Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1: Khái quát về Quảng cáo

1: Khái quát về Quảng cáo

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Quyết định về phương tiện truyền tin (Media)

- Đánh giá kết quả của hoạt động quảng cáo (Measurement)

1.2.1. Xác định mục tiêu quảng cáo

Mục tiêu quảng cáo phải xuất phát từ những quyết định về thị trường mục tiêu, xác

định vị trí trên thị trường và marketing mix. Quảng cáo có hiệu quả là sự mở rộng kế

hoạch mararketing cơ bản và có nguồn gốc từ kế hoạch này. Tuy nhiên quảng cáo không

phải những mục tiêu của marketing. Mục tiêu của quảng cáo là mục tiêu truyền bá thông

tin được thiết kế để tiếp cận với những đối tượng quan tâm với tin tức phù hợp. mục tiêu

quảng cáo có thể được phân chia thành nhiều loại khác nhau:

- Mục tiêu thông tin: Thông báo về một sản phẩm mới, nêu ra công dụng mới của

sản phẩm, thông báo thay đổi giá, giải thích cơng dụng sản phẩm, mơ tả dịch vụ hiện có,

uốn nắn lại thơng tin sai lệch, giảm bớt sự lo sợ của người mua, tạo dựng hình ảnh doanh

nghiệp

- Mục tiêu thuyết phục: Hình thành sự ưa thích nhãn hiệu, khuyến khích chuyển

sang nhãn hiệu của doanh ngiệp, thay đổi nhận thức của người mua về tính chất của sản

phẩm, thuyết phục người mua mua ngay

- Mục tiêu nhắc nhở: Nhắc nhở người mua là họ sắp cần sản phẩm, nhắc nhở nơi

khách hàng có thể mua sản phẩm, lưu giữ trong tâm trí người mua hình ảnh sản phẩm khi

trái vụ

1.2.2. Quyết định ngân sách quảng cáo

Từ việc xác định mục tiêu quảng cáo, doanh nghiệp có thể xây dựng ngân sách dành

cho quảng cáo cho từng sản phẩm của mình.

- Ngân sách cho doanh nghiệp có thể được xác định thơng qua các phương pháp sau

+ Căn cứ vào doanh thu

+ Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ

+ Căn cứ vào khả năng của doanh nghiệp

+ Căn cứ vào đối thủ cạnh tranh

- Khi xây dựng ngân sách cần xem xét kĩ những yếu tố:

+ Các giai đoạn trong chu kì sống của sản phẩm

+ Thị phần trên thị trường

+ Tình trạng cạnh tranh

+ Khả năng thay thế của sản phẩm

51.2.3. Thiết kế thơng điệp quảng cáo

Có nhiều giải pháp để xây dựng nội dung cần truyền đạt, song các nhà quảng cáo

phải trải qua 3 bước cơ bản sau:

- Sáng tạo nội dung, có nhiều cách để tạo ra các ý tưởng diễn đạt nhằm được mục

đích của quảng cáo. Một số người dung cách quy nạp, trò chuyện với khách hàng, nhà

cung ứng, đối thủ cạnh tranh… Một số người khi sangs tạo thông điệp quảng cáo lại dung

cách diễn dịch, người mua thường trông đợi ở sản phẩm có được một trong 4 loại phần

thưởng: thõa mãn về lý tra, thõa mãn về lý trí, thỏa mãn về tình cảm, thõa mãn về xã hội

hay thõa mãn về lòng tự ái.

- Đánh giá, tuyển chọn nội dung truyền đạt: Việc đánh giá nội dung dựa trên tính

chất phù hợp với mong muốn, tính độc đáo, tính trung thực. Trước hết nội dung truyền

đạt phải nói lên được điều gì mong ước hay thú vị, độc đáo hay đặc biệt của san rphaamr

mà những nhã hiệu khác cùng loại khơng có. Thơng điệp phải trung thực hay phải có

bằng chứng cụ thể.

- Thực hiện thông điệp quảng cáo: Tác dụng của thông điệp không những phụ

thuộc vào nội dung truyền đạt mà còn phụ thuộc vào cả cách truyền đạt thơng điệp. Các

quảng cáo có thể nhằm vào xác định vị trí lý trí hay việc xác định vị trí tình cảm. Khi

chuẩn bị cho một chiến dịch quảng cáo, những người quảng cáo thường chuẩn bị một đề

cương trình bày rõ mục tiêu, nội dung, luận cứ, văn phong của quảng cáo mong muốn.

1.2.4. Quyết định phương tiện truyền thông

Nguời quảng cáo cần lựa chọn phương tiện quảng cáo để truyền tải thơng điệp

quảng cáo. Q trình này gồm các bước:

+ Quyết định tầm ảnh hưởng tần số và cường độ tác động; Cần xác định được chiến

dịch quảng cáo của doanh nghiệp đến được với bao nhiêu người trong thị trường mục tiêu

trong khoảng thời gian nào đó, cũng như trong khoảng thời gian đó khách hàng có thể

nhận được thơng tin quảng cáo mấy lần; mức độ tác động của quảng cáo cao hay thấp.

Tất cá các điều trên đều có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí quảng cáo.

+ Lựa chọn các hinh thức truyền thơng chính: người quảng cáo phải nắm được khả

năng đảm bảo tầm ảnh hưởng, tần số, mức độ tác động của quảng cáo của các phương

tiện truyền thông cơ bản. Người quảng cáo phải lựa chọn một trong số những phương

tiện truyền thơng như báo chí, truyền hình, gửi thư trực 4 tiếp, truyền thanh, tạp chí, sách

quảng cáo, quảng cáo ngồi trời theo một số yếu tố như: thói quen sử dụng phương tiện

6truyền thông của công chúng mục tiêu; loại sản phẩm; thể loại thông điệp và chi phí của

việc sử dụng mỗi phương tiện.

+ Lựa chọn phương tiện truyền thơng cụ thể: Trên cơ sở phân tích các phương tiện

truyền thơng trên, người quảng cáo phải tìm kiếm những phương tiện truyền thơng có

hiệu quả của chi phí bỏ ra là cao nhất.

+ Quyết định lịch sử dụng các phương tiện truyền thông: Người quảng cáo phải

quyết định lịch quảng cáo chung và lịch quảng cáo chi tiết cần xác định lịch quảng cáo

theo thời vụ hay chu kỳ kinh doanh. Doanh nghiệp có thể thay đổi chi phí quảng cáo theo

mùa vụ, ngược với mùa vụ hay không thay đổi trong năm

. + Quyết định phân bố phương tiện truyền thông theo địa lý: Người quảng cáo phải

phân bố ngân sách theo cả thời gian và không gian, doanh nghiệp cần xác định rõ trong

chiến dịch quảng cáo này cần phát ra toàn quốc hay trong một khu vực nhất định.

1.2.5. Đánh giá hiệu quả của quảng cáo

- Đánh giá hiệu quả truyền thông của quảng cáo là nhằm mục đích đánh giá một

mẫu quảng cáo có truyền đạt hiệu quả hay khơng

- Phương pháp đánh giá hiệu quả truyền thơng của quảng cáo:

• Phương pháp điều tra trực tiếp

• Phương pháp thử nghiệp tập quảng cáo

• Phương pháp thử nghiệp trong phòng thí nghiệm

- Để đo lường hiệu quả tiêu thụ có thể sử dụng 2 cách sau:

• Đối chiếu doanh số và ngân sách quảng cáo từ quá khứ tới thời điểm hiện nay

• Sử dụng phương pháp thiết kế thí nghiệm để đo lường tác dụng tiêu thụ của quảng

cáạt động quảng cáo

1.3. Các phương tiện quảng cáo chủ yếu

1.3.1 Quảng cáo bằng in ấn.

Do đặc điểm của các sản phẩm khách sạn, du lịch, việc quảng cáo của các doanh

nghiệp cho các sản phẩm của mình thường phải chọn các phương tiện truyền thơng có

tuổi thọ cao, quảng cáo bằng in ấn là phương tiện hay được dung trong ngành khách sạn

và du lịch. Quảng cáo bằng in ấn thích hợp ở chỗ có thể trình bày số lượng thơng tin lớn

trên một diện tích nhỏ và khách hàng có thể đọc khi rãnh rỗi nên thời gian lưu giữ lại

thông tin lâu hơn. Việc thiết kế, sang tạo các quảng cáo bằng in ấn cho ngành du lịch

cũng khơng đòi hỏi điều gì quá phức tạp so với các ngành khác. Mục đích cuả quảng cáo

7là cung cấp thơng tin quan trọng về sản phẩm hay về doanh nghiệp, từ đó hướng khách

hàng tới các quyết định mua.

Để có một quảng cáo bằng in ấn tốt thường phải tuân theo công thức AIDA gồm: lơi

cuốn sự chú ý (attention), kích thích sự quan tâm (interest), tạo sự ước muốn (desire), gợi

ý hành động (action).

Quảng cáo bằng in ấn tuân theo nguyên tắc sau đây:

- Mục tiêu rõ rệt

- Chỉ làm nổi bật một nội dung cần quảng cáo

- Có nhiều khoảng trống để tránh bị dồn ép

- Sử dụng mẫu chữ đơn giản

- Trình bày biểu tượng, tên doanh nghiệp nổi bật

- Có các hình ảnh minh họa

- Làm nổi bật so với các bài báo xung quanh

- Sử dụng dẫn chứng của khách hàng đã thỏa mãn

- Phản ánh khả năng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

- Không chứa đựng sự tương phản trong quảng cáo với cách nhìn của khách hàng

với doanh nghiệp

- Làm khách hàng chú ý vào sản phẩm của quảng cáo chứ không phải bản thân

quảng cáo

- Có kích thước vừa phải và vị trí thích hợp.

1.3.2. Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng khác.

Quảng cáo trên phương tiện truyền thơng khác ngồi in ấn thường có nội dung ngắn

hơn và phải phát đi phát lại nhiều lần. về nội dung vẫn phải cung cấp đầy đủ thông tin và

thúc đẩy hành động để khách hàng có thể hướng đến mua sản phẩm. Một số hình thức

quảng cáo bằng các phương tiện truyền thông đại chúng thường được sử dụng gồm :

-Truyền thanh : Ưu điểm nơi quảng cáo tốt cho du lịch, số lượng độc giả đông

Nhược điểm là thời gian tiếp xúc ngắn, khan giả chưa kịp nghe những chi tiet quan

trọng như địa chỉ, số điện thoại,khó trình bày được khung cảnh.

- Truyền hình: Ưu điểm tác động đến người nghe bằng cả âm thanh và hình ảnh, lưu

lại lâu trong trí nhớ của người xem

Nhược điểm thời gian chuẩn bị quảng cáo khá dài nên hay chịu sự sai lệch về thời

gian từ lúc quyết định đến khi phát hình quảng cáo thực sự.

8-Phát tuyến hẹp : Ưu điểm là chi phí rẻ hơn so voi truyền hình thơng thường.

- Trưng bày du lịch và phim ảnh du lịch

- Tài liệu hướng dẫn du lịch : Nhược điểm chuẩn bị tư liệu, in ấn khá công phu

- Thư riêng qua bưu điện: Ưu điểm khá hữu hiệu, ít tốn kém, có thể gửi cho cả

người trung gian và khách hàng, khơng bị ràng buộc hình thức và kích cỡ, thời gian chủ

động

Nhược điểm: Chuẩn bị không cẩn thận tỷ lệ hồi âm thấp và có thể bị khách hàng

hiểu nhầm.

-Pano trên quốc lộ : Ưu điểm chi phí khơng cao, dễ cho điểm đặt gần sân bay, nơi

đông người qua lại, có thể quảng cáo lặp lại.

Nhược điểm: Nội dung quá ngắn gọn, khó thay đổi dễ hư hỏng

-Và nhiều phương tiện khác như : Truyền đơn,sách chỉ dẫn,quảng cáo hoán đổi, tập

sách quảng cáo…9PHẦN 2 : LIÊN HỆ PHÂN TÍCH CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO “ KHUYẾN

MẠI XN ” CỦA CƠNG TY DU LỊCH VIETRAVEL

2.1 Giới thiệu Cơng ty Du lịch VietravelTên đơn vị : Công ty Du lịch & Tiếp thị

GTVT ( VIETRAVEL)

Vietnam Travel & Transport Service

Company- Vietravel

Tên viết tắt : Vietravel

Địa chỉ trụ sở chính : 190 Pasteur, phường 06, Quận 3, Tp HCM

Điênh thoại : ( 84.8) 3.822 8898 Fax: (84.8) 3.829 9142

E.mail : vietravel@mail.vnn.vn- info@vietravel-vn.com

Website: www.vietravel-vn.com ; www.travel.com.vn

LỊCH SỬ HÌNH THÀNHNgày 20 tháng 12 năm 1995 công ty Vietravel được thành lập với tên Công ty Du

lịch & Tiếp thị GTVT trực thuộc Bộ Giao thơng Vận tải.

Ngày 31/08/2010 chuyển đổi loại hình cơng ty thành công ty trách nhiệm hữu hạn

một thành viên với tên mới Công ty TNHH một thành viên Du lịch & Tiếp thị GTVT Việt

Nam, tên tiếng Anh Vietravel (Vietnam Travel and Marketing transports Company).

Ngày 01/01/2014 Vietravel chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Du lịch và

Tiếp thị Giao thơng vận tải Việt Nam

TẦM NHÌN

Trên cơ sở phát triển bền vững hơn 20 năm hình thành và phát triển, Vietravel

hướng đến trở thành trở thành 1 trong 10 Tập đoàn lữ hành hàng đầu khu vực Châu Á và

là Công ty đa quốc gia vào năm 2020.

Đây là tầm nhìn chiến lược và đầy thử thách nhưng với một mục tiêu chung,

Vietravel đã và đang hiện thực hoá những mục tiêu chiến lược của mình.

10SỨ MỆNH

Mang lại cảm xúc thăng hoa cho du khách trong mỗi hành trình - Đây là mục tiêu

và là sứ mệnh Vietravel cam kết và nỗ lực mang lại cho du khách. Vietravel trở thành

người bạn đồng hành cùng du khách trong mọi hành trình du lịch và tạo ra những giá trị

tốt đẹp. Tại Vietravel, du lịch khơng những là hành trình khám phá mà còn là hành trình

sẻ chia, thể hiện dấu ấn khác biệt của Thương hiệu Vietravel từ 3 thuộc tính thương hiệu:

Sự chuyên nghiệp, mang lại cảm xúc thăng hoa cho khách hàng và những giá trị gia tăng

hấp dẫn cho du khách sau mỗi chuyến đi.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Khách hàng là trung tâm: Vietravel luôn khẳng định khách hàng là trung tâm của

mọi hoạt động kinh doanh mà Vietravel hướng đến, vì khách hàng là người góp phần to

lớn xây dựng nên thương hiệu Vietravel.

Chuyên nghiệp là thước đo: Khẳng định uy tín thương hiệu, với mục tiêu khơng

ngừng phát triển hồn thiện để đạt đến những tầm cao mới trong định hướng chiến lược

vươn ra thế giới.

Chất lượng là danh dự: Vietravel cam kết chất lượng dịch vụ cung cấp đến khách

hàng là tốt nhất, điều đó tạo nên sự khác biệt so với thị trường, Vietravel xem đó là trách

nhiệm, là danh dự của mỗi cán bộ - nhân viên.

MẠNG LƯỚI CHI NHÁNH

Trong nước

TPHCM, Hà Nội, Quy Nhơn, Nha Trang: thành lập năm 1995

Đà Nẵng, Cần Thơ, Lào Cai: thành lập năm 1999

Huế, Biên Hòa – Đồng Nai: thành lập năm 2006

Ngồi ra còn có chi nhánh tại: Hải Phòng, Quảng Ninh, Qui Nhơn, Quảng Ngãi,

Vinh, Thanh Hóa, Bình Dương, Vũng Tàu, Bn Ma Thuột, Đà Lạt, Phú Quốc, Long

Xun, Cà Màu,Rạch Giá

Nước ngồi

Văn phòng đại diện tại Campuchia: thành lập năm 2006

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1: Khái quát về Quảng cáo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×