Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhập số liệu và phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 16.0

Nhập số liệu và phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 16.0

Tải bản đầy đủ - 0trang

28tiên đốn dương tính và độ chính xác.

Độ nhạy (SE) =Số dương tính thật

Số dương tính thật + Số âm tính giảSố âm tính thật

Số âm tính thật + Số dương tính giả

2.10. Đạo đức trong nghiên cứu

Độ đặc hiệu (SP) =- Nghiên cứu được sự đồng ý và chấp thuận của Hội đồng y đức của

bệnh viện tham gia nghiên cứu.

- Các bệnh nhân tham gia nghiên cứu được giải thích rõ về bệnh của

mình và đồng ý tham gia đề tài nghiên cứu mới được chọn vào nhóm

nghiên cứu.

- Các thông tin cá nhân của bệnh nhân được giữ bí mật.

- Khách quan trong đánh giá phân loại, trung thực trong xử lý số

liệu.29Chương 3

DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Hình thái lâm sàng của Ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm

3.1.1. Phân bố bệnh nhân theo tuổi

Bảng 3.1. Phân loại tuổi (n = số người)

Nhóm tuổinTỷ lệ %≤ 15

16 – 30

31 – 45

46 – 60

> 60

Tổng

3.1.2. Phân bố bệnh nhân theo giới

Bảng 3.2. Phân loại giới (n = số người)

GiớinTỷ lệ %Nam

Nữ

Tổng

3.1.3. Lý do vào viện

Bảng 3.3. Lý do vào viện (n = số người)

Lý do vào viện

Tự sờ thấy nhân tuyến giápnTỷ lệ %Tình cờ phát hiện khi khám sức khỏe

dưới siêu âm

3.1.4. Tiền sử

Bảng 3.5. Tiền sử (n = số người)

Tiền sửnTỷ lệ %30Khỏe mạnh

Có bệnh lý tuyến giáp

Chiếu xạ, i-ốt phóng xạ

Người thân bị ung thư giáp

3.2. Đặc điểm cận lâm sàng Ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm

3.2.1. Phân loại tirads

Bảng 3.6. Đặc điểm trên siêu âm nhân tuyến giáp

Siêu âm

Nhân cứng chắc

Bờ khơng đều

Vi vơi hóa

Giảm âm rõ

Chiều cao > rộng

TổngnTỷ lệ %Bảng 3.7. Phân loại TIRADS (n = số người)

TiradsnTỷ lệ3

4a

4b

4c

5

Tổng

3.2.2. Chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm

Bảng 3.8. Chọc hút kim nhỏ (n = số nhân)

Chọc hút kim nhỏnÂm tính

Lành tính

Khơng xác định

Nghi ngờ ác tính

Ác tính

Tổng

3.2.3. Giải phẫu bệnh sau mổ

Bảng 3.10. Giải phẫu bệnh sau mổ (n = nhân)Tỷ lệ31Giải phẫu bệnh sau mổ

Lành tính

Thể nhú

Thể nang

Thể tủy

Thể khơng biệt hóa

TổngnTỷ lệ %3.3. Đối chiếu kết quả siêu âm theo Tirads, chọc hút kim nhỏ với kết quả

mô bệnh học sau mổ

3.3.1. Đối chiếu TIRADS với mô bệnh học

Bảng 3.11. Đối chiếu các dấu hiệu siêu âm của nhân giáp với MBH

Dấu hiệu siêu âmMô bệnh học

Lành tính

Ác tínhSESPGiảm âm

Ranh giới Khơng rõ

Bờ Khơng đều

Vi vơi hóa

Đk dọc > đk ngang

Tổng

Bảng 3.12. Đối chiếu TIRADS với mơ bệnh học (n = số nhân)

TIRADSMơ bệnh học

Ác tínhLành tínhSESP3

4a

4b

4c

5

Tổng

3.3.2. Đối chiếu chọc hút kim nhỏ với mơ bệnh học

Bảng 3.13. Đối chiếu chọc hút kim nhỏ với mô bệnh học (n = số nhân)

Mơ bệnh học

Ác tính

Âm tính

Lành tính

Khơng xác địnhLành tínhSE32Nghi ngờ

Ác tính

Tổng

3.3.3. Đối chiếu sự kết hợp TIRADS và CHKN với mô bệnh học

Bảng 3.14. Đối chiếu sự kết hợp TIRADS-CHKN với mô bệnh học với TIRADS3

Tirads

Tirads 3CHKNMơ bệnh học

Ác tínhSESPẤm tính

Lành tính

Khơng xác định

Nghi ngờ

Ác tínhTổng

*SE: Độ nhạyCách tính: Dùng Select Case chọn các trường hợp Tirads 3 , sau đó tính độ

nhạy độ đặc hiệu theo CHKN, so sánh với giải phẫu bệnh sau mổ.

Bảng 3.15: Đối chiếu sự kết hợp TIRADS-CHKN với mô bệnh học với TIRADS 4a

TiradsTirads 4aCHKNMơ bệnh học

Ác tínhSEẤm tính

Lành tính

Khơng xác định

Nghi ngờ

Ác tínhTổng

*SE: Độ nhạy,Bảng 3.16: Đối chiếu sự kết hợp TIRADS-CHKN với mô bệnh học với TIRADS 4b

TiradsCHKNTirads 4bẤm tính

Lành tính

Khơng xác định

Nghi ngờ

Ác tínhTổng

*SE: Độ nhạy, SP: Độ đặc hiệuMơ bệnh học

Ác tínhSE33Bảng 3.17: Đối chiếu sự kết hợp cặp 2 dấu hiệu siêu âm TIRADS - CHKN

với mô bệnh học

Dấu hiệu siêu âm

1.Nhân cứng chắc

2. bờ khơng đềuMơ bệnh học

Ác tínhCHKNSEẤm tính

Lành tính

Khơng xác định

Nghi ngờ

Ác tínhTổng

*SE: Độ nhạy,Bảng 3.18: Đối chiếu sự kết hợp 2 dấu hiệu siêu âm TIRADS -CHKN với mô bệnh

học

Dấu hiệu siêu âmCHKNMơ bệnh học

Ác tínhSEẤm tính

1.Nhân cứng chắc Lành tính

Khơng xác định

2. Vi vơi hóa

Nghi ngờ

Ác tính

Tổng

Bảng 3.19: Đối chiếu sự kết hợp 2 dấu hiệu siêu âm TIRADS -CHKN với mơ bệnh

học

Dấu hiệu siêu âmCHKNMơ bệnh học

Ác tínhSEẤm tính

Lành tính

1.Nhân cứng chắc

Khơng xác định

2. giảm âm rõ

Nghi ngờ

Ác tính

Tổng

Bảng 3.20: Đối chiếu sự kết hợp 2 dấu hiệu siêu âm TIRADS-CHKN với mô bệnh học

Dấu hiệu siêu âmCHKNMô bệnh họcSE34Lành tínhÁc tínhẤm tính

Lành tính

Khơng xác định

Nghi ngờ

Ác tính1.Nhân cứng chắc

2.Chiều cao > chiều

rộngTổng

Bảng 3.21: Đối chiếu sự kết hợp 2 dấu hiệu siêu âm TIRADS -CHKN với mô bệnh

học

Dấu hiệu siêu âm

1.Bờ khơng đều

2.Vi vơi hóaCHKN

Ấm tính

Lành tính

Khơng xác định

Nghi ngờ

Ác tínhMơ bệnh họcSETổng

Bảng 3.22: Đối chiếu sự kết hợp 2 dấu hiệu siêu âm TIRADS -CHKN với mơ bệnh

học

Dấu hiệu

siêu âmMơ bệnh học

Ác tínhCHKNSEẤm tính

Lành tính

1.Bờ khơng đều

Khơng xác định

2.Giảm âm rõ

Nghi ngờ

Ác tính

Tổng

Bảng 3.23: Đối chiếu sự kết hợp 2 dấu hiệu siêu âm TIRADS -CHKN với mơ bệnh

học

Dấu hiệu siêu âmCHKNMơ bệnh học

SE

Ác tính35Ấm tính

Lành tính

1.Bờ khơng đều

Khơng xác định

2.Chiều cao> chiều rộng

Nghi ngờ

Ác tính

Tổng

Bảng 3.24: Đối chiếu sự kết hợp 2 dấu hiệu siêu âm TIRADS -CHKN với mô bệnh

học

Dấu hiệu

siêu âmMô bệnh học

Ác tínhCHKNSEẤm tính

Lành tính

1.Vi vơi hóa

Khơng xác định

2.Giảm âm rõ

Nghi ngờ

Ác tính

Tổng

Bảng 3.25: Đối chiếu sự kết hợp 2 dấu hiệu siêu âm TIRADS -CHKN với mô bệnh

học

Dấu hiệu

siêu âmCHKNMô bệnh học

Ác tínhSEẤm tính

Lành tính

1.Vi vơi hóa

Khơng xác định

2.Chiều cao > chiều rộng

Nghi ngờ

Ác tính

Tổng

Bảng 3.26: Đối chiếu sự kết hợp 3 dấu hiệu siêu âm TIRADS -CHKN với mô bệnh

học36Dấu hiệu

siêu âmMơ bệnh học

SE

Ác tínhCHKN1.Vi vơi hóa

2.Chiều cao> chiều rộng

3. Nhân cứng chắcẤm tính

Lành tính

Khơng xác định

Nghi ngờ

Ác tínhTổng

Bảng 3.27: Đối chiếu sự kết hợp 3 dấu hiệu siêu âm TIRADS -CHKN với mô bệnh

học

Dấu hiệu siêu âmMô bệnh học

SE

Ác tínhCHKNẤm tính

1.Vi vơi hóa

Lành tính

2.Chiều cao> chiều rộng Khơng xác định

Nghi ngờ

3.Bờ khơng đều

Ác tính

Tổng

Bảng 3.28: Đối chiếu sự kết hợp 3 dấu hiệu siêu âm TIRADS -CHKN với mô bệnh

học

Dấu hiệu

siêu âm

1.Vi vơi hóa

2.Giảm âm rõ

3. Bờ khơng đềuCHKNMơ bệnh học

Ác tínhSEẤm tính

Lành tính

Khơng xác định

Nghi ngờ

Ác tínhTổng

Bảng 3.29: Đối chiếu sự kết hợp 3 dấu hiệu siêu âm TIRADS -CHKN với mô bệnh học

Dấu hiệuCHKNMô bệnh họcSE37siêu âmÁc tínhẤm tính

1.Vi vơi hóa

Lành tính

2.Nhân cứng chắc Khơng xác định

3. Bờ khơng đều Nghi ngờ

Ác tính

Tổng

Bảng 3.30: Đối chiếu sự kết hợp 3 dấu hiệu siêu âm TIRADS -CHKN với mô bệnh

học

Dấu hiệu siêu âm

1.Giảm âm rõ

2.Nhân cứng chắc

3.Bờ không đềuCHKNMơ bệnh học

Ác tínhSEẤm tính

Lành tính

Khơng xác định

Nghi ngờ

Ác tínhTổng

Bảng 3.31: Đối chiếu sự kết hợp 3 dấu hiệu siêu âm TIRADS -CHKN với mô bệnh

học

Dấu hiệu

siêu âm

1.Chiều cao > rộng

2.Nhân cứng chắc

3.Bờ khơng đềuCHKNMơ bệnh học

Ác tínhSEẤm tính

Lành tính

Khơng xác định

Nghi ngờ

Ác tínhTổng

Bảng 3.32: Đối chiếu sự kết hợp 3 dấu hiệu siêu âm TIRADS -CHKN với mô bệnh

học

Dấu hiệu

siêu âm

1.Chiều cao > rộngCHKN

Ấm tínhMơ bệnh học

Ác tínhSE382.Nhân cứng chắc

3.Giảm âm rõLành tính

Khơng xác định

Nghi ngờ

Ác tínhTổng

Bảng 3.33: Đối chiếu sự kết hợp 3 dấu hiệu siêu âm TIRADS -CHKN với mơ bệnh học

Dấu hiệu

siêu âmCHKNMơ bệnh học

Ác tínhSEẤm tính

Lành tính

2.Nhân cứng chắc Khơng xác định

Nghi ngờ

3.Giảm âm rõ

Ác tính

Tổng

1.Vi vơi hóaBảng 3.34: Đối chiếu sự kết hợp 3 dấu hiệu siêu âm TIRADS – CHKN với mô bệnh học

Dấu hiệu

siêu âmCHKNẤm tính

Lành tính

2.Chiều cao> rộng Khơng xác định

Nghi ngờ

3.Giảm âm rõ

Ác tính

Tổng

1.Bờ khơng đềuMơ bệnh học

Ác tínhSETài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhập số liệu và phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 16.0

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×