Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Nồng độ vitamin D huyết thanh trung bình theo giới

- Nồng độ vitamin D huyết thanh trung bình theo giới

Tải bản đầy đủ - 0trang

353.3. Mối tương quan giữa nồng độ vitamin D huyết thanh

và tình trạng bệnh

Tỉ lệ thiếu vitamin D ở các nhóm bệnh khác nhauBiểu đồ 3.5: Tỉ lệ thiếu vitamin D ở các nhóm bệnh

3.4. Mối liên quan giữa nồng độ vitamin D trong huyết thanh với tiên

lượng bệnh

3.4.1. Mối liên quan giữa nồng độ vitamin D và tình trạng tử vong ở bệnh

nhân điều trị tích cực

Bảng 3.7: Mối liên quan giữa nồng độ vitamin D và tình trạng tử vong ở

bệnh nhân điều trị tích cực

Thiếu vitamin D Vitamin D bình thường OR

Tử vong (n=)

Sống (n=)pCI363.4.2. Mối liên quan giữa tình trạng thiếu vitamin D và tiên lượng bệnh

Bảng 3.8. Mối liên quan giữa tình trạng thiếu vitamin D

và thang điểm PRISM III

nTrung bình ± SDPpVitamin D bình thường

Giảm Vitamin D

Sống

Tử vong

ChungBảng 3.9. Mối liên quan giữa tình trạng thiếu vitamin D và thang điểm

PELOD-2

n

Vitamin D bình thường

Giảm Vitamin D

Sống

Tử vong

ChungTrung bình ± SDP373.4.3. Mối liên quan giữa tình trạng thiếu vitamin D và thời gian thở máy

Bảng 3.10. Mối liên quan giữa tình trạng thiếu vitamin D và thời gian thở máy

Vitamin DThời gian thở máy (ngày)

Trung vị (IQR)

PBình thường

Giảm

Chung3.4.42. Mối liên quan giữa tình trạng thiếu hụt vitamin D với thời gian điều

trị tại khoa điều trị tích cực:

Bảng 3.118: Mối liên quan giữa nồng độ vitamin D trong huyết thanh và

thời gian điều trị tại khoa ĐTTC

Vitamin D

Bình thường

Giảm

ChungThời gian điều trị tại ĐTTC (ngày)

Trung vị (IQR)

P38Chương 4

DỰ KIẾN BÀN LUẬN

4.1. Các đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

4.2. Về tình trạng thiếu vitamin D

Về nồng độ vitamin D huyết thanh trung bình

Về tỷ lệ thiếu vitamin D

4.3. Mối liên quan giữa tình trạng thiếu vitamin D và tiên lượng tình

trạng bệnh nặng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Nồng độ vitamin D huyết thanh trung bình theo giới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×