Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.16: Mối liên quan giữa PLR và biểu hiện xuất huyết tiêu hóa của bệnh nhân HSP thể bụng

Bảng 3.16: Mối liên quan giữa PLR và biểu hiện xuất huyết tiêu hóa của bệnh nhân HSP thể bụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

3637KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

Nội dungSản phẩmcông việc

Tham khảo tài liệu, xây

dựng đề cương NC

Thiết kế công cụ nghiêncần phải đạt

(1/4/2018-31/10/2019)

Đầy đủ tài liệu nghiên cứu, đề

01/04/2018-01/05/2018

cương rõ ràng khoa học

Bệnh án nghiên cứu các biếncứu, hoàn thiện đề cươngsố cần thu thập, dễ thực hiệnNC

Trình hội đồng thơng quaTrình bày rõ ràng, được hộiđề cươngđồng thông qua

Thu thập đủ số bệnh án đủThu thập số liệutiêu chuẩn đưa vào nghiênThời gian01/05/2018 – 31/5/2018T6/2018 – T7/201801/06/2018 – 31/5/2019cứu

Bệnh án thu thập đủ tiêu

Kiểm tra và nhập số liệuchuẩn được nhập vào phần01/6/2019 – 20/6/2019mềm

Phân tích số liệu

Viết báo cáoPhân tích chính xác số liệu

Báo cáo rõ ràng,Báo cáođầy đủ, chi tiết

Được hội đồngtrước hội đồngthông qua, chấp thuận21/6/2019– 20/7/2019

20/7/2019 – 20/8/2019

T8/2019 – T10/2019TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Nguyễn Văn Đoàn (2013). Hiểu biết mới về một số bệnh dị ứng và tự

miễn. Hà Nội, Nhà xuất bản Y Học.

2. Freiman A. (2005). Purpuric papules. Canadian Family Physician,

51(4), 511–512.

3. Park, C. H., et al. (2016). "The Optimal Cut-Off Value of

Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio for Predicting Prognosis in Adult

Patients with Henoch–Schönlein Purpura." PLoS ONE, 11(4),:

e0153238.

4. Hong, J. and H. R. Yang (2015). "Laboratory markers indicating

gastrointestinal involvement of henoch-schonlein purpura in

children." Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr , 18(1): 39-47.5.MaryamP., AlfredM.(2013)."Epidemiologicalfeaturesofimmunoglobulin (Ig) A vasculitis (Henoch–Scholein)", Curr Opin

Rheumatol, 25, 171-178.

6.Lê Thị Minh Hương, Thục Thanh Huyền. (2013). Nghiên cứu đặc điểm

lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh Schonlein-Henoch ở trẻ em tại Bệnh

viện Nhi Trung Ương. Tạp chí y học thực hành, 6(874), 91 – 94.7.Ozen S., Pistorio A., Iusan S. M., et al. (2010). "EULAR/PRINTO/PRES

criteria for Henoch-Schonlein purpura, childhood polyarteritis nodosa,

childhood Wegener granulomatosis and childhood Takayasu arteritis:

Ankara 2008. Part II: Final classification criteria", Ann Rheum Dis,8.69(5), 798-806.

Nguyễn Thị Xuyên, Lương Ngọc Khuê và cộng sự (2014). Hướng dẫn

chẩn đoán và điều trị các bệnh về Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng. Hà Nội,

Nhà xuất bản Y Học. Tr 100-104.9. Jennette, J. C. and R. J. Falk (1997). "Small-Vessel Vasculitis."New England Journal of Medicine, 337(21): 1512-1523.10.Freiman A. (2005). Purpuric papules. Canadian FamilyPhysician, 51(4), 511–512.

11. Blanco, R., et al. (1997). "Henoch-Schonlein purpura in adulthood and

childhood: two different expressions of the same syndrome." Arthritis

Rheum, 40(5): 859-864

12. Pillebout, E., et al. (2002). "Henoch-Schonlein Purpura in adults:

outcome and prognostic factors." J Am Soc Nephrol, 13(5): 1271-1278

13. Robert J. W. (2001). "Henoch-Scholein purpura ( Anaphylactoid

purpura)", eMedicine.

14. Nguyễn Cơng Khanh, Đinh Bích Thu (2001), "Hội chứng xuất huyết",

Bài giảng Nhi khoa tập 2., Nhà xuất bản y học, 111-113.

15. Lâm Thị Vinh, Phan Thị Minh Hương, Trần Văn Huy (2000). "Scholein

Henoch và tổn thương niêm mạc tá tràng", Tạp chí y học thực hành.

16. Gardner-Medwin J. M., Dolezalova P., Cummins C., et al. (2002).

"Incidence of Henoch-Schonlein purpura, Kawasaki disease, and rare

vasculitides in children of different ethnic origins", Lancet, 360(9341),

1197-202

17. Yang Y. H., Yu H. H., Chiang B. L. (2014). "The diagnosis and

classification of Henoch-Schonlein purpura: an updated review",

Autoimmun Rev, 13(4-5), 355-8.

18. 16.

Dolezalova P., Telekesova P., Nemcova D., et al. (2004).

"Incidence of vasculitis in children in the Czech Republic: 2-year

prospective epidemiology survey", J Rheumatol, 31(11), 2295-9.

19. Fatma D., Susan K., Robert S., et al. (2013). "Clinical manifestations and

diagnosis of Henoch-Schönlein purpura (IgA vasculitis)", Up-to-date.

20. . Nong B. R., Huang Y. F., Chuang C. M., et al. (2007). "Fifteen-year

experience of children with Henoch-Schonlein purpura in southern

Taiwan, 1991-2005", J Microbiol Immunol Infect, 40(4), 371-6.21. Aalberse, J., Dolman, K., Ramnath, G., Pereira, R. R., & Davin, J.

(2007). Henoch–Schönlein purpura in children: an epidemiological study

among Dutch paediatricians on incidence and diagnostic criteria. Annals

of the Rheumatic Diseases, 66(12), 1648–1650

22. Trapani, S., et al. (2005). "Henoch Schonlein purpura in childhood:

epidemiological and clinical analysis of 150 cases over a 5-year period

and review of literature." Semin Arthritis Rheum, 35(3): 143-15323.Yang, Y. H., et al. (2005). "A nationwide survey onepidemiological characteristics of childhood Henoch-Schonlein

purpura in Taiwan." Rheumatology (Oxford) 44(5): 618-622.24.Đinh Bích Thu, Nguyễn Cơng Thanh và cộng sự. (1993). Mộtsố đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm, dịch tễ học bệnh xuất huyết do

ở trẻ em. Nhi khoa, 2, 124-130.25.Phan Quang Đoàn. (2006). Đặc điểm lâm sàng và chức năngthận ở bệnh nhân . Tạp chí Y học thực hành, 11, 558, 11-13.26.Penny, K., et al. (2010). "An epidemiological study of Henoch-Schonlein purpura." Paediatr Nurs, 22(10): 30-3527.Phí Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Hương và cộng sự.(2016). Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng của bệnh nhân . Tạp chí Y

học Việt Nam, tháng 6, 2, 443.28.Gardner-Medwin, J. M., et al. (2002). "Incidence of Henoch-Schonlein purpura, Kawasaki disease, and rare vasculitides in

children of different ethnic origins." Lancet, 360(9341): 11971202.29.Chen O., Zhu X. B., Ren P., et al. (2013). "Henoch SchonleinPurpura in children: clinical analysis of 120 cases", Afr Health Sci,

13(1), 94-930. Ozen S. (2005). Problems in classifying vasculitis in children. Pediatr

Nephrol, 20, 1214 – 1218.

31. Calvino M.C, Llorca J, Garcia-Porrua C, et al. (2001). Henoch-Schönlein

purpura in children from Northwestern Spain; a 20-year epidemiologic

and clinical study. Medicine, 80, 279 – 290.

32. Godkin A, Thompson M, Summerfield J. (2000). Abdominal pain and

melaena: an unusual cause. Lancet, 356 – 562.

33. Chang W. L., Yang Y. H., Lin Y. T., et al. (2004). "Gastrointestinal

manifestations in Henoch-Schonlein purpura: a review of 261 patients",

Acta Paediatr, 93(11), 1427-31.

34. Jauhola O., Ronkainen J., Koskimies O., et al. (2010). "Clinical course

of extrarenal symptoms in Henoch-Schonlein purpura: a 6-month

prospective study", Arch Dis Child, 95(11), 871-6.

35. Gunasekaran T. S., Berman J., Gonzalez M. (2000). "Duodenojejunitis:

is it idiopathic or is it Henoch-Schonlein purpura without the purpura?",

J Pediatr Gastroenterol Nutr, 30(1), 22-8.

36. Noah S. S. (2013). "Henoch- Scholein Purpura ", eMedicine.

37. Naija O., Bouzaraa J., Goucha-Louzir R., et al. (2013). "[Henoch

Schonlein nephrites in children : clinical features and outcome : about 34

cases]", Tunis Med, 91(12), 700-4.

38. Ben-Sira L, Laor T. (2000). Severe scrotal pain in boys with HenochSchönlein purpura: incidence and sonography. Pediatr Radiol, 30, 125 –

128.

39. Garzoni L, Vanoni F, Rizzi M, et al. (2009). Nervous system dysfunction

in Henoch-Schönlein syndrome: systematic review of the literature.

Rheumatology (Oxford), 48, 1524 – 1529

40. Lutz H, Ackermann T, Krombach G.A, et al. (2009). Henoch-Schönlein

purpura complicated by cardiac involvement: case report and review of

the literature. Am J Kidney Dis, 54, 09 – 15

41. Chen S.Y, Chang K.C, Yu M.C, et al. (2011). Pulmonary hemorrhageassociated with Henoch-Schönlein purpura in pediatric patients: case

report and review of the literature. Semin Arthritis Rheum, 41, 305 – 312

42. Chan H, Tang Y.L, Ly X.H, et al. (2016). Risk Factors Associated with

Renal Involvement in Childhood Henoch-Schönlein Purpura: A MetaAnalysis. PloS One v, 11(11).

43. Cupic D.V. (2009). Henoch-Schönlein purpura nephritis in children: risk

factors, prevention and treatment. Acta Paediatrica, 0803 – 525344. Mills, J. A., et al. (1990). "The American College of Rheumatology

1990 criteria for the classification of Henoch-Schonlein purpura."

Arthritis Rheum 33(8): 1114-1121.45. Ronkainen, J., et al. (2006). "Early prednisone therapy in HenochSchonlein purpura: a randomized, double-blind, placebo-controlled

trial." J Pediatr , 149(2): 241-247.46. Weiss, P. F., et al. (2007). "Effects of corticosteroid on HenochSchönlein purpura: a systematic review." Pediatrics. 120.47. Kang, H. S., et al. (2015). "High-dose methylprednisolone pulse

therapy for treatment of refractory intestinal involvement caused by

Henoch–Schönlein purpura: a case report." Journal of Medical Case

Reports 9(1): 1-5.48. Wang, L., et al. (2003). "Successful treatment of mesenteric vasculitis

caused by Henoch-Schönlein purpura with methylprednisolone pulse

therapy." Clin Rheumatol. 2249. Jauhola, O., et al. (2012). "Outcome of Henoch-Schonlein purpura 8

years after treatment with a placebo or prednisone at disease onset."

Pediatr Nephrol 27(6): 933-939.50.Freiman A. (2005). Purpuric papules. Canadian FamilyPhysician, 51(4), 511–512.51. Altugan, F. S., et al. (2009). "Treatment of severe Henoch-Schonleinnephritis: justifying more immunosuppression." Turk J Pediatr, 51(6):

551-555.52. Nikibakhsh, A. A., Mahmoodzadeh, H., Karamyyar, M., Hejazi, S.,

Noroozi, M., Macooie, A. A., … Gholizadeh, L. (2010). Treatment of

Complicated Henoch-Schönlein Purpura with Mycophenolate Mofetil:

A Retrospective Case Series Report. International Journal of

Rheumatology, 25431653. Yang, H. R., et al. (2006). "Intravenous immunoglobulin for severe

gastrointestinal manifestation of Henoch-Schönlein purpura refractory

to corticosteroid therapy." Korean J Pediatr.

54. García-Porrúa C, Calviđo M.C, Llorca J, et al. (2002). Henoch-Schönlein

purpura in children and adults: clinical differences in a defined

population. Semin Arthritis Rheum, 32, 149 – 156.

55. Karim M.Y, Emin A, Cruz D.P. (2002). Henoch-Schönlein purpura in

adults. CPD Rheumatology, 3, 16 – 20.

56. Han S, Sun H, Lee J.P, et al. (2010). Outcome of renal allograft in

patients with Henoch-Schönlein nephritis: single-center experience and

systematic review. Transplantation, 89, 721 – 726.57. Moura I.C, Arcos-Fajardo M, Sadaka C, et al. (2004). Glycosylation

and size of IgA1 are essential for interaction with mesangial

transferring receptor in IgA nephropathy. J Am Soc Nephrol, 15, 622

– 63458. Claudy, A. (1999). "Coagulation and fibrinolysis in cutaneous

vasculitis." Clin Dermatol , 17(6): 615-61859.Hong, J. and H. R. Yang (2015). "Laboratory markers indicatinggastrointestinal involvement of henoch-schonlein purpura inchildren." Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr , 18(1): 39-47.60.Mu, Y., et al. (2015). "Values of different biomarkers fordiagnosis of Henoch-Schonlein purpura in children." Zhongguo

Dang Dai Er Ke Za Zhi, 17(9): 918-921.61. Makay, B., et al. (2014). "The relationship of neutrophil-to-lymphocyte

ratio with gastrointestinal bleeding in Henoch-Schonlein purpura."

Rheumatol Int, 34(9): 1323-1327Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.16: Mối liên quan giữa PLR và biểu hiện xuất huyết tiêu hóa của bệnh nhân HSP thể bụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×