Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Căn cứ vào công nghệ sản suất và hình dạng phôi sử dụng ta chia thành hai nhóm: ống thép chế tạo bằng phương pháp hàn và ống thép chế tạo bằng phương pháp gia công áp lực. Qua phân tích đặc điểm các phương pháp trên cho thấy gia công áp lực là một phương

Căn cứ vào công nghệ sản suất và hình dạng phôi sử dụng ta chia thành hai nhóm: ống thép chế tạo bằng phương pháp hàn và ống thép chế tạo bằng phương pháp gia công áp lực. Qua phân tích đặc điểm các phương pháp trên cho thấy gia công áp lực là một phương

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Căn cứ vào công nghệ sản suất và hình dạng phôi sử dụng ta chia thành hai nhóm: ống thép chế tạo bằng phương pháp hàn và ống thép chế tạo bằng phương pháp gia công áp lực. Qua phân tích đặc điểm các phương pháp trên cho thấy gia công áp lực là một phương

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×