Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Khối xử lý trung tâm

1 Khối xử lý trung tâm

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Sử dụng tham số đầu vào thời gian sinh ra các mã mở khóa cho hệ thống để đối chiếu

với mật khẩu nhập vào từ bàn phím của người dùng.3.1.2. Khối giao tiếp Client – Sever

Sử dụng giao thức UDP (User Diagram Protocol) để giao tiếp với sever NTP

(Network Time Protocol) với 2 nhiệm vụ chính:

-Gửi yêu cầu (Time Request) lên sever, ở đây sử dụng là sever có tên miền

ntp.pool.org (sever cung cấp dữ liệu thời gian thực theo chuẩn NTP).

Nhận và xử lý phản hổi từ sever và trả về giá trị thời gian thực cho Khối xử lý trung

tâm dưới 2 dạng thời gian Unix và thời gian ngày tháng bình thường.3.1.3. Khối đồng bộ và lưu trữ thời gian

-Sử dụng nguồn riêng để lưu trữ thời gian cho toàn bộ hệ thống, kể cả các trường hợp

hệ thống bị mất điện hay khi xảy ra các biến cố khác.

Cập nhật thời gian theo yêu cầu của Khối xử lý trung tâm mỗi khi thời gian của hệ

thống xuất hiện sai số với thời gian nhận được từ sever.3.1.4. Các khối ngoại vi khác

-Khối điều khiển cơ cấu khóa cửa

Khối hiển thị

Bàn phím số383.2.Lưu đồ thuật tốn--Hình 3.2.1.1.1.Lưu đồ thuật toán của hệ thống và các thiết bị cá nhân-39Sơ đồ mạch nguyên lý3.3.3.3.1. Sơ đồ nguyên lý

Giao tiếp giữa Arduino và ESP8266Hình 3.3.1.1.1.

-Kết nối các chân của ESP8266Chân GND của ESP8266 được nối xuống GND.

Chân VCC được nối vào nguồn 3.3V.

Chân CH_PD được kéo lên nguồn 3.3V đi qua 1 trở 10k

Chân TX nối vào với chân RX của arduino.

Chân RX nối vào chân TX của Arduino nhưng qua 1 cụm 2 trở để hạ tín hiệu logic

gửi đi bởi Arduino từ 5V xuống 3.3V. (Chi tiết giải thích ở dưới)Giao tiếp I2C sử dụng cho Module LCD và Module RTC

Để đảm bảo tối ưu số lượng chân có trên Arduino và nhu cầu sử dụng, 2

module gồm màn hình LCD và đồng hồ thời gian thực RTC được kết nối và giao tiếp với

Arduino qua chuẩn truyền thông giao tiếp I2C.

Kết nối 2 module qua chuẩn I2C cần tổng cộng 4 chân từ Arduino gồm GND,

VCC, SDA và SCL.40Hình 3.3.1.1.2.Cách hoạt động của chuẩn giao tiếp I2CSơ đồ mạch nguyên lýHình 3.3.1.1.3.Sơ đồ mạch nguyên lý của hệ thống-41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Khối xử lý trung tâm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×