×