Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2.2. Giao diện chính của chương trìnhHình 3.2: Giao diện chính của chương trình

Giao diện của chương trình trực quan, thể hiện rõ các chức năng cũng như một

số thông tin cần thiết. Giao diện chương trình chính sẽ hiện ra sau khi người dùng

đăng nhập bằng tài khoản cá nhân thành cơng. Sau đó, người dùng sẽ vào các chức

năng hiển thị trên thanh Menu để thực hiện công việc.

3.2.3. Một số giao diện khác của chương trìnhHình 3.3:Giao diện báo cáo kết quả kinh doanh32Giao diện này dùng để nhập thông tin về báo cáo kết quả kinh doanh. Giao diện

có các nút chức năng như: Thêm, sửa, xóa, thốt.

Nút thêm có chức năng thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Khi người dùng nhập

hết dữ liệu vào các ô textbox hệ thống sẽ cho phép người dùng thêm các thơng tin đó

vào cơ sở dữ liệu. Khi người dùng thực hiện lệnh thêm nếu những dữ liệu mà người

dùng nhập đúng với thiết kế trong cơ sở dữ liệu và không bị trùng với các mã khác thì

được thêm vào cơ sở dữ liệu. Khi dữ liệu thêm thành công một hộp thoại thông báo

đưa ra “thêm thành công! ”.

Nút sửa : khi người dùng muốn sửa dữ liệu thì chọn một dòng dữ liệu muốn sửa

sau đó vào textbox và sửa dữ liệu đó và nhấn nút sửa. Khi sửa thành cơng có một

thơng báo hiện lên là bạn đã sửa thành cơng.

Nút xóa : khi người dùng muốn sửa dữ liệu thì chọn một dòng dữ liệu muốn xóa

sau đó nhấn nút xóa. Khi xóa thành cơng có một thơng báo hiện lên là bạn đã xóa

thành cơng.

Nút thốt: Nút thốt cho phép bạn thốt khỏi giao diện đó. Khi người dùng

click vào nút thốt hệ thống sẽ hỏi: bạn có muốn thốt khơng? Nếu bạn chon Ok là

đồng33Hình 3.4: Giao diện tài sản ngắn hạn

Giao diện này dùng để nhập thông tin về tài sản ngắn hạn. Giao diện có các nút

chức năng như: thêm, sửa, xóa, thốt.

Nút thêm có chức năng thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Khi người dùng nhập

hết dữ liệu vào các ô textbox hệ thống sẽ cho phép người dùng thêm các thơng tin đó

vào cơ sở dữ liệu. Khi người dùng thực hiện lệnh thêm nếu những dữ liệu mà người

dùng nhập đúng với thiết kế trong cơ sở dữ liệu và không bị trùng với các mã khác thì

được thêm vào cơ sở dữ liệu. Khi dữ liệu thêm thành công một hộp thoại thông báo

đưa ra “thêm thành công! ”.

Nút sửa : khi người dùng muốn sửa dữ liệu thì chọn một dòng dữ liệu muốn sửa

sau đó vào textbox và sửa dữ liệu đó và nhấn nút sửa. Khi sửa thành cơng có một

thơng báo hiện lên là bạn đã sửa thành cơng.

Nút xóa : khi người dùng muốn sửa dữ liệu thì chọn một dòng dữ liệu muốn xóa

sau đó nhấn nút xóa. Khi xóa thành cơng có một thơng báo hiện lên là bạn đã xóa

thành cơng.

Nút thốt: Nút thốt cho phép bạn thốt khỏi giao diện đó. Khi người dùng

click vào nút thốt hệ thống sẽ hỏi: bạn có muốn thốt khơng? Nếu bạn chon Ok là

đồng34Hình 3.5: Giao diện tài sản dài hạn

Giao diện này dùng để nhập thơng tin về tài sản dài hạn. Giao diện có các nút

chức năng như: thêm, sửa, xóa, thốt.

Nút thêm có chức năng thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Khi người dùng nhập

hết dữ liệu vào các ô textbox hệ thống sẽ cho phép người dùng thêm các thông tin đó

vào cơ sở dữ liệu. Khi người dùng thực hiện lệnh thêm nếu những dữ liệu mà người

dùng nhập đúng với thiết kế trong cơ sở dữ liệu và khơng bị trùng với các mã khác thì

được thêm vào cơ sở dữ liệu. Khi dữ liệu thêm thành công một hộp thoại thông báo

đưa ra “thêm thành công! ”.

Nút sửa : khi người dùng muốn sửa dữ liệu thì chọn một dòng dữ liệu muốn sửa

sau đó vào textbox và sửa dữ liệu đó và nhấn nút sửa. Khi sửa thành cơng có một

thơng báo hiện lên là bạn đã sửa thành cơng.

Nút xóa : khi người dùng muốn sửa dữ liệu thì chọn một dòng dữ liệu muốn xóa

sau đó nhấn nút xóa. Khi xóa thành cơng có một thơng báo hiện lên là bạn đã xóa

thành cơng.35Nút thoát: Nút thoát cho phép bạn thoát khỏi giao diện đó. Khi người dùng

click vào nút thốt hệ thống sẽ hỏi: bạn có muốn thốt khơng? Nếu bạn chon Ok là

đồngHình 3.6: Giao diện vốn chủ sở hữu

Giao diện này dùng để nhập thông tin về vốn chủ sở hữu. Giao diện có các nút

chức năng như: thêm, sửa, xóa, thốt.

Nút thêm có chức năng thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Khi người dùng nhập

hết dữ liệu vào các ô textbox hệ thống sẽ cho phép người dùng thêm các thơng tin đó

vào cơ sở dữ liệu. Khi người dùng thực hiện lệnh thêm nếu những dữ liệu mà người

dùng nhập đúng với thiết kế trong cơ sở dữ liệu và không bị trùng với các mã khác thì

được thêm vào cơ sở dữ liệu. Khi dữ liệu thêm thành công một hộp thoại thông báo

đưa ra “thêm thành công! ”.

Nút sửa : khi người dùng muốn sửa dữ liệu thì chọn một dòng dữ liệu muốn sửa

sau đó vào textbox và sửa dữ liệu đó và nhấn nút sửa. Khi sửa thành cơng có một

thơng báo hiện lên là bạn đã sửa thành cơng.36Nút xóa : khi người dùng muốn sửa dữ liệu thì chọn một dòng dữ liệu muốn xóa

sau đó nhấn nút xóa. Khi xóa thành cơng có một thơng báo hiện lên là bạn đã xóa

thành cơng.

Nút thốt: Nút thốt cho phép bạn thốt khỏi giao diện đó. Khi người dùng

click vào nút thốt hệ thống sẽ hỏi: bạn có muốn thốt khơng? Nếu bạn chon Ok là

đồngHình 3.7: Giao diện tinh chỉ số

Giao diện này dùng để nhập thông tin về tài sản ngắn hạn. Giao diện có các nút

chức năng như: thêm, sửa, xóa, thốt.

Nút thêm có chức năng thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Khi người dùng nhập

hết dữ liệu vào các ô textbox hệ thống sẽ cho phép người dùng thêm các thơng tin đó

vào cơ sở dữ liệu. Khi người dùng thực hiện lệnh thêm nếu những dữ liệu mà người

dùng nhập đúng với thiết kế trong cơ sở dữ liệu và không bị trùng với các mã khác thì

được thêm vào cơ sở dữ liệu. Khi dữ liệu thêm thành công một hộp thoại thông báo

đưa ra “thêm thành công! ”.

Nút sửa : khi người dùng muốn sửa dữ liệu thì chọn một dòng dữ liệu muốn sửa

sau đó vào textbox và sửa dữ liệu đó và nhấn nút sửa. Khi sửa thành cơng có một

thơng báo hiện lên là bạn đã sửa thành cơng.

Nút xóa : khi người dùng muốn sửa dữ liệu thì chọn một dòng dữ liệu muốn xóa

sau đó nhấn nút xóa. Khi xóa thành cơng có một thơng báo hiện lên là bạn đã xóa

thành cơng.37Nút thốt: Nút thốt cho phép bạn thốt khỏi giao diện đó. Khi người dùng

click vào nút thốt hệ thống sẽ hỏi: bạn có muốn thốt khơng? Nếu bạn chon Ok là

đồng

Tự động tính chỉ số khi người dùng chọn thời gian hệ thống sẽ load thơng tin về

dữ liệu đầu vào và tính ra dữ liệu về các chỉ số38KẾT LUẬN

Kết quả đạt được

Qua thời gian nghiên cứu đề tài của em đã đạt được những kết quả như sau:

Xây dựng thành cơng chương trình phân tích hoạt động kinh doanh

Chương trình có giao diện thân thiện, dễ sử dụng

Tính tốn tự động một cách nhanh và chính xác

Cập nhật thơng tin một cách nhanh nhất

Phân tích các chỉ số một cách chính xác và sử dụng phương pháp so sánh nhằm

phân tích dữ liệu một cách xác thực hơn.

Tìm kiếm thơng tin một cách chính xác và nhanh nhất

Đề tài đã đưa ra được quy trình phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của

công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG chi nhánh Việt Thái.

Hạn chế

Trong quá trình nghiên cứu do hạn chế về thời gian và kiến thức nên đề tài còn

có những hạn chế sau đó là chưa phân quyền sử dụng cho nhân viên, chưa thể phân

tích tình hình kinh doanh bằng đồ thị

Hướng phát triển

Tiếp tục nghiên cứu để tăng thêm hiểu biết và kiến thức về ngơn ngữ lập trình

C# nhằm đáp xây dựng được chương trình giải quyết được các hạn chế và đáp ứng nhu

cầu thực tiễn.

doanh nghiệp (DN),

XSKD : Sản xuất kinh doanh

OOP : Object-Oriented Programming

Relational Database Management System - RDBMS

Internet Information Server (IIS),TÀI LIỆU THAM KHẢO39[1] NGƯT Nguyễn Ngọc Thâm, TS. Trịnh Văn Sơn.( 1999). “ Phân tích hoạt

động kinh doanh”, Đại học Kinh tế Huế.

[2] TS. Trịnh Văn Sơn. (2005), “ Phân tích hoạt động kinh doanh”, Đại học

Kinh tế Huế.

[3] TS. Phạm Văn Dược, Ðặng Kim Cương. (2005). “ Phân tích hoạt động kinh

doanh” NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh.

[4] PGS. TS. Nguyễn Văn Công. ( 2005), “ Chuyên khảo về Báo cáo tài chính

và lập, đọc, kiểm tra, phân tích Báo cáo tài chính”, NXB Tài chính, Hà Nội.

[5] Nguyễn Thế Hưng, (2008), “ Phân tích thiết kế hệ thống”, NXB Thống Nhất.40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×