Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cài đặt và cấu hình DHCP

Cài đặt và cấu hình DHCP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Tiếp đến, chọn DHCP Server Role, sau đó click Next36

36Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Chọn Next37

37Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Chọn Next38

38Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Tiếp đến, nhập vào Parent Domain, Preferred DNS Server, và Alternate DNS Server

và click Next.39

39Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Chọn NOT để sử dụng WINS trên mạng và click Next.

- Cấu hình DHCP scope cho DHCP Server mới.

- Click Add để bổ sung thêm một phạm vi mới. đặt tên Scope ttcn3, cấu hình địa chỉ IP

bắt đầu và kết thúc là 192.168.1.50-192.168.1.100, subnet mask là 255.255.255.0, default

gateway là 192.168.1.1, kiểu subnet Wired , và tick chọn Activate this scope40

40Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Click Next41

41Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Chọn Disable DHCPv6 stateless mode cho máy chủ này và click Next.42

42Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Sau đó xác nhận DHCP Installation Selections của mình và click Install43

43Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Sau đó một vài giây, DHCP Server sẽ được cài đặt và ta sẽ thấy một cửa sổ xuất hiện

(như hình bên dưới), chọn Close để đóng cửa sổ.44

44Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng2. Quản lý Windows Server 2008 DHCP Server mới- Vào Start  Administrative Tools  DHCP45

45Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Bảng DHCP xuất hiện46

46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cài đặt và cấu hình DHCP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×