Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thời gian lưu hóa tối ưu (phút)Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ lưu hóa đến tính năng của hỗn hợp cao su thiên nhiên dùng trong mặt lốp ô

tô và cán tráng vải mành thép tại Công ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng

160145.5140

120

100

8062.396032.484017.1320

0130° C140° C150° C8.43160° C170° CHình 3.2. Thời gian lưu hóa tối ưu của cao su ML

Qua đồ thị ta nhận thấy khi tăng nhiệt độ lưu hóa lên 10C thì tốc độ lưu hóa

tăng gần ½ tức hệ số tốc độ phản ứng xấp xỉ bằng 2.Momen xoắn cực đại (dNm)2522.2321.482020.4519.317.8515

10

5

0130° C140° C150° C160° C170° C - 30'Hình 3.3. Momen xoắn cực đại của cao su ML

Qua hình 3.2. ta nhận thấy khi tăng nhiệt độ lưu hóa thì momen xoắn cực đại

giảm, điều này có nghĩa là mật độ khâu mạch của cao su lưu hóa giảm. Giá trị này sẽ

ảnh hưởng trực tiếp đến tính năng cơ lý của cao su lưu hóa được khảo sát ở phần sau.

Từ kết quả trên, căn cứ vào độ dày và T’90 của cao su ML em tiến hành lưu hóa

mẫu thí nghiệm sử dụng điều kiện lưu hóa như sau:

Bảng 3.2. Điều kiện lưu hóa mẫu thí nghiệm ML

Nhiệt độ (°C)

Thời gian

(phút)13014015016017016080402010Sinh viên thực hiện: Văn Thị Phương DungHướng dẫn: Th.S Phan Thị Thúy Hằng36Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ lưu hóa đến tính năng của hỗn hợp cao su thiên nhiên dùng trong mặt lốp ô

tô và cán tráng vải mành thép tại Công ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng3.1.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến q trình lưu hóa của cao su tráng mành thépHình 3.4. Kết quả khảo sát đường cong lưu hóa của cao su VM

Bảng 3.3. Ts1, T’90, T’100, MH của VMĐiều kiện kiểm traTs1

(phút)T’10

(phút)T’90

(phút)T’100

(phút)MH

dNmML

dNmVM 130°C1.2511.3459.51116.1535.734.94VM 140°C1.224.4126.5653.2534.143.73VM 150°C1.482.4713.0924.3332.374.3VM 160°C0.561.226.2111.130.24.17VM 170°C0.350.463.095.1728.754.08Sinh viên thực hiện: Văn Thị Phương DungHướng dẫn: Th.S Phan Thị Thúy Hằng37Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ lưu hóa đến tính năng của hỗn hợp cao su thiên nhiên dùng trong mặt lốp ô

tô và cán tráng vải mành thép tại Công ty Cổ Phần Cao Su Đà NẵngThời gian lưu hóa tối ưu (phút)140

120116.15100

80

6053.254024.3320

011.1

130° C140° C150° C5.17160° C170° CHình 3.5. Thời gian lưu hóa tối ưu của cao su VM

Qua đồ thị ta nhận thấy khi tăng nhiệt độ lưu hóa lên 10 thì tốc độ lưu hóa tăng

gần ½. Tức hệ số tốc độ phản ứng lưu hóa xấp xỉ 2.Momen xoắn cực đại MH

(dNm)40

3535.7334.1432.373030.228.7525

20

15

10

5

0130° C140° C150° C160° C170° CHình 3.6. Momen xoắn cực đại MH của hai loại compound sử dụng cao su thiên nhiên

Qua đồ thị ta nhận thấy khi tăng nhiệt độ lưu hóa thì momen xoắn cực đại giảm.

Từ kết quả trên, căn cứ vào độ dày và T’90 của cao su ML em tiến hành lưu hóa

mẫu thí nghiệm sử dụng điều kiện lưu hóa như sau:

Bảng 3.4. Điều kiện lưu hóa mẫu thí nghiệm VM

Nhiệt độ (°C)

Thời gian

(phút)1301401501601701206028147Sinh viên thực hiện: Văn Thị Phương DungHướng dẫn: Th.S Phan Thị Thúy Hằng38Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ lưu hóa đến tính năng của hỗn hợp cao su thiên nhiên dùng trong mặt lốp ô

tô và cán tráng vải mành thép tại Công ty Cổ Phần Cao Su Đà NẵngĐối với mẫu kiểm tra sức dính giữa cao su với mành thép do độ dày của mẫu

lớn (12mm) nên em tiến hành lưu hóa mẫu theo điều kiện sau:

Bảng 3.5. Điều kiện lưu hóa mẫu thí nghiệm VM

Nhiệt độ (°C)

Thời gian

(phút)130140150160170160804020103.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ lưu hóa đến tính năng cơ lý của cao su thành phẩm

3.2.1.Ảnh hưởng của nhiệt độ lưu hóa đến tính năng cơ ly của cao su mặt lốp ML

Bảng 3.6. Số liệu thu được khi kiểm tra cơ lý của các mẫu cao su ML lưu hóa ở nhiệt

độ 130C đến 170C78Độ

cứng

Shore

A

70Mài

mòn

(cm3/1,

61k)

0.0916.964690.073.416.181680.105003.114.7108660.125132.813.7119650.15Điều kiện lưu

hóa mẫuCường

lực

(Mpa)Dãn

dài %Modul

100%

(Mpa)Modul300%

rách

( Mpa) (kN/m)ML 130°C/160’28.24564.117.8ML 140°C/80’28.84763.7ML 150°C/40’28.5491ML 160°C/20’28.2ML 170°C/10’28.13.2.1.1. Modul 100, modul 300 và độ cứng

Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lưu hóa đến modul 100 và modul 300 của

cao su ML được thể hiện ở hai biểu đồ dưới đây:

18

1617.84.5

16.9416.1

14.7Modul 300 (MPa)14

12

10

8

6

4

2Sinh viên thực hiện: Văn Thị Phương Dung3.7

3.4

3.132.82.5

2

1.5

1

0.500'

0'

0'

0'

0'

/8

/4

/2

/1

16

/

C

C

C

C

C14

15

16

17

13

L

L

L

L

L

M

M

M

M

M4.13.513.7Modul 100 (MPa)200L

M

130'

16

/

C0'

0'

0'

0'

/8

/4

/2

/1

C

C

C

C

14

15

16

17

L

L

L

L

M

M

M

MHướng dẫn: Th.S Phan Thị Thúy Hằng39Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ lưu hóa đến tính năng của hỗn hợp cao su thiên nhiên dùng trong mặt lốp ô

tô và cán tráng vải mành thép tại Công ty Cổ Phần Cao Su Đà NẵngĐộ cứng (°A)Hình 3.7. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lưu hóa đến modul 100 và modul 300

Từ biểu đồ ta thấy modul 100 và

modul

300

giảm khi tăng nhiệt độ đồng thời

của

cao su

ML

giảm thời gian lưu hóa. Điều này được giải thích khi lưu hóa ở nhiệt độ cao, thời gian

ngắn tại điều kiện này mật độ liên kết ngang còn thưa thớt, các mạch đại phân tử trong

hợp phần cao su được định vị bằng các liên kết ngang còn thấp. Do đó lực cần thiết để

vật liệu biến dạng giảm.

Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lưu hóa đến độ cứng của cao su ML được

thể hiện ở biểu đồ dưới đây:

71

70

69

68

67

66

65

64

63

6270

69

68

66

65ML 130° C/160 ML 140° C/80' ML 150° C/40' ML 160° C/20' ML 170° C/10'Hình 3.8. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lưu hóa đến độ cứng của cao su ML.

Từ biểu đồ ta thấy độ cứng của cao su tăng khi giảm nhiệt độ đồng thời tăng

thời gian lưu hóa. Tăng độ cứng của hợp phần cao su có thể giải thích bằng sự tăng số

lượng liên kết ngang làm cố định các mạch đại phân tử. Mạch đại phân tử mất độ linh

động và giảm khả năng biến dạng dưới tác dụng của ngoại lực (lực hình thành trong

phép đo).

3.2.1.2. Độ bền mài mòn

Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lưu hóa đến độ bền mài mòn của cao su

ML được thể hiện ở biểu đồ dưới đây:

Sinh viên thực hiện: Văn Thị Phương DungHướng dẫn: Th.S Phan Thị Thúy Hằng40Độ bền mài mòn(cm3/1,61km)Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ lưu hóa đến tính năng của hỗn hợp cao su thiên nhiên dùng trong mặt lốp ô

tô và cán tráng vải mành thép tại Công ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng

0.160.150.140.120.12

0.10.10.090.080.070.06

0.04

0.02

0ML 130° C/160' ML 140° C/80' ML 150° C/40' ML 160° C/20' ML 170° C/10'Hình 3.9. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lưu hóa đến độ bền mài mòn của cao

su ML

Từ biểu đồ ta thấy độ bền mài mòn của cao su ML đạt giá trị lớn nhất khi lưu

hóa ở 140/80’sau đó thì giảm dần và đạt giá trị thấp nhất ở 170C/10', giảm trở lại khi

lưu hóa ở điều kiện 130C/160’. Kết quả trên được giải thích: khi thay đổi điều kiện lưu

hóa cụ thể 170C/10’ đến 140C/80’ thì mật độ liên kết ngang tăng, làm cố định mạch

đại phân tử do đó độ bền mài mòn tăng.

3.2.1.3. Cường lực

Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lưu hóa đến cường lực của cao su ML

được thể hiện ở biểu đồ dưới đây:Cường lực (MPa)2928.828.8

28.6

28.4

28.228.5

28.228.228.128

27.8

27.6ML 130° C/160' ML 140° C/80'ML 150° C/40'ML 160° C/20' ML 170° C/10'Hình 3.10. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lưu hóa đến cường lực của cao su ML

Từ biểu đồ ta thấy cường lực tăng khi thay đổi điều kiện lưu hóa từ 170C/10’

đến 140C/80’ và đạt giá trị lớn nhất tại 140/80’, ở 130C/160’ cường lực giảm. Kết quả

trên được giải thích: cường lực tăng khi thay đổi điều kiện lưu hóa cụ thể 170°C/10’

đến 140°C/80’ liên quan tực tiếp đến mật độ liên kết ngang của cao su lưu hóa, mật độSinh viên thực hiện: Văn Thị Phương DungHướng dẫn: Th.S Phan Thị Thúy Hằng41Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ lưu hóa đến tính năng của hỗn hợp cao su thiên nhiên dùng trong mặt lốp ô

tô và cán tráng vải mành thép tại Công ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵngliên kết ngang tăng dần nên cường lực cũng tăng dần. Đối với cao su khi lưu hóa ở

nhiệt độ 130oC/160’ cường lực giảm vì ở điều kiện lưu hóa này mức độ khâu mạch lớn

các mạch đại phân tử được cố định lại bằng các liên kết khâu mạch nên chúng khơng

có khả năng định hướng, kết tinh nên độ bền cơ học giảm.Độ dãn dài khi đứt %3.2.1.4. Độ dãn dài khi đứt

Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lưu hóa đến độ dãn dài khi đứt của cao su

ML được thể hiện ở biểu đồ dưới đây:

520

510

500

490

480

470

460

450

440

430

420513

500

491

476

456ML 130° C/160' ML 140° C/80' ML 150° C/40'ML 160° C/20' ML 170° C/10'Hình 3.11. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lưu hóa đến độ dãn dài khi đứt của

cao su ML

Từ biểu đồ ta thấy độ dãn dài của hợp phần cao su tăng dần khi tăng nhiệt độ

đồng thời giảm thời gian lưu hóa. Điều này được giải thích như sau: khi tăng nhiệt độ

lưu hóa, mực độ các liên kết ngang thấp dần, các mạch đai phân tử chưa được định vị

lại bằng các liên ngang, nên chúng có thể bến dạng lại theo chiều tác dụng lực do đó

độ dãn dài của hợp phần cao su tăng.

3.2.1.5. Độ bền xé rách

Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lưu hóa đến độ bền xé rách của cao su ML

được thể hiện ở biểu đồ dưới đây:Sinh viên thực hiện: Văn Thị Phương DungHướng dẫn: Th.S Phan Thị Thúy Hằng42Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ lưu hóa đến tính năng của hỗn hợp cao su thiên nhiên dùng trong mặt lốp ô

tô và cán tráng vải mành thép tại Công ty Cổ Phần Cao Su Đà NẵngĐộ bền xé rách (kN/m)140

120

100

80119108

8178

6460

40

20

0ML 130° C/160' ML 140° C/80' ML 150° C/40' ML 160° C/20' ML 170° C/10'Hình 3.12. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lưu hóa đến độ bền xé rách của cao

su ML

Từ biểu đồ ta thấy khi thay đổi điều kiện lưu hóa từ 170/10’ đến 140/80’ độ bền

xé rách giảm. Điều này được giải thích: đối với độ bền xé rách phụ thuộc vào năng

lượng liên kết cầu nối, khi lưu hóa ở 170C/10’ mật độ liên kết ngang thấp chứa chủ

yếu các cầu nối ngắn (C-C; C-S-C) có năng lượng liên kết lớn do đó độ bền xé rách

lớn và giảm dần khi thay đổi điều kiện lưu hóa đến 140C/80’. Độ bền xé rách ở điều

kiện lưu hóa 130/160’ so với 140/80’ lớn hơn vì ở 130/160’ có hàm lương lưu huỳnh

liên kết cao, hợp phần cao su trở nên cứng, do đó độ bền xé rách cao hơn

3.2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ lưu hóa đến cao su tráng mành thép VM

Bảng 3. 7 Số liệu thu được khi kiểm tra cơ lý của các mẫu ML lưu hóa ở nhiệt độ 130

đến 170

Điều kiện lưu hóa

mẫuCường

lực

(MPaDãn dài

%Modul

100%

MpaModul

300%

MpaXé rách

kN/mĐộ

cứng

Shore AVM 130°C/160’28.93985.821.79177VM 140°C/80’28.74065.52110177VM 150°C/40’27.54085.119.87675VM 160°C/20’274134.418.67675VM 170°C/10’274274.217.66874Sinh viên thực hiện: Văn Thị Phương DungHướng dẫn: Th.S Phan Thị Thúy HằngSức

dính

(N/mm)

132.22

131.29

178.14

156.96

150.4643Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ lưu hóa đến tính năng của hỗn hợp cao su thiên nhiên dùng trong mặt lốp ô

tô và cán tráng vải mành thép tại Công ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng3.2.2.1. Modul 100, modul 300 và độ cứng

Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lưu hóa đến modul 100 và modul 300 của cao su

VM được thể hiện ở hai biểu đồ dưới đây:

257

65.8521.7

5.5205.1

4.44.2Modul 300 (MPa)Modul 100 (MPa)4

3

2

1

0VMC13'

60

/1'

'

'

'

80

40

20

10

C/

C/

C/

C/

°

°

°

°

0

0

0

0

14

15

16

17

M

M

M

M

V

V

V

V2119.818.617.615

10

5

0'

0'

0'

0'

0'

10

/8

/4

/2

16

C/

°C

C/

°C

°C

°

0

0

°

0

0

0

14

16

15

17

13

M

M

M

M

V

V

M

V

V

VHình 3.13. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lưu hóa đến modul 100 và modul 300

của cao su VM

Từ đồ thị ta thấy modul 100 và modul 300 giảm khi tăng nhiệt độ đồng thời

giảm thời gian lưu hóa. Điều này được giải thích khi lưu hóa ở nhiệt độ cao, thời gian

ngắn tại điều kiện này mật độ liên kết ngang còn thưa thớt, các mạch đại phân tử trong

hợp phần cao su được định vị bằng các liên kết ngang còn thấp. Do đó lực cần thiết để

vật liệu biến dạng giảm.

Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lưu hóa đến độ cứng của cao su VM được

thể hiện ở biểu đồ dưới đây:

Sinh viên thực hiện: Văn Thị Phương DungHướng dẫn: Th.S Phan Thị Thúy Hằng44Độ cứng (°A)Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ lưu hóa đến tính năng của hỗn hợp cao su thiên nhiên dùng trong mặt lốp ô

tô và cán tráng vải mành thép tại Công ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng

77.5

77

76.5

76

75.5

75

74.5

74

73.5

73

72.577777575

74VM 130° C/160' VM 140° C/80'VM 150° C/40'VM 160° C/20' VM 170° C/10'Hình 3.14. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lưu hóa đến độ cứng của cao su VM

Qua biểu đồ ta thấy độ cứng của cao su tăng khi giảm nhiệt độ đồng thời tăng

thời gian lưu hóa. Tăng độ cứng của hợp phần cao su có thể giải thích bằng sự tăng số

lượng liên kết ngang làm cố định các mạch đại phân tử. Mạch đại phân tử mất độ linh

động và giảm khả năng biến dạng dưới tác dụng của ngoại lực.

3.2.2.2. Cường lực

Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lưu hóa đến cường lực của cao su ML

được thể hiện ở biểu đồ dưới đây:Cường lưc (MPa)29.5

2928.928.728.5

2827.527.5

272727VM 160° C/20'VM 170° C/10'26.5

26VM 130° C/160' VM 140° C/80'VM 150° C/40'Hình 3.15. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lưu hóa đến cường lực của cao su VMQua biểu đồ ta thấy khi giảm nhiệt độ đồng thời tăng thời gian lưu hóa thì

cường lực của cao su VM tăng. Cường lực tăng là do trong q trình lưu hóa, mức độ

khâu mạch tăng do đó cường lực tăng. Ở đây khơng nhận thấy có sự giảm cường lực

khi lưu hóa ở 130 như cao su ML, điều này giải thích là do cao su VM lưu hóa bằng

xúc tiến HMMM vồn là xúc tiến có nhiệt độ hoạt hóa thấp nên ở nhiệt độ thấp hay cao

thì liên kết ngang tương tự nhau, lúc này khi nhiệt độ lưu hóa càng thấp thì mật độ liên

kết ngang càng cao và do đó cường lực kéo đứt càng cao.

Sinh viên thực hiện: Văn Thị Phương DungHướng dẫn: Th.S Phan Thị Thúy Hằng45Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ lưu hóa đến tính năng của hỗn hợp cao su thiên nhiên dùng trong mặt lốp ô

tô và cán tráng vải mành thép tại Công ty Cổ Phần Cao Su Đà NẵngĐộ dãn dài khi đứt (MPa)3.2.2.3. Độ dãn dài khi đứt

Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lưu hóa đến độ dãn dài khi đứt của cao su

VM được thể hiện ở biểu đồ dưới đây:

430

425

420

415

410

405

400

395

390

385

380427413

406408398VM 130° C/160'VM 140° C/80'VM 150° C/40'VM 160° C/20'VM 170° C/10'Hình 3.16. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lưu hóa đến độ dãn dài khi đứt của

cao su VM

Từ biểu đồ ta thấy độ dãn dài của hợp phần cao su tăng khi tăng nhiệt độ đồng

thời giảm thời gian lưu hóa. Điều này dược giải thích như sau: khi tăng nhiệt độ lưu

hóa, mực độ các liên kết ngang thấp dần, các mạch đai phân tử chưa được định vị lại

bằng các liên ngang, nên chúng có thể bến dạng lại theo chiều tác dụng lực do đó độ

dãn dài của hợp phần cao su tăng.

3.2.2.4. Độ bền xé rách

Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lưu hóa đến độ bền xé rách của cao su VM

được thể hiện ở biểu đồ dưới đây:Sinh viên thực hiện: Văn Thị Phương DungHướng dẫn: Th.S Phan Thị Thúy Hằng46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×