Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 6.1 Tổng kết trạng thái của không khí

Bảng 6.1 Tổng kết trạng thái của không khí

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Vậy tổng lượng khơng khí khơ cần thiết cho q trình sấy

6.4. Tính tổng lượng nhiệt cần cung cấp cho quá trình sấy

6.4.1. Lượng nhiệt cần thiết làm bay hơi 1kg ẩm

[11]

6.4.2. Tổng lượng nhiệt cần thiết cho quá trình sấy

[11]

6.5. Xây dựng quá trình sấy thực tế

6.5.1. Lượng nhiệt bổ sung thực tế∆ = qb+ tv × Cn - ∑q = qb + tv × Cn - (qvl + qm + qvc) [11]

Trong đó:

+ Nhiệt lượng riêng của 1kg ẩm trên vật liệu mang vào lò sấy:

tv × Cn = 23,6 × 4,186 = 98,79 (kJ/kg ẩm).

Với:

+ tv: Nhiệt độ ban đầu của nguyên liệu sấy; to = 23,6 0C.

+ Cn: Nhiệt dung riêng của nước, Cn = 4,186 (kJ/kg.0C).

+ Nhiệt lượng riêng tiêu tốn để đun nóng vật liệu:

qvl = Gv x Cvl ( tr - tv) /W (kJ/kg ẩm).

= 1845,16  1,532  (35 - 23,6)/ 1213,26 = 26,56 (kJ/kg ẩm).

+ Nhiệt lượng riêng do tổn thất ra mơi trường xung quanh. Ước tính theo thực tế là

5% nhiệt lượng riêng làm bay hơi ẩm theo lý thuyết :

qm = 0,05 × q = 0,05 × 3292,11 = 164,6 (kJ/kg ẩm).

+ Nhiệt lượng riêng bổ sung vào lò sấy và làm nóng thiết bị. Trong trường hợp thực

tế chỉ bổ sung nhiệt tại caloriphe và thiết bị hoạt động 3 ca thì:

qb = qvc = 0

Suy ra: ∆ = 98,79 - 26,56 - 164,6 = -92,38 (kJ/kg ẩm).

6.5.2. Xác định các thông số của tác nhân sấy sau quá trình sấy thực

Hàm ẩm của tác nhân sấy sau q trình sấy thực

[11]

Trong đó: Cdx(X1): nhiệt dung riêng dẫn xuất.

Cdx(X1) = Cpk + Cpa × X1

Với:

Cpk là nhiệt dung riêng của khơng khí, Cpk = 1 kJ/kg. 0C

Cpa là nhiệt dung riêng của nước, Cpa = 1,97 kJ/kg. 0C

Cdx(X1) = 1 +1,97 × 0,0149 = 1,029 kJ/kg. 0C

Và:

Hàm nhiệt của tác nhân sấy sau quá trình sấy thực

Độ ẩm tương đối của tác nhân sấy sau quá trình sấy thực6.5.3. Tính lượng tác nhân sấy trong q trình sấy thực

+ Khối lượng khơng khí khơ thực tế l:6.6. Nhiệt lượng vào và ra của quá trình sấy thực tế

6.6.1. Nhiệt lượng vào thiết bị sấy

Nhiệt lượng do tác nhân sấy mang vào

Qtnsv = L’ × Io

[11]

= 80348,34 × 61,31 = 4926271 (kJ/h)

Nhiệt lượng do ẩm của vật liệu sấy mang vào

Qav =  W × t0 × Cn

[11]

= 1213,26 × 23,6 × 4,19 = 119972 (kJ/h)

Trong đó:

t0: Nhiệt độ ban đầu của vật liệu sấy; to = 23,6 0C.

Cn: Nhiệt dung riêng của nước, Cn = 4,186 (kJ/kg.0C)

Nhiệt lượng do vật liệu sấy mang vào

[11]

Với G’1 là lượng malt sau khi sấy, G’1 = 1845,16 kg/h

t0 = 23,6 0C

Chọn Cck = 0,34 kcal/kg0C

[11]

Cvl1 là nhiệt dung riêng của nguyên liệu sấy.

Vậy: Qvlsv = 1845,16 × 1,55 × 23,6 = 67495,95 (kJ/h)

Nhiệt do caloriphe cần cung cấp

Qcal = L'(I1 - I0) = 80348,34  (114,22 – 61,31) = 4250723(kJ/h).

Tổng nhiệt lượng vào thiết bị sấy

Qv = Qtnsv + Qav + Qvlsv + Qcal

= 4926271+ 119972+ 67495,95+4250723 = 9364462 (kJ/h)

6.6.2. Nhiệt ra thiết bị sấy

Nhiệt do tác nhân sấy mang ra

Qtnsr = L’ I2

[11]

= 80348,34 × 114,22 = 9176994 (kJ/h)

Nhiệt do vật liệu sấy mang ra

[11]

Với:

C2 là nhiệt dung riêng của sản phẩm, C2 = 1,532 kJ/kg.0C

G2 là lượng malt sau sấy, G2 = G‘1 = 1845,16 kg/h

t‘2 = 250C

Nhiệt tổn thất ra môi trường xung quanh

Qmt = qm W = 164,6 × 1213,26 = 199702,6 (kJ/h)

Tổng lượng nhiệt ra khỏi thiết bị sấy

Qr = Qtnsr + Qvlsr + Qmt

= 19517268 + 70669,63 + 199702,6 = 19787640 (kJ/h)

Ta tính sai số:Vì Q = 0,89%< 5% nằm trong sai số cho phép nên chấp nhận kết quả trên.

6.7. Tính nhiên liệu

+ Lượng dầu FO - R cần sử dụng:

Trong đó:

+ Qcal là nhiệt lượng caloriphe cung cấp cho quá trình sấy:

Qcal = 4250723 (kJ/h)

+ Qc là nhiệt trị cao của nhiên liệu, dầu FO - R có Q c là 10,2 kcal/g tương đương

với 42697,25 kJ/kg

+ η là hiệu suất sử dụng nhiên liệu, η = 0,9.

Do đó

+ Lượng dầu dùng cho cả năm:

G = B × 24 × 351 = 110,6 × 24 × 351 = 931,7 (tấn)

B. Tính hơi

6.8. Tính tổng lượng hơi cần sử dụng

+ Lượng hơi nước cần dùng trong một giờ:

+ Với r là ẩm nhiệt hóa hơi của nước, r = 2260 kJ/kg

[5]

Suy ra:

+ Lượng hơi chi phí cho các q trình khác khoảng 5% so với lượng hơi dùng để

sấy

+ Định mức tổn thất hơi chiếm 10% so với lượng hơi cần thiết:

+ Vậy tổng lượng hơi mà nồi hơi sản xuất ra trong 1 giờ là:

Dtt = 1880,9 + 1880,9 × 0,15 = 2163 (kg/h)

Với lượng hơi sử dụng thì chọn nồi hơi TD - 4000 NTD với các thông số kỹ thuật sau: Thơng số kỹ thuật

Hình 6.2 Nồi hơi TD-4000 NTD

Năng suất hơi

4000 kg/h

Kích thước (L × W × H)

4100 × 2000 × 2600 (mm)

Nhiên liệu

dầu FO, DO, Gas

Áp suất làm việc

10 - 13 kg/cm2Thể tích tổng cộng

Tiêu hao nhiên liệu3,32 m3

140 kg/hSố lượng:

Vậy chọn 1 nồi hơi.

C. Tính nước

6.9. Tính nước

6.9.1. Nước dùng cho sản xuất

+ Nước dùng cho quá trình ngâm rửa đại mạch [bảng 4.2]: 525,87 m3/ngày

+ Nước dùng cho việc rửa và vệ sinh thiết bị: 30 m3/ngày

+ Nước dùng cho lò hơi: nước dùng cho lò hơi là nước đã qua xử lý làm mềm nước.

+ Thể tích hơi nước cần dùng trong một giờ: V = D × v

Với v là thể tích riêng của hơi nước ở nhiệt độ 1300C, v = 1069,1 × 10-6 m3/kg

D là lượng hơi nước cần dùng trong một giờ là 4313,73 kg/h.

Vậy lượng nước cần cung cấp cho lò hơi là:

V = 4313,73 × 1069,1×10-6 = 4,61 m3/h = 110,68 m3/ngày

Tổng lượng nước dùng cho sản xuất: 525,87 + 30 + 110,68 = 666,55 m3/ngày

6.9.2. Lượng nước dùng trong sinh hoạt

- Lượng nước tắm, vệ sinh

Tính cho 70% số công nhân lao động trong ca giờ hành chính đơng nhất.

Định mức 40 1/người/ngày: 0,7 �83 �40 = 2324 l/ngày = 97 (l/h)

- Lượng nước dùng cho nhà ăn

Tính cho 60% số nhân cơng lao động trong ca giờ hành chính đơng nhất.

Định mức 30 l/người/ngày: 0,6 �83 �30 = 1494 l/ngày = 62,3 (l/h)

- Lượng nước dùng tưới cây xanh và các mục đích khác: 10 (l/h)

Vậy lượng nước cần dùng trong sinh hoạt là:

97 + 62,3 + 10 = 169,3 (l/h) = 4,06 m3/ngày

Vậy tổng lượng nước cần dùng là: 666,55 + 4,06 = 670,61 (m3/ngày)Chương 7: TỔ CHỨC VÀ XÂY DỰNG7.1. Tính tổ chức

7.1.1. Sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà máyGIÁM ĐỐC

Phó giám đốc

Điều hànhPhó giám đốc Kỹ

thuậtPhòng tài

chính kế

tốnPhòng hành

chính tổng

hợpPhòng

kỹ thuậtPhòng

kinh

doanhPhòng

marketingphát triển thị

trườngPhân xưởng

tách rễ, cân

đóng baoBộ phận sản xuấtBộ phận phụ trợPhân

xưởng cơ,

điệnPhòng kiểm

tra chất lượng

sản phẩmPhó giám đốc

Kinh doanhPhân xưởng

Phân

Phân

Phân

ngâm rửa và

xưởng xử

xưởng

xưởng

ươm mầm

lý nguyên

nhiệt,hơi,

sấy

Hình

7.1.đồ

hệ

thống

tổ

chức

nhà máy

đạicủa

mạch

liệu

nước7.2. Tổ chức lao động của nhà máy

7.2.1. Chế độ làm việc của nhà máy

Nhà máy làm việc 351 ngày trong một năm. Phân xưởng sản xuất chính hoạt

động 3ca/ngày:

+ Ca 1: Bắt đầu từ 6h đến 14h

+ Ca 2: Bắt đầu từ 14h đến 22h

+ Ca 3: Bắt đầu từ 22h đến 6h sáng ngày hôm sau.

Bộ phận làm việc theo giờ hành chính 8h/ngày:

+ Sáng: Bắt đầu từ 7h30 đến 11h30

+ Chiều: Bắt đầu từ 13h đến 17h

7.2.2. Tổ chức

Cán bộ hành chính

Bảng 7.1 Tổng kết số cán bộ hành chính

STT

1

2Chức danh

Giám đốc

Phó Giám đốcSố người

1

33

4

5

6

7

8

9

10

11

12Phòng hành chính tổng hợp

Phòng tài chính kế tốn

Phòng kỹ thuật

Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm

Phòng kinh doanh

Phòng marketing và phát triển thị trường

Bảo vệ nhà máy

Phòng y tế

Nhà ăn, căng tin

Tổng số5

3

4

4

5

3

6

3

4

41Làm việc theo ca

Bảng 7.2. Tổng kết số nhân viên làm việc theo ca

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15Chức danh

Xử lý nguyên liệu

Ngâm rửa nguyên liệu

Ươm mầm

Bộ phận xử lý nước, khơng khí

Phòng điều khiển

Sấy

Tách rễ

Cân đóng bao

Silơ bảo quản thành phẩm

Silô nguyên liệu

Phân xưởng nhiệt, hơi, nước

Phân xưởng cơ, điện

Tổ vận chuyển

Quản đốc phân xưởng

Xử lý nước

Tổng sốSố người

2

5

3

2

1

2

1

4

2

2

3

3

8

3

1

42Số ca

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

1Tổng số người

6

15

9

6

3

6

3

12

6

6

9

9

8

9

1

108+ Tổng nhân lực trong nhà máy: 41 + 108 = 149 người.

+ Số người trong một ca đông nhất bằng tổng số nhân viên làm việc trong một

ca và số cán bộ hành chính: 41 + 42 = 83 người.

7.3. Tính xây dựng

7.3.1. Khu nhà hành chính

Diện tích khu nhà hành chính bao gồm các phòng, và diện tích các phòng tính theo

bảng 7.3.

Bảng 7.3. Tổng kết khu nhà hành chính

STT

1Tên phòng

Phòng giám đốcĐịnh mức diện

tích (m2/người)

12Số người

1Diện tích

(m2)

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 6.1 Tổng kết trạng thái của không khí

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×