Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tạo Zone và các bản ghi trong DNS

Tạo Zone và các bản ghi trong DNS

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Click Next để tiếp tục- Chọn Primary zone sau đó chọn Next để tiếp tục

19

19Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Điền tên domain vào, ở đây domain có dạng *.com20

20Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Click chọn Create a new file with this file name: để chọn tạo 1 file copy zone. Sau đó

nhấn Next để tiếp tục- Chọn Allow both nonsercure and secure dynamic updates rồi nhấn Next để tiếp tục21

21Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Click Finish để kết thúc quá trình tạo zone.b. Tạo Reverse Lookup Zones- Click chuột phải vào Reverse Lookup Zone sau đó chọn New zone...22

22Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Click Next- Click chọn Primary zone sau đó chọn Next23

23Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Click chọn IPv4 Reverse Lookup Zone- Điền dãy địa chỉ mạng mà DNS server đang sử dụng sau đó click Next24

24Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Click Next- Chọn Allow both nonsercure and secure dynamic updates rồi nhấn Next để tiếp tục25

25Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Click Finish26

26Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạngc. Thêm tên miền (domain)- Nhập tên miền nhấn OK27

27Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng

d. Thêm mới host- Click vào domain trong Forward Lookup Zones, click chuột phải chọn New Host A- Tạo bản ghi A phân giải từ tên máy ra địa chỉ của chính nó. Điền các thơng tin như hình

dưới. Sau đó click Add Host28

28Báo cáo thực tập cơng nhân – Phần Mạng- Q trình tạo New host A hồn tấte. Tạo bí danh29

29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tạo Zone và các bản ghi trong DNS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×