Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu đồ 3.2: Phân bố vị trí khối u

Biểu đồ 3.2: Phân bố vị trí khối u

Tải bản đầy đủ - 0trang

31Bảng 3.4. Phân loại typ mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến vú

Typ mô bệnh học

UTBM xâm nhập NST

UTBM tiểu thùy xâm nhập

UTBM biệt hóa apocrine

UTBM nhày

UTBM đặc điểm tủy

UTBM biệt hóa tb nhẫn

UTBM nhú và vi nhu xâm nhập

UTBM với đặc điểm thần kinh nội tiết

UTBM dị sản

UTBM khác

Tổng sốnTỷ lệ (%)- Phân độ mô học

Bảng 3.5. Phân độ mô học ung thư biểu mô tuyến vú

Độ mô học

Độ I

Độ II

Độ III

Tổng sốnTỷ lệ (%)32- Số lượng hạch di căn

Bảng 3.6. Số lượng hạch di căn trong ung thư biểu mô tuyến vú

Số lượng hạch di cănnTỷ lệ (%)0

1-3

>3

Tổng số

- Chỉ số tiên lượng Notingham

Bảng 3.7. Mức độ tiên lượng bệnh

Chỉ số NPINTỷ lệ (%)Thấp

Trung bình

Cao

Tổng số

3.2.2. Sự bộc lộ dấu ấn p53, Bcl-2

- Sự bộc lộ p53

Bảng 3.8. Sự bộc lộ p53

P53

0

1

2

3

Tổng sốNTỷ lệ %33Biểu đồ 3.3. Sự bộc lộ p53

- Sự bộc lộ Bcl-2

Bảng 3.9. Sự bộc lộ Bcl-2

Bcl-2

Dương tính

Âm tính

Tổng sốN%Biểu đồ 3.4. Sự bộc lộ Bcl-23.3. Mối liên quan giữa sự bộc lộ dấu ấn Bcl-2, p53 với typ phân tử và

một số đặc điểm giải phẫu bệnh-lâm sàng của ung thư biểu mô tuyến vú

3.3.1. Liên quan giữa sự bộc lộ dấu ấn Bcl-2, p53 với typ phân tử

Bảng 3.10. Bộc lộ p53 trong các typ phân tử

p53

LUMA

LUMB

TNBTNB+

HER2

LAHH0 điểm

n

%1 điểm

n

%2 điểm

n

%3 điểm

n

%Tổng số

N

%34LBHH

Σ

Bảng 3.11. Sự bộc lộ Bcl-2 trong các typ phân tử

Bcl-2

LUMA

LUMB

TNBTNB+

HER2

LAHH

LBHH

ΣÂm tính

n

%Dương tính

n

%Tổng số

N%353.3.2. Mối liên quan giữa sự bộc lộ p53, Bcl-2 với một số đặc điểm lâm

sàng

Bảng 3.12: Mối liên quan giữa sự bộ lộ p53 với nhóm tuổi

Nhóm

tuổi

P53 (+)

P53 (-)

Bcl-2 (+)

Bcl-2 (-)<40

n %40-49

n

%50-59

n %60-69

n

%≥70

n %Trung

bìnhBảng 3.13: Mối liên quan giữa sự bộc lộ p53, Bcl-2 với giai đoạn TNM

TNMIIIn%nIII

%nTổng số

%N%p53 (-)

p53 (+)

Bcl-2 (-)

Bcl-2 (+)

Bảng 3.14: Mối liên quan giữa sự bộc lộ p53, Bcl-2 với nhóm kích thước u

Kích

thước≤2

n>2-5

%n>5%nTổng số

%N%Trung

bìnhp53 (-)

p53 (+)

Bcl-2 (-)

Bcl-2 (+)

Bảng 3.15: Mối liên quan giữa sự bộc lộ p53, Bcl-2 với nhóm hạch

Nhóm

hạch

p53 (-)

p53 (+)0

n1-3

%n>3

%nTổng số

%N%36Bcl-2 (-)

Bcl-2 (+)

3.3.3. Mối liên quan giữa sự bộc lộ p53, Bcl-2 với một số đặc điểm Giải

phẫu bệnh

Bảng 3.16: Sự bộc lộ p53, Bcl-2 và typ MBH

MBHTTNSTXNTBNhầyViDịTủNhẫn nhú sảnyKhácTổng số

(%)p53 (-)

p53 (+)

Bcl-2 (-)

Bcl-2 (+)

Bảng 3.17: Mối liên quan giữa sự bộc lộ p53, Bcl-2 với độ mô học

ĐMHI

nII

%nIII

%n%Tổng số

N

%p53 (-)

p53 (+)

Bcl-2 (-)

Bcl-2 (+)

Bảng 3.18: Mối liên quan sự bộc lộ p53, Bcl-2 với NPI

NPI<3,4

n

%3,4-5,4

n

%>5,4

n

%Tổng số

N

%Trung

bìnhp53 (-)

p53 (+)

Bcl-2 (-)

Bcl-2 (+)Bảng 3.19: Mối liên quan giữa sự bộc lộ p53, Bcl-2 với mơ đệm lympho

XN

LymphoKhơng

n

%n%Tổng số

N

%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu đồ 3.2: Phân bố vị trí khối u

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×