Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.2: Phân bố theo giới

Bảng 3.2: Phân bố theo giới

Tải bản đầy đủ - 0trang

25Nông dân

Công nhân

Khác

Nhận xét:

3.1.4. Các yếu tố nguy cơ

3.1.4.1. Phân bố chỉ số khối cơ thể

Bảng 3.4. Phân bố BMI

BMI

n

Tỷ lệ %

Thiếu cân

<18.5

Bình thường

18.5-22.9

Thừa cân

23 – 24.9

Béo phì

≥ 25

Cơng thức tính BMI: BMI = cân nặng / (chiều cao * chiều cao)

Nhận xét:

3.1.4.2. Yếu tố nguy cơ uống rượu

Bảng 3.5. Nguy cơ uống rượu

nTỷ lệ %Có uống rượu

Khơng uống rượu

Tổng100%Nhận xét:

3.1.4.3. Yếu tố nguy cơ hút thuốc lá

Bảng 3.6. Nguy cơ hút thuốc lá

n

Có hút thuốc

Khơng hút thuốc

Tổng

Nhận xét:Tỷ lệ %

100%263.1.4.4. Phân bố các yếu tố nguy cơ

Bảng 3.7. Phân bố các yếu tố nguy cơ

Các yếu tố nguy cơ

n

BMI

Uống rượu

Hút thuốc

* BMI chỉ ghi nhận thừa cân và béo phìTỉ lệ %Nhận xét:

3.1.5. Các triệu chứng cơ năng

Bảng 3.8. Các triệu chứng cơ năng

Triệu chứng

Nóng rát

Ợ chua

Đau thượng vị

Buồn nơn

Khó ngủ

Uống thêm thuốc khác

Nuốt khó

Nuốt đau

Khàn tiếng

Ho khó thở

Đau ngực

TổngnTỷ lệ %Nhận xét:

3.1.6. Tổng điểm theo bảng GERD QBiểu đồ 3.2. Tổng điểm tính theo bảng GERD Q

Nhận xét:

3.1.7. Phân độ tổn thương theo GERDQp27Biểu đồ 3.3. Phân độ tổn thương theo GERD Q

Nhận xét:

Bảng 3.9. Khả năng bị GERD theo bảng điểm GERDQ

TổngĐiểm tácđiểm

0-2

3-7động8-10

11-18Nhận xét:Chẩn đoán<3Khả năng GERD thấp

Khả năng GERD thấp

GERD nhẹ≥3GERD nặng<3GERD nhẹ≥3GERD nặngnTỷ lệ %283.1.8. Phân loại tổn thương thực quản qua nội soi

Bảng 3.10. Phân loại tổn thương thực quản

Tổn thươngnTỷ lệ %Viêm thực quản

Hẹp thực quản

Barrett thực quản

Nhận xét:Bảng 3.11. Phân loại tổn thương viêm thực quản qua nội soi theo LA

Tổn thươngnTỷ lệ %Độ 0

Độ A

Độ B

Độ C

Độ D

Tổng

Nhận xét:100293.2. ĐỐI CHIẾU TỔN THƯƠNG THỰC QUẢN VỚI YẾU TỐ NGHUY

CƠ VÀ TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG TRÊN BỆNH NHÂN GERD

3.2.1. Đối chiếu tổn thương thực quản với yếu tố nguy cơ

Bảng 3.12. Đối chiếu tổn thương thực quản với chỉ số BMI

Viêm thực

quản độ AViêm thực

quản độ BViêm thực Viêm thực

quản độ C quản độ DHẹp Barrett

thực

thực

quản quảnBMI ≥ 23

BMI < 23

Tổng

Nhận xét:Bảng 3.13. Đối chiếu tổn thương thực quản với thói quen uống rượu

Viêm

thực

quản độ

AViêm

thực

quản độ

BViêm

thực

quản độ

CViêm

thực

quản độ

DBarrett

thực

quảnHẹp thực

quảnUống rượu

Không

uống rượu

Tổng

Nhận xét:

Bảng 3.14. Đối chiếu tổn thương thực quản với hút thuốc lá

Viêm

Viêm

Viêm

Viêm

thực

thực

thực

thực

quản độ quản độ quản độ quản độ

A

B

C

D

Hút thuốc

Không hút thuốc

TổngHẹp

thực

quảnBarrett

thực

quản30Nhận xét:Biểu đồ 3.4. Đối chiếu tổn thương thực quản với các yếu tố nguy cơ

Nhận xét:313.2.2. Đối chiếu mức độ tổn thương thực quản với triệu chứng cơ năng

Bảng 3.15. Đối chiếu tổn thương thực quản với triệu chứng cơ năng

trong bảng GERD QTriệu chứngNóng rát

Ợ chua

Đau thượng vị

Buồn nơn

Khó ngủ

Uống thêm

thuốc khác

Nhận xét:ViêmViêmViêmViêmthựcthựcthựcthựcquảnquảnquảnquảnđộ Ađộ Bđộ Cđộ DHẹp

thực

quảnBarre

TT

thực

quảnp323.3. ĐỐI CHIẾU GIỮA ĐIỂM GERD Q VÀ HÌNH ẢNH NỘI SOI Ở BỆNH

NHÂN CÓ BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY – THỰC QUẢN

Bảng 3.16. Đối chiếu điểm GERD Q và hình ảnh nội soi

Tổng điểm GERD Q

8-10

≥11

Hình

ảnh

nội

soinĐộ 0

Độ A

Độ B

Độ C

Độ D

Hẹp thực quản

Barrett thực quản

nTỷ lệ

%100Nhận xét:

Bảng 3.17. Đối chiếu tổn thương thực quản với điểm tác động GERD Q

Viêm

thực

quản độ

A

<3

≥3

n

Tỉ lệ %

Nhận xét:Viêm

thực

quản độ

BViêm

thực

quản độ

CViêm

thực

quản độ

DHẹp

thực

quảnBarrett

thực

quản333.4. MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐIỂM GERD Q VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ

NGUY CƠ TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN

Bảng 3.18. Một số yếu tố liên quan đến tổng điểm GERD Q

Yếu tố liên quan

Tuổi

Giới

BMI

Uống< 50

> 50

Nam

Nữ

> 23

< 23

Có uống rượurượu

HútKhơng uống rượuthuốc láKhơng hút thuốcNhận xét:Có hút thuốcTổng điểm GERD Q

8-10 điểm≥ 11 điểmp343.5. MỐI LIÊN QUAN CỦA TỔN THƯƠNG THỰC QUẢN VỚI MỘT

SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN

Bảng 3.19. Mô tả một số yếu tố liên quan đến tổn thương thực quản

Yếu tố liên quan

Tuổi

Giới

BMI

Uống rượu

Hút thuốc lá

Nhận xét:< 50

> 50

Nam

Nữ

> 23

< 23KhơngKhơngTổn thương thực quản

Viêm

Hẹp

Barrettp35CHƯƠNG 4

DỰ KIẾN BÀN LUẬNQua nghiên cứu … bệnh nhân … thấy:

4.1. TUỔI

4.2. GIỚI

4.3. NGHỀ NGHIỆP

4.4. CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ

4.4.1. Béo phì

4.4.2. Hút thuốc lá

4.4.3. Uống rượu

4.5. BÀN LUẬN VỀ CÁC TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG

4.6. TỈ LỆ CÁC LOẠI TỔN THƯƠNG THỰC QUẢN TRÊN HÌNH

ẢNH NỘI SOI

4.7. TỔNG ĐIỂM GERD Q VÀ ĐIỂM TÁC ĐỘNG

4.8. ĐỐI CHIẾU GIỮA TỔN THƯƠNG THỰC QUẢN VỚI TRIỆU

CHỨNG CƠ NĂNG VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ

4.8.1. Đối chiếu giữa tổn thương thực quản với triệu chứng cơ năng:

4.8.2. Đối chiếu giữa tổn thương thực quản với yếu tố nguy cơ:

4.9. ĐỐI CHIẾU GIỮA ĐIỂM GERD Q VÀ TỔN THƯƠNG THỰC

QUẢN QUA NỘI SOI

4.10. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUANTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.2: Phân bố theo giới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×